Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4800/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 4800/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4800/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG, ĐIỆN TỬ ĐỐI VI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Các quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Phụ lục 2 kèm theo được chuyn qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kết ni, tích hợp nội dung thủ tục hành chính từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và cập nhật các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đi với từng thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường lên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 01/6/2017, Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Lê Văn Hùng, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT (Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỤC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, DỊCH VỤ CÔNG TRC TUYN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan niêm yết TTHC

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ Bưu chính công ích

Quyết định công bố

Ghi chú

tỉnh

huyện

mức 3

mức 4

Thực hiện

Không thực hiện

I. CẤP TỈNH

1

2000444

Cấp lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)

Biển và hải đảo

x

 

 

x

 

x

 

839/QĐ-UBND ngày 02/04/2018

 

2

1005189

Cấp giấy phép nhận chìm ở biến (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

3

1000969

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

4

1001722

Thu hồi khu vực biển (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

4041/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

 

5

1005401

Giao khu vực biển (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

6

1004935

Gia hạn Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

7

1005400

Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

8

1005399

Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

9

1000705

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

839/QĐ-UBND ngày 02/04/2018

 

10

1005181

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mng đin tử (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

11

1000942

Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

12

2000472

Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

13

2001938

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

Đất đai

x

 

 

x

 

x

 

1730/QĐ-UBND ngày 20/06/2018

 

14

1001134

Đăng ký biến động đi với trường hợp chuyn từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (cấp tỉnh - trường hp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

15

2000880

Đăng ký biến động quyn sử dụng đt, quyn sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

16

1004227

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

17

1005398

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

18

1004203

Tách thửa hoặc hp thửa đất

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

19

2000976

Đăng ký thay đi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

x

x

x

 

x

 

nt

 

20

1002993

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (đã thành lập)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

21

1002253

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

22

2000983

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

23

1001007

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

24

1003022

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

25

1005194

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

26

1004206

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

27

1004688

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

28

1001045

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

29

1001039

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

30

1000964

Thủ tục thu hi đt ở trong khu vực bị ô nhim môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

31

1003010

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định này. Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ thẩm định trong thời gian thực hiện Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, chủ đầu tư được tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất xin giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dng để thực hiện dán đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chthực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất).

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

32

1003003

Đăng ký và cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

33

1001991

Bán hoặc góp vn bằng tài sản gn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

x

 

x

 

x

 

nt

 

34

1002040

Giao đt, cho thuê đt không thông qua hình thc đu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành vic giải phóng mt bằng).

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

35

1004199

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

36

1001990

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

37

2001761

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

38

1004217

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

39

1004267

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

40

1004257

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

41

1003031

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

42

1001009

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

43

2000889

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

44

1002273

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Đối với tỉnh đã thành lập VP đăng ký đất đai)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

45

1002255

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

46

1004221

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

47

1003886

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

48

2001783

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

Địa chất và khoáng sản

x

 

 

x

 

x

 

4041/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

 

49

1005408

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

50

1004083

Chấp thuận tiến hành kho sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

51

1004343

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

52

1004135

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

53

2001814

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

54

1004264

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) (Cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

55

2001781

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

56

1004434

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

57

1004132

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

58

2001777

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

59

1004345

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

60

1000778

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

61

1004367

Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

62

1004481

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

63

1004446

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

64

2001787

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

65

1004433

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

66

1001923

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

x

 

 

x

 

x

 

2587/QĐ-UBND ngày 15/08/2019

 

67

1000049

Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

68

1000987

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu

x

 

 

x

 

x

 

4041/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

 

69

1000943

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

70

1000970

Sửa đổi, bsung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

71

1005741

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Môi trường

x

 

 

x

 

x

 

4171/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

 

72

2002205

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

73

1004249

Thm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

74

1004141

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

75

1004356

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

76

1004240

Thm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

77

1001253

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

78

1004148

Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

79

1004223

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

Tài nguyên nước

x

 

 

x

 

x

 

4041/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

 

80

2001770

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (Cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

81

1004122

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

82

1004211

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

83

1004228

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

84

1004253

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

85

1004152

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

86

2001738

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

87

1004283

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

88

1000824

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

89

1001740

Lấy ý kiến y ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vc sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

90

1001645

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

nt

x

x

x

x

 

x

 

nt

 

91

1004179

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xut nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

92

1004167

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

93

1004232

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

94

1004140

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

95

2001850

Thẩm định, phê duyệt phương án cm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh)

nt

x

 

 

x

 

x

 

nt

 

II. CẤP HUYỆN

1

2000395

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thm quyền của Chủ tịch y ban nhân cấp huyện

Đất đai

 

x

 

x

 

x

 

1730/QĐ-UBND ngày 20/06/2018

 

2

2000381

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

3

1002314

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

4

1003886

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

5

1002291

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

6

1005187

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

7

1005367

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

8

1000798

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

9

1001662

Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)

Tài nguyên nước

 

x

 

x

 

x

 

4041/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

 

10

1005742

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Môi trường

 

x

 

x

 

x

 

4171/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

 

11

1004138

Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

nt

 

x

 

x

 

x

 

nt

 

III. CẤP XÃ

1

1003554

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

Đất đai

 

 

x

x

 

x

 

1730/QĐ-UBND ngày 20/06/2018

 

2

1004273

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường

 

 

x

x

 

x

 

4171/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4800/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


77
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80