Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN chất lượng hàng nhập khẩu

Số hiệu: 07/2017/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Chất lượng sn phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Cht lượng sn phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng kiểm tra

1. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có khả năng gây mt an toàn (sau đây viết tt là hàng hóa nhóm 2) được quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các hàng hóa khác có kh năng gây mt an toàn thuộc trách nhiệm qun của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu sau:

a) Hành lý của người nhập cnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế;

b) Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức min thuế;

c) Mu hàng đquảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mu đnghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng đ thnghiệm phục vụ giám định, chng nhận phù hợp quy chuẩn kthuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng;

d) Hàng hóa tạm nhập khẩu đtrưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại;

đ) Quà biếu, tặng trong định mức min thuế;

e) Hàng hóa trao đi của cư dân biên giới trong định mức min thuế;

g) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất;

h) Hàng hóa quá cảnh, chuyn khu, trung chuyn;

i) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ);

k) Nguyên liệu, vật tư đgia công cho thương nhân nước ngoài, để sn xuất hàng xuất khẩu;

l) Hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho khách xuất cảnh (quản lý theo chế độ tạm nhập - tái xuất);

m) Hàng hóa tái nhập khẩu đsửa cha, tái chế, tiêu hủy theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;

n) Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

o) Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

p) Hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định được miễn, giảm kiểm tra chất lượng từng trường hợp cụ thể;

q) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

3. Đối với hàng hóa nhập khẩu là chất phóng xạ, sn phẩm có phóng xạ, thực hiện theo quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thực hiện”.

2. Bổ sung khoản 2a, sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:

“2a. Người nhập khẩu là tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa (chủ hàng) hoặc tổ chức, cá nhân, đại lý được ủy quyền nhập khẩu của chhàng (người được ủy quyền).

3. Chứng chỉ chất lượng lô hàng bao gồm một trong những tài liệu sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của người nhập khẩu;

b) Kết quchứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quchứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chđịnh”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Quy định về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để được thông quan

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu:

a) Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, trong đó nêu rõ người nhập khẩu tự đánh giá sự phù hợp và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công báp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan đđược phép thông quan hàng hóa;

b) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp kết quả tự đánh giá theo quy định cho cơ quan kiểm tra. Kết quả tự đánh giá bao gồm các thông tin sau:

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax;

- Tên sản phẩm, hàng hóa;

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công báp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan kiểm tra, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định)

a) Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan đđược phép thông quan hàng hóa;

b) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính kết quả chứng nhận hoặc kết quả giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan kiểm tra.

Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận tại Việt Nam đánh giá tại nước xuất khẩu hoặc được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận được thừa nhận thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính kết quả chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan kiểm tra.

Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan kiểm tra, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

a) Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kèm theo bản sao y bản chính kết quả chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của tổ chức chứng nhận được chỉ định và các tài liệu khác quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012;

b) Cơ quan kiểm tra cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012;

c) Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu nộp bản sao y bản chính Thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa”.

4. Bổ sung Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thép (trừ thép làm cốt bê tông), thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Trường hợp nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả tự đánh giá sự phù hợp và được xác minh đúng sự thật, thép nhập khẩu sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đchơi trẻ em, thép làm ct bê tông, thiết bị điện và điện tử (an toàn, tương thích điện từ), thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

3. Đối với hàng hóa nhập khẩu là xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu khác có khả năng gây mt an toàn sẽ được kiểm tra theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, trong đó quy định cụ thể một trong các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư này”.

5. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 6 như sau:

d) Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Loading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nêu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bt buộc phải thhiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)”.

6. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:

“Kiểm tra các nội dung bt buộc ghi trên nhãn hàng hóa; sự phù hợp của nội dung bt buộc ghi trên nhãn hàng hóa với bộ hồ nhập khu lô hàng”.

7. Bổ sung Điều 9a như sau:

“Điều 9a. Áp dụng biện pháp miễn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư này nếu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập khẩu, sau 03 ln nhập khẩu liên tiếp trong 06 tháng, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời hạn 01 năm với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; slượng, khi lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính.

Đđược miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu phải có văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính; kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp trong 06 tháng.

b) Trong thời gian được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

- Định kỳ 03 tháng, người nhập khẩu phải báo cáo một lần tình hình nhập khẩu kèm theo kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công báp dụng cho cơ quan kiểm tra đtheo dõi và thực hiện công tác hậu kim.

- Cơ quan kiểm tra có quyền kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu (nếu cần).

c) Trong thời gian được miễn kiểm tra, nếu hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường phát hiện không phù hợp quy chun kỹ thuật quc gia, tiêu chuẩn công báp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh giá sự phù hợp và được xác minh đúng sự thật hoặc qua kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu có kết quả đánh giá sự phù hợp không đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra.

Định kỳ hng năm, cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tại cơ sở lưu gihàng hóa của người nhập khẩu. Trình tự, nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường”.

8. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:

“1. Cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho cơ quan kiểm tra và người nhập khẩu trong thời hạn tối đa 07 ngày, ktừ ngày lấy mẫu đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ trên cơ sở kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chđịnh.

Đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ trên sở kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho người nhập khẩu ngay sau khi có kết quả đánh giá sự phù hợp đbảo đảm trong thời gian 15 ngày làm việc ktừ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp kết quả đánh giá sự phù hợp này cho cơ quan kiểm tra.

Trường hợp vì lý do kỹ thuật hoặc lý do khách quan phải kéo dài thời gian đánh giá sự phù hợp, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định thông báo ngay lý do và thời hạn trả kết quả đánh giá sự phù hợp cho người nhập khẩu để báo cáo cơ quan kiểm tra.

4. Báo cáo kịp thời cho cơ quan kiểm tra khi phát hiện sai phạm của người nhập khẩu”.

9. Bãi bỏ Điều 10.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, người nhập khẩu và Cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Cơ quan kiểm tra phản ánh bng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo VPCP;
- Cổng thông tin
điện tử của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 07/2017/TT-BKHCN

Hanoi, June 16, 2017

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 27/2012/TT-BKHCN DATED DECEMBER 12, 2012 OF THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON STATUTORY INSPECTION OF IMPORTED GOOD QUALITY UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Product and goods quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on guidelines for the Law on Product and Goods Quality;

Pursuant to the Government's Decree No. 20/2013/ND-CP dated February 2, 2013 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

At the request of Director of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality and Director of Legal Department;

The Minister of Science and Technology promulgates a Circular on amendments to Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology on statutory inspection of imported good quality under the management of the Ministry of Science and Technology.

Article 1. Certain Articles of Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology on statutory inspection of imported good quality under the management of the Ministry of Science and Technology shall be amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 2. Subjects of inspection

1. The potentially dangerous goods imported to Vietnam (hereinafter referred to as goods group 2) under management as prescribed in equivalent national technical regulations promulgated by the Ministry of Science and Technology and other potentially dangerous goods under the management of the Ministry of Science and Technology.

2. This Circular does not apply to the following imported goods:

a) Baggage of incoming persons; personal belongings within duty-free allowance;

b) Goods of diplomatic organizations and individuals, international organizations within duty-free allowance;

c) Samples for advertisement purpose that have no use value; sample goods for scientific research, research for production purposes; sample goods for testing for inspection, certification of conformity with national technical regulations, inter-laboratory testing;

d) Goods temporarily imported for display or presentation at trade fairs or exhibitions;

dd) Gifts within duty-free allowance;

e) Exchanged goods of border residents within duty-free allowance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Goods in transit, merchanting trade, transshipment;

i) Goods imported to bonded warehouses (not applicable to goods brought from bonded warehouses to domestic consumption);

k) Direct material used for processing of foreign traders or manufacturing exported goods;

l) Goods sold free of charge to outbound passengers (under temporary importation management);

m) Good re-imported for repair, recycling, destruction at the request of foreign partners;

n) Goods imported upon urgent request of the Government or the Prime Minister;

o) Good imported for national defense and security purposes;

p) Goods to be exempt from quality inspection a case-by-case basis by the Ministry of Science and Technology;

q) Other goods for non-business purpose (non-trade type) as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Clause 2a shall be added and Clause 3 Article 4 shall be amended as follows:

 “2a. Importer refers to any organization or individual who imports goods (owner) or any organization, individual, or agency that is authorized to import goods by the owner (authorized person).

3. Shipment quality certificate includes one of the following documents:

a) Conformity self-assessment results of the importer;

b) Certification or appraisal results of registered or recognized certification body or appraisal organization as per the law.

c) Certificate of conformity of the designated certification body”.

3. Article 5 shall be amended as follows:

“Article 5. Imported good quality to be cleared

1. If the imported goods are evaluated according to self-assessment of the importer:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 1 working day, the inspecting agency shall certify that the importer has registered inspection of imported goods. The importer shall submit the written registration bearing certification of the inspecting agency to customs authority for clearance of goods;

b) Within 15 working days from the date of clearance, the importer shall submit the self-assessment results as prescribed to the inspecting agency. The self-assessment results shall contain:

- Name; address; phone number, fax;

- Names of goods;

- Number of national technical regulation;

- Findings stating whether the goods are conformable with national technical regulation;

- Undertakings for product quality conformable with national technical regulation, applied standards and legal responsibility for product quality and self-assessment results.

The importer shall take full responsibility for self-assessment results and conformity of goods with national technical regulation, applied standards. If the goods are not conformable with national technical regulation or applied standards, the importer will promptly report to the inspecting agency and revoke the goods as per the law.

2. If the imported goods are evaluated according to assessment results of certification body or appraisal organization which has been registered or recognized (hereinafter referred to as certification or appraisal body)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 1 working day, the inspecting agency shall certify that the importer has registered inspection of imported goods. The importer shall submit the written registration bearing certification of the inspecting agency to customs authority for clearance of goods;

b) Within 15 working days from the date of clearance, the importer shall submit a copy of origin of the certification or appraisal in conformity with national technical regulation as prescribed to the inspecting agency.

If the goods are evaluated by a Vietnamese certification body at the exporting country or a designated certification body, within 3 working days from the date of clearance, the shall submit a copy of origin of the certificate of conformity with national technical regulation as prescribed to the inspecting agency.

The importer shall take full responsibility for conformity of goods with national technical regulation, applied standards. If the goods are not conformable with national technical regulation or applied standards, the importer will promptly report to the inspecting agency and revoke the goods as per the law.

3. If the imported goods are evaluated according to assessment results of the designated certification body

a) The importer registers inspection of imported goods as prescribed in Form No. 1 DKKT enclosed with Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012, undertaking that the goods in line with national technical regulation, applied standards and take legal responsibility for product quality enclosed with a copy of certificate of conformity with national technical regulation issued by the designated certification body and other documents prescribed in Article 6 of Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012;

b) The inspecting agency shall give a notice of statutory inspection of quality of imported goods. Procedures for processing importing application shall be compliant with Article 7, Article 8 of Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012;

c) Upon receipt of the notice, the importer shall submit a copy of this notice to customs authority for clearance of goods purpose”.

4. Article 5a shall be added as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Imported goods being steel (except for steel used to produce reinforcement) shall be compliant with Clause 1 Article 5 hereof. If the imported goods are found not conformable to the national technical regulations or the applicable standards or when complaints or denunciations about the self-assessment of conformity are considered truthful, imported steel shall be compliant with Clause 2, Article 5 of this Circular.

2. Imported goods being helmets for motorcycle and moped riders; children's toys, steel used to produce enforcement, electrical and electronic equipment (safety, electromagnetic compatibility) shall be compliant with Clause 2 Article 5 hereof.

3. Imported goods being petrol, diesel fuel and biofuels, liquefied petroleum gas (LPG) shall be compliant with Clause 3, Article 5 hereof.

4. Imported goods posing risks of in safety shall be inspected as prescribed in respective national technical regulation, clarifying one of cases prescribed in Article 5 hereof”.

5. Point d Clause 1 Article 6 shall be amended as follows:

“d) Relevant documents: Copies (with certification of importer) of bills of lading; invoices; declarations of imported goods; certificates of origin (if any); photographs or description of goods with mandatory information to be displayed in labels and secondary label (if primary label contains insufficient information as prescribed); certificates of free sale (if any)”.

6. Point b Clause 2 Article 7 shall be amended as follows:

“Inspection of mandatory information to be displayed in label; conformity of mandatory information with importing documents”.

7. Article 9a shall be added as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) If import goods prescribed in Clauses 1 and 2, Article 5 of this Circular have the same name, use, trademark, type and technical characteristic of the same production establishment and origin from the same importer, after three consecutive import in six months together with a certificate of conformity with the national technical regulations shall be granted a certification of exemption from inspection for a period of 01 year with the following information: name of goods, brand, type; specifications; origin, manufacturer; quantity and volume of imported goods as registered; unit.

An imported who wishes to be exempt from inspection of imported goods shall submit an application containing: name of goods, brand, type; specifications; origin, manufacturer; quantity and volume of imported goods as registered; unit; certificate of conformity with national technical regulation for three consecutive imports in six months.

b) During the exemption period:

- Every 3 months, the importer must report on importation enclosed with assessment of conformity with national technical regulation or applied standards to the inspecting agency for monitoring.

- Inspecting agencies may conduct surprise inspection of shipments (if any).

c) During the exemption period, if the imported goods being circulated on the market are found not conformable with national technical regulation or applied standards, or when complaints or denunciations about the self-assessment of conformity are considered truthful, surprise inspection of shipment determines that the shipment is not conformable, the inspecting agency shall give a notice of suspension of exemption.

Annually, the inspecting agency shall conduct an inspection visit to storage of the importer. Procedures and contents of inspection shall be compliant with Circular No. 26/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 of the Minister of Science and Technology on statutory inspection of goods circulating on the market”.

8. Clause 1 shall be amended and Clause 4 shall be added to Article 15 as follows:

“1. Provide conformity assessment results to inspecting agency and importer within 7 days, from the date of taking samples according to the assessment result of designated certification body.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the period of conformity assessment prolongs due to technical or objective reasons, the certification or appraisal body must provide reasons and deadline for conformity assessment results to the importer.

4. Report on importer’s violations to the inspecting agency”.

9. Article 10 shall be annulled.

Article 2. Entry into force

This Circular comes into force as of October 1, 2017.

Article 3. Implementation

1. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, inspecting agencies, importers and relevant entities shall implement this Circular.

2. the Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall provide guidelines for this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Directorate for Standards, Metrology, and Quality affiliated to the Ministry of Science and Technology for consideration./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Viet Thanh

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/06/2017 sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!