Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 75/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 23/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Ttrình số 71/TTr-SKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Phó Chánh VPUBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

A

Thủ tục hành chính mới ban hành

I

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

01

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 - Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/ 1 lần.

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của t chc khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

02

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

10 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thm định: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT- BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của t chc khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

03

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định:

- Đối với trường hợp cấp Giấy chng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.500.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.500.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp cp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi người đng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng/1 lần

- Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng/1 lần.

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của t chc khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

04

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động ln đu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của t chc khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

05

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của t chc khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

06

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

10 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định:

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.500.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp đăng ký thay đi người đng đu văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng/1 lần.

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh: 2.000.000 đồng/1 lần.

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của t chc khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

B

Thủ tục hành chính sửa đi, bổ sung

I

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

01

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Không quá 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu ghi nhận Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (kể cả sửa đổi thông tin về Tổ chức): 250.000 đồng.

- Thông tư số 263/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

02

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Trong thời hạn 15 ktừ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu ghi nhận Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (kể cả sửa đổi thông tin về Tổ chức): 250.000 đồng.

- Thông tư số 263/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

II

Lĩnh vực năng lưng nguyên tử

01

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X quang chẩn đoán trong y tế).

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định để cấp giấy phép sử dụng máy X quang trong y tế:

- Thiết bị X quang chụp răng: 2.000.000 đồng/01 thiết bị;

- Thiết bị X quang chụp vú 2.000.000 đng/01 thiết bị;

- Thiết bị X quang di động: 2.000.000 đồng/01 thiết bị;

- Thiết bị X quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đ/01 thiết bị;

- Thiết bị X quang đo mật độ xương: 3.000.000đ;

- Thiết bị X quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000đ/ 01 thiết bị;

- Thiết bị X quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/01 thiết bị;

- Hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/01 thiết bị.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

02

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chn đoán trong y tế).

30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Phí thẩm định an toàn:

+ 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

03

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - Quang chn đoán trong y tế.

10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định an toàn bức xạ: Không.

- Lệ phí cấp phép: Không.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

04

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - Quang chn đoán trong y tế.

Không quá 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Phí thẩm định an toàn: Không.

- Lệ phí cấp phép: Không.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

05

Cấp và Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x quang chẩn đoán trong y tế).

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: 200.000 đồng/01 chứng chỉ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

06

Phê duyệt kế hoạch ng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 500.000 đồng/01 bản Kế hoạch.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

III

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

01

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

02

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

03

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

04

Cấp giấy chng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

05

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

06

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ Số 27 – Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/1 lần.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

IV

Lĩnh vc tiêu chuẩn đo lường chất lượng

01

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan kiểm tra tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Không

- Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/2/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

02

Đăng ký công bố hp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Đối với hồ sơ công bố hp quy không đầy đủ theo quy định, trong giới hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hp quy, Chi cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc ktừ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi văn bản đề nghmà hồ sơ công bố hp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định. Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hy bviệc xử lý đối với hồ sơ này.

- Đối với hồ sơ công bố hp quy đầy đủ theo quy định trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hp quy. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hp quy:

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đy đủ và hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công b hp quy (Mu 3.TBTNHS). Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

+ Trường hợp hồ sơ công b hp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công b hp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lệ phí cấp Giấy đăng ký công b hp quy 150.000 đồng/giấy.

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC , ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký chứng nhận công bố hp chun, hợp quy.

03

Đăng ký công bhợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kthuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Đối với hồ sơ công bố hp quy không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ công bố họp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công b hp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với h sơ này.

- Đối với hồ sơ công bố hợp quy đy đủ theo quy định trong thời gian 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ công bố hp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bhợp quy:

+ Trường hợp hồ sơ công bhợp quy đy đủ và hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bhợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hp quy (Mu 3. TBTNHS). Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị 03 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo đánh giá hp quy;

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lệ phí cấp Giấy đăng ký công bố hp quy 150.000 đồng/giy.

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC , ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký chứng nhận công bố hp chun, hợp quy.

04

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy him là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Không

- Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp phép vận chuyển hàng nguy him là các chất oxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


678

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198