Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4676/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Khí tượng Thủy văn Sở Tài nguyên Hà Nội

Số hiệu: 4676/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 05/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4676/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định: S48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 6680/TTr-STNMT-KTTV&BĐKH ngày 15/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường tr
c HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUBTP: CVP, PCVP: P.C.Công, T.V.Dũng, các phòng: NC, KT, TKBT, TH, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- C
ng giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC(Đ).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thủ tục thành lập, di chuyn, giải thtrạm khí tượng thủy văn chuyên dùng:

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường - 18 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng:

+ Văn bản thông báo về việc thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo Mu số 2 - Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ khí tượng thủy văn theo quy định ca pháp luật;

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng kèm theo Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất nơi đặt trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;

+ Văn bản hoặc xác nhận công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật do Sở Khoa học và Công nghthẩm định.

- Hồ sơ di chuyn trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng:

+ Đơn đề nghị di chuyển trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo Mu số 3 - Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội;

+ Quyết định Thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng nơi di chuyển của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng kèm theo Bản sao có chng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất nơi di chuyển trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;

- Hồ sơ giải thtrạm khí tượng thủy văn chuyên dùng:

- Đơn đề nghị giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo Mu số 4 - Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND Thành phHà Nội;

- Quyết định Thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lcủa hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thông báo cho các đơn vị xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, di chuyển, gii thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng cho các đơn vị có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc.

- Trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho các đơn vị biết lý do trong 05 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Một (01) Quyết định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản thông báo thành lập, đơn đề nghị di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng theo mẫu tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Thời hạn của giấy phép: không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn;

- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

(Mẫu 02 kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tên đơn vị chủ quản
Tên đơn vị khai thác
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

1. Tên cơ quan (sở, ngành, quận, huyện) thực hiện: …………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………….Fax:……………………. E-mail: …………………………

4. Quyết định thành lập tổ chức: …………………………………………………………………

5. Họ và tên, bằng chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật: ………………………………

6. Giy CNQSDĐ hoặc HĐTĐ:.............................................................................................

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn năm 2015, Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố về quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố, (tên sở, ngành, quận, huyện thực hiện)…………. thông báo về việc thành lập trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng với các nội dung sau:

a) Tên trạm: …………………………………………………………………………………………

b) Vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ) ……………………………………………………………………..

c) Địa điểm (thôn, xã, huyện): …………………………………………………………………….

d) Tên sông, hồ (đối với trạm thủy văn): …………………………………………………………

đ) Các yếu tố quan trắc: ……………………………………………………………………………

e) Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………………………

g) Mục đích hoạt động của trạm: ………………………………………………………………….

Cam kết của tổ chức, cá nhân: chấp hành đúng các quy định của mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng về hoạt động, nội dung quan trắc, giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn...

 

 

TÊN CƠ QUAN THÔNG BÁO
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Mẫu 03 kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày ……. tháng …….. năm ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Di chuyển trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ……………………………………………………………….

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

3. Điện thoại: ………………………Fax:……………………….. E-mail: ……………………..

4. Quyết định thành lập trạm KTTV chuyên dùng: ……………………………………………

5. Giấy CNQSDĐ hoặc HĐTĐ (nơi chuyển đến):………………………………………………

6. Căn cứ Luật khí tượng thủy văn năm 2015, Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố về quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố, đề nghị UBND Thành phố cho phép di chuyển trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng đến địa điểm mới với các nội dung sau:

a) Tên trạm: ………………………………………………………………………………………..

b) Vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ) …………………………………………………………………….

c) Địa điểm (thôn, xã, huyện): …………………………………………………………………..

d) Tên sông, hồ (đối với trạm thủy văn): ……………………………………………………….

đ) Các yếu tố quan trắc: …………………………………………………………………………

e) Thời gian hoạt động: ………………………………………………………………………….

g) Mục đích hoạt động của trạm: ……………………………………………………………….

7. Lý do di chuyển: ……………………………………………………………………………….

8. Cam kết của tổ chức, cá nhân: chấp hành đúng các quy định của mạng lưới khí tưng thủy văn chuyên dùng về hoạt động, nội dung quan trắc, giao nộp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn...

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Mẫu 04 kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

3. Điện thoại: ……………………..Fax:……………………. E-mail: …………………………….

5. Căn cứ Luật khí tượng thủy văn, Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của UBND Thành phố về quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố, đề nghị UBND Thành phố cho phép giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng sau:

a) Quyết định thành lập trạm KTTV chuyên dùng: …………………………………………….

b) Tên trạm: ………………………………………………………………………………………..

c) Vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ) …………………………………………………………………….

d) Địa điểm (thôn, xã, huyện): ……………………………………………………………………

đ) Tên sông, hồ (đối với trạm thủy văn): ………………………………………………………..

e) Các yếu tố quan trắc: ………………………………………………………………………….

g) Thời gian hoạt động: ……………………………………………………………………………

h) Mục đích hoạt động của trạm: …………………………………………………………………

6. Lý do giải thể: …………………………………………………………………………………..

7. Cam kết của tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………….

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4676/QĐ-UBND ngày 05/09/2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


883

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!