Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2008/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 41/2008/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/8/2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Thanh tra Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) là cơ quan của Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra y tế; thực hiện chức năng thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước.

Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, quy chế thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo sự phân công của Bộ trưởng, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước.

4. Làm đầu mối chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành vệ sinh thực phẩm và dân số - kế hoạch hoá gia đình trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

5.Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với cỏc lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

6. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; làm thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Y tế.

8. Yều cầu cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng giải trình đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện thanh tra, xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thầm quyền của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.
9. Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Sở Y tế.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Thanh tra Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Thanh tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

11. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

12. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

13. Giúp Bộ trưởng công tác tiếp công dân của Bộ Y tế; tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác theo sự phân công của Bộ trưởng.
14. Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế trình Bộ trưởng và Tổng Thanh tra; tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra y tế.
15. Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Thanh tra Bộ: có Chánh Thanh tra Bộ, các Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra về các hoạt động của Thanh tra Bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ; Phó Chánh Thanh tra Bộ giúp Chánh Thanh tra Bộ, được Chánh Thanh tra Bộ phân công phụ trách các lĩnh vực cụ thể; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ:

a) Phòng Thanh tra y tế dự phòng;

b) Phòng Thanh tra Khám, chữa bệnh;

c) Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế

d) Phòng Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng;

e) Phòng Tổng hợp;

g) Phòng Đại diện Thanh tra Bộ tại phía Nam (nằm trong Cơ quan đại diện của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh).

3. Cơ chế hoạt động

a) Thanh tra Bộ hoạt động theo chế độ Thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của các Phòng thuộc Thanh tra Bộ do Chánh Thanh tra Bộ quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Y tế được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

c) Trưởng phòng, phó Trưởng phòng của các phòng thuộc Thanh tra Bộ được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Thanh tra viên, công chức của Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

đ) Các chức danh Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ, lãnh đạo các Phòng thuộc Thanh tra Bộ được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

4. Biên chế.

Biên chế của Thanh tra Bộ được xác định theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác trên cơ sở đề xuất của Chánh Thanh tra Bộ.

Điều 4. Mối quan hệ công tác của Thanh tra Bộ

1. Thanh tra Bộ phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; phối hợp với các cơ quan công an, biên phòng, quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành khác, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

2. Thanh tra Bộ có quyền trưng tập Thanh tra viên của Thanh tra Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Thanh tra Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia các cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ chủ trì hoặc các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2008/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70