Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/QĐ-UBND 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 67/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020 (Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trương các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Th7.

CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

01/8/2020

2

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 1 Điều 1; Điều 6; điểm b Khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Khoản 2 Điều 15, Khoản 1 Điều 17 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020

10/7/2020

3

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Khoản 20 Điều 2; khoản 2, khoản 3 Điều 3; Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

20/4/2020

4

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 3 Điều 1; Điều 2; Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020

23/3/2020

5

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021

Điều 1; Điều 5; Điều 6; Điều 10 Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

01/02/2020

6

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ- UBND, Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ; bãi bỏ một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND , số 35/2014/QĐ-UBND ; bãi bỏ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ 1 phần bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

15/5/2020

7

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 2, khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 5 Điều 9; khoản 2 Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 14; Điều 15 của Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 31/2017/QĐ- UBND của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020

15/01/2020

8

Quyết định

64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm h khoản 1 Điều 3; điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 6 Điều 8 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020

01/9/2020

9

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018

Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm a khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 3 Điều 32 Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020

25/01/2020

10

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Điểm b khoản 5 Điều 3; điểm a khoản 3 Điều 4; điểm a khoản 3 Điều 5; Điểm a, điểm b khoản 3 Điều 6; điểm a khoản 3 Điều 7 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh

05/9/2020

11

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018

Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 5 Điều 3; khoản 3 Điều 4; điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 9; Điều 10; Điều 11 Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13-8-2018 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020

15/3/2020

12

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

Khoản 14 Điều 2; khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh

Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

15/9/2020

13

Quyết định

10/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu

Điều 12. Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020

10/11/2020

14

Quyết định

29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cả khẩu Ma Lù Thàng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Phụ lục 1: 1.3.3, 1.4.1,1.4.2; 1.4.3, 1.6, 1.7, 1.8 của lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành; 2.3.2 của lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; 3.1.3, 3.1.4, 3.2, 3.3.1, 3.3.4 của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính; 5.1.2, 5.2, 5.3.2 lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.4 lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính; 8.1 của lĩnh vực đánh giá tác động cải cách hành chính đến người dân, tổ chức.

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Phụ lục 2: 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.6, 1.7, 1.8 của lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành; 2.2.2 của lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; 3.1.2, 3.1.3, 3.3.3 của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3 lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy; 5.3.2, 5.4.1 lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 6.2.1 lĩnh vực cải cách tài chính công; 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6 lĩnh vực hiện đại hóa hành chính; 8.1 lĩnh vực tác động cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Phụ lục 3: 1.6, 1.7 lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành; 3.1.3, 3.1.4 lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 6.1, 6.3.2 lĩnh vực cải cách tài chính công; 7.1.1, 7.1.2, 7.2.3 lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh

15/12/2020

15

Quyết định

35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019

Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

Khoản 3, khoản 4 Điều 3; khoản 3, khoản 4 Điều 4; khoản 2, khoản 3 Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020

15/4/2020

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

1

Nghị quyết

140/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

2

Nghị quyết

141/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Thông qua chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

3

Nghị quyết

178/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

V/v Thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

4

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

Về thông qua Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020”

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

5

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

6

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

7

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

8

Nghị quyết

105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hằng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

01/9/2020

9

Nghị quyết

131/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

10

Nghị quyết

136/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

11

Nghị quyết

139/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

12

Nghị quyết

144/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

01/9/2020

13

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

14

Nghị quyết

31/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Thông qua Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

15

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Thông qua Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

16

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 28-7-2016

Thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

17

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

18

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

19

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

20

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

21

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

Về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

22

Nghị quyết

54/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

23

Nghị quyết

60/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

24

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

25

Nghị quyết

67/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

26

Nghị quyết

68/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

27

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

28

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

29

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

30

Nghị quyết

15/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019

Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

31

Nghị quyết

20/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019

Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ- HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

Nghị quyết số 61/2016/NQ- HĐND hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản, do đó Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND đồng thời hết hiệu lực theo thời hạn quy định tại Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND

31/12/2020

32

Nghị quyết

26/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

33

Nghị quyết

34/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

34

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010

Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 31/01/2020

14/02/2020

35

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

V/v ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

36

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành Quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh, cán bộ, công chức, cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh

15/10/2020

37

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

38

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 31/01/2020

14/02/2020

39

Quyết định

01/2014/QĐ-UBDN ngày 25/01/2014

Về công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh

20/9/2020

40

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh

01/8/2020

41

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh

20/9/2020

42

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

Ban hành Quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020

15/6/2020

43

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

15/5/2020

44

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020

15/5/2020

45

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh

15/10/2020

46

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020

09/03/2020

47

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020

15/6/2020

48

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

49

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh

01/9/2020

50

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

51

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh

20/9/2020

52

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 15/5/2016

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh

15/9/2020

53

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Ban hành Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

54

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

55

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017

Quy định về thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

56

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh

28/12/2020

57

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

Ban hành quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020

05/02/2020

58

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh

01/9/2020

59

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

25/11/2020

60

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020

30/7/2020

61

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018

Ban hành quy định thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

62

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019

Quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020

09/3/2020

63

Quyết định

43/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2020

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


973

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!