Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 726/QĐ-UBND 2020 thủ tục hành chính hỗ trợ người dân ngành Lao động tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 726/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Sở Lao động - TBXH, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan: Cập nhật, đăng tải và thiết lập quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh chậm nhất sau 01 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tnh và thực hiện tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - TBXH; Thủ trưởng các s, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
-
Lãnh đạo Văn phòng;
- Bưu điện
tỉnh;
- Các Phòng: KTTH, VHXH thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, PVHCC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

(kèm theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Mã TTHC gốc

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết thực tế tại tỉnh

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý cho việc công bố

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương

1

1.008360

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến (https://ncovi.dichvucong.gov.vn)

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

0 đồng

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH.

- Mức hỗ trợ được thực hiện theo Hướng dẫn số 706/HD-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2

1.008365

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến (https://dichvucong.hagiang.gov.vn)

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 519, đường Nguvễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

0 đồng

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH .

- Mức hỗ trợ được thực hiện theo Hướng dẫn số 706/HD-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

II

Lĩnh vực: Việc làm

3

1.008362

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến (https://dichvucong.hagiang.gov.vn)

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

0 đồng

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH .

- Mức hỗ trợ được thực hiện theo Hướng dẫn số 706/HD-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

4

1.008363

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến (https://ncovi.dichvucong.gov.vn)

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

0 đồng

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH .

- Mức hỗ trợ được thực hiện theo Hướng dẫn số 706/HD-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5

1.008364

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc qua DVC trực tuyến (https://dichvucong.hagiang.gov.vn)

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

0 đồng

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH .

- Mức hỗ trợ được thực hiện theo Hướng dẫn số 706/HD-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

* Ghi chú:

1. Sở Lao động - TBXH, UBND cấp huyện chỉ đạo CBCCVC được phân công trực tại Trung tâm PVHCC, Bộ phận một cửa cấp huyện để tiếp nhận TTHC (Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và gửi các thông tin (họ tên, chức vụ, đơn vị, số CMTND/CCCD, số điện thoại, thư điện tử) vào địa chỉ hòm thư: ntdiep.vpubnd@hagiang.gov.vn để Trung tâm PVHCC tỉnh phân quyền cho CBCCVC tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Các văn bản: Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH, Công văn số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, Hướng dẫn số 706/HD-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh được đăng tải trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.hagiang.gov.vn.

3. Đầu mối Trung tâm Phục vụ hành chính công: đ/c Nguyễn Tiến Điệp, điện thoại: 02193.503.888.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 726/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của Ngành lao động Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


394

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!