Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 48/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành: 02/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBDT, ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Các TT, PCN Ủy ban;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHM

LÃNH ĐẠO VỤ PHỤ TRÁCH

CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC

CHUYÊN VIÊN PHI HỢP

Q1

Q2

Q3

Q4

I

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/QĐ-UBDT NGÀY 22/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDT

1

Nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dng Đề án xác định thành phần, tên gọi của một sdân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam

x

x

x

x

Đề án, Tờ trình, Quyết định

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Hoàng Thị Thu Huyền

Đỗ Thị Mến

Các CV khác trong Vụ

1.2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

x

x

 

 

Tờ trình, Quyết định của TTCP

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Nguyễn Văn Chung

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

2

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” năm 2021 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

x

x

x

x

VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Hoàng Thị Thu Huyền

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

2

Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2021 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

x

x

x

x

VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH

Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ

Ninh Thị Sỹ

Các CV khác trong Vụ

3

Triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

x

x

x

x

VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Nguyễn Văn Chung

Đỗ Thị Mến

Các CV khác trong Vụ

4

Triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 (Có kế hoạch chi tiết riêng)

x

x

x

x

VB hướng dẫn, KH thực hiện, BCTH

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Nguyễn Văn Chung

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

II

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

1

Trả lời các kiến nghị có liên quan đến thành phần dân tộc

x

x

x

x

BC tổng hợp

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Đỗ Thị Mến

Hoàng Thị Thu Huyền

Các CV khác trong Vụ

2

Nghiên cứu, xây dựng, quản lý các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ các dân tộc thiểu số thực hiện quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc...

x

x

x

x

BC tổng hợp

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Ninh Thị Sỹ

Các CV khác trong Vụ

3

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

x

x

x

x

BC tổng hợp

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Nguyễn Văn Chung

Đỗ Thị Mến

Các CV khác trong Vụ

4

Thực hiện nhiệm vụ về Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

x

x

x

x

BC tổng hợp

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Hoàng Thị Thu Huyền

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

5

Thực hiện nhiệm vụ về Phụ nữ, Gia đình và Trẻ em vùng dân tộc thiểu số

x

x

x

x

BC tổng hp

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Lò Thị Đông

Hoàng Thị Thu Huyền

Các CV khác trong Vụ

6

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số

x

x

x

x

BC tổng hợp

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Đỗ Thị Mến

Các CV khác trong Vụ

7

Thực hiện nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính

x

x

x

x

BC kết quả

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

8

Thực hiện nhiệm vụ Quy chế dân chủ cơ sở; Phòng chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

x

x

x

x

BC kết quả

Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ

Ninh Thị Sỹ

Các CV khác trong Vụ

9

Thực hiện công tác văn thư, hành chính, báo cáo tuần

x

x

x

x

BC kết quả

Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ

Đỗ Thị Mến

Các CV khác trong Vụ

10

Thực hiện công tác xây dựng, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của Vụ

x

x

x

x

KH công tác

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Nguyễn Văn Chung

Các CV khác trong Vụ

11

Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của Vụ

x

x

x

x

BC kết quả

Phó Vụ trưởng Nguyễn Thị Hồng Huệ

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ,

12

Tổng hợp Báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của các địa phương

x

x

x

x

BC tổng hợp

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ tổng hợp theo nhiệm vụ được giao

13

Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

x

x

x

x

BC tổng hợp

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Chi ủy, Tổ công đoàn

Tập thVụ

14

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban giao

x

x

x

x

Theo nhiệm vụ được giao

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng

Tất cả CV trong Vụ

III

NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI UN WOMEN

1

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

x

x

x

x

Theo KH được duyệt

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

BQL Dự án

Các CV khác trong Vụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106