Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện xã tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 695/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 02/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 02 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 21 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Nh­ư Điều 3;
- Lư­u: VT-PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH YÊN BÁI

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 695/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực thi đua – Khen thưởng

1

Thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Thủ tục: Tặng thưởng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh.

3

Thủ tục: Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh

4

Thủ tục: Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

5

Thủ tục: Tặng Cờ thi đua cấp Bộ, tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

6

Thủ tục: Tặng Bằng khen cấp Bộ, tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

7

Thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh có thành tích đột xuất

8

Thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh có thành tích đối ngoại.

9

Thủ tục: Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

10

Thủ tục: Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc phẩm quyền cấp tỉnh.

11

Thủ tục: Khen thưởng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu.

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH YÊN BÁI

1. Thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích, hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình, Biên Bản bình xét thi đua của cấp trình;

+ Bản thành tích 02 năm của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của cấp trình khen thưởng; (Mẫu số 01: tập thể; Mẫu số 02: cá nhân).

+ Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo trong các lĩnh vực khác phải kèm chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

2. Thủ tục: Tặng thưởng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích, hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh xét khen thưởng, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưởng;

+ Báo cáo thành tích 01 năm, có xác nhận của đơn vị đề nghị khen thưởng (Mẫu số 01);

+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của cấp trình khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;.

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

3. Thủ tục: Tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích, hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của cấp trình;

+ Báo cáo thành tích 03 năm của cá nhân đề nghị khen thưởng, có xác nhận của cấp trình - (Mẫu số 02)

+ Xác nhận của cấp có thẩm quyền về đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ mới, theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

4. Thủ tục: Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích, hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của cấp trình;

+ Báo cáo thành tích 02 năm của tập thể đề nghị khen thưởng, có xác nhận của cấp trình (Mẫu số 01);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005).

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

5. Thủ tục: Tặng cờ thi đua cấp bộ, tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc không hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Báo cáo thành tích 01 năm của tập thể; (Mẫu số 07)

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình;

+ Biên bản bình họp Hội đồng thi đua của cấp trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

6. Thủ tục: Tặng bằng khen cấp bộ, tỉnh về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích, hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của cấp trình;

+ Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, có xác nhận của cấp trình (Mẫu số 07);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005).

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

7. Thủ tục: Tặng thưởng bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh có thành tích đột xuất

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình;

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, có xác nhận của cấp trình khen thưởng (Mẫu số 06);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005).

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

8. Thủ tục: Tặng thưởng bằng khen cấp tỉnh có thành tích đối ngoại

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định thành tích, hồ sơ theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng trong giờ hành chính, sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của cấp trình;

+ Bản thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của cấp trình (Mẫu số 08);

+ Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo trong các lĩnh vực khác phải kèm chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền, theo quy của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ Sung năm 2005).

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;.

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

9. Thủ tục: Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc không hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm tra, kiểm tra nội dung đơn thư theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Thông báo kết quả giải quyết đơn thư cho đối tượng trong giờ hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn khiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

+ Các văn bản có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Căn cứ theo Luật khiếu nại, tố cáo (Tuỳ từng loại đơn, thư khiếu nại)

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời đơn thư.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP , ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Thông tư số 04/2010/TT-TTCP , ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái

10. Thủ tục: Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Tra cứu, rà soát hồ sơ khen thưởng hoặc các Quyết định (Danh sách kèm theo) khen thưởng lưu trữ để kiểm tra thông tin của đối tượng đề nghị xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả trong giờ hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng, có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

+ Các vật phẩm cũ để làm căn cứ (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp lại hiện vật khen thưởng.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ Sung năm 2005).

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

11. Thủ tục: Khen thưởng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc không hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, trình UBND tỉnh khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả tại Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ, trong giờ hành chính

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình

+ Biên bản họp hội đồng thi đua của cấp trình

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đề nghị khen thưởng và năm trước liền kề.

+ Xác nhận số liệu nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đề nghị khen thưởng và năm trước liền kề.

+ Xác nhận thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm đề nghị khen thưởng và năm trước liền kề.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ Sung năm 2005);

+ Quyết định 958/2007/QĐ- UBND ngày 09 tháng 7 năm 2007 về việc quy định ban hành qui chế xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu và Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu;

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 695/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực thi đua – Khen thưởng

1

Thủ tục: Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

2

Thủ tục: Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

3

Thủ tục: Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

4

Thủ tục: Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

5

Thủ tục: Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

6

Thủ tục: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

7

Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ ịch UBND cấp huyện về thành tích đối ngoại

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

1. Thủ tục: Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp huyện xét khen thưởng, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, có xác nhận của đơn vị trình. (Mẫu số 02);

+ Đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ mới...phải được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp huyện công nhận, theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ Sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái

2. Thủ tục: Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

- Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp huyện xét khen thưởng, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của tập thể, có xác nhận của đơn vị trình. (Mẫu số 01);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

3. Thủ tục: Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

- Trình tự thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp huyện xét khen thưởng, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, có xác nhận của đơn vị trình. (Mẫu số 02);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

4. Thủ tục: Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp huyện xét khen thưởng, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Thông báo, trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể, có xác nhận của đơn vị trình. (Mẫu số 01 đối với tập thể; Mẫu số 02 đối với cá nhân);

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

5. Thủ tục: Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, có xác nhận của đơn vị trình (Mẫu số 06);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ Sung năm 2005).

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

6. Thủ tục: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các nagỳ làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể có xác nhận của đơn vị trình (Mẫu số 07);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

7. Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ ịch UBND cấp huyện về thành tích đối ngoại.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể có xác nhận của đơn vị trình (Mẫu số 08);

+ Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo trong các lĩnh vực khác phải kèm chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Lệ phí: Không

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện của TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 695/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực thi đua – Khen thưởng

1

Thủ tục: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Thủ tục: Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

3

Thủ tục: Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

1. Thủ tục: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Công chức thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp xã xét khen thưởng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả khen thưởng tại UBND cấp xã, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Bản thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng, có xác nhận của đơn vị trình; (Mẫu số 01: Tập thể; Mẫu số 02: cá nhân).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan phối hợp (nếu có): không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ Phí (nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

2. Thủ tục: Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Công chức thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả khen thưởng tại UBND cấp xã, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình.

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, có xác nhận xác nhận của đơn vị trình (Mẫu số 06: cho tập thể và cá nhân)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND cấp xã.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan phối hợp (nếu có) Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;.

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

3. Thủ tục: Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Công chức thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định khen thưởng.

Bước 4: Trả kết quả khen thưởng tại UBND cấp xã, trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp xã trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Bản thành tích của cá nhân hoặc tập thể đề nghị khen thưởng, có xác nhận của đơn vị trình; (Mẫu số 07: Tập thể và cá nhân).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND cấp xã.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan phối hợp (nếu có) Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện xã tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.143
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.38.146