Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4019/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 4019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4019/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HOÁ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 1229/TTr-STNMT ngày 09/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

(Số hồ sơ của TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Lĩnh vực: Môi trường

1

Xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa (THA-289698)

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

Thủ tục: Xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.

1. Trình tự thực hiện

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

Bước 1: Tổ chức, cộng đồng và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh trước ngày 30 tháng 3 của năm xét tặng Giải thưởng.

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, tổ chức xác minh, thẩm định thực tế các hồ sơ (nếu cần thiết); Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tổ chức, cộng đồng và cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận hồ sơ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng Giải thưởng và chuyển tới các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước buổi họp của Hội đồng.

- Xét tặng Giải thưởng được tổ chức qua 02 (hai) vòng:

Vòng 1: Chủ tịch Hội đồng quyết định việc phân hồ sơ cho các thành viên Hội đồng. Các thành viên trong Hội đồng tiếp nhận hồ sơ, tiến hành đánh giá, thảo luận và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định tại Điều 7 của Quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, Ban Thư ký Hội đồng tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cộng đồng và cá nhân có số điểm trung bình đạt từ 70 điểm trở lên để xét tiếp ở vòng 2.

Vòng 2: Hội đồng làm việc tập thể để xem xét từng hồ sơ có số điểm từ 70 trở lên do Ban Thư ký tổng hợp và trình Hội đồng. Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá, thảo luận và chấm điểm từng hồ sơ theo tiêu chí quy định tại Điều 7 của Quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Mức chênh lệch số điểm giữa các thành viên Hội đồng cho cùng một hồ sơ không được quá 20 điểm; trường hợp mức chênh lệch số điểm cho cùng một hồ sơ lớn hơn 20 điểm, Hội đồng sẽ thảo luận và thông qua phương án tính điểm trung bình bằng hình thức biểu quyết. Sau khi xem xét, đánh giá tổng hợp và tính điểm trung bình đối với từng hồ sơ, Hội đồng lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cộng đồng và cá nhân theo thứ tự từ điểm số cao đến điểm số thấp.

- Trên cơ sở danh sách do Hội đồng xét tặng, Cơ quan thường trực Giải thưởng (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Giải thưởng cho tổ chức cộng đồng và cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký tham dự theo mẫu tại Phụ lục 4 (đối với tổ chức), Phụ lục 5 (đối với cộng đồng), Phụ lục 6 (đối với cá nhân) kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh.

- Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng quy định tại Điều 7 của Quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa được lập theo Phụ lục 7 (đối với tổ chức), Phụ lục 8 (đối với cộng đồng), Phụ lục 9 (đối với cá nhân) kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh.

- Tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Khoản 3, Điều 5 của Quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa, gửi bản công chứng kèm báo cáo thành tích gồm các loại sau (nếu có): Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích, sáng kiến, sáng tạo về lĩnh vực môi trường, ảnh, đĩa hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường, các loại văn bản chứng minh tuân thủ luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

- Hai (02) ảnh cỡ 4x6 đối với cá nhân; ảnh chụp đội ngũ cán bộ của đơn vị đối với tổ chức; ảnh chụp đại diện thôn, xóm, bản, tổ dân phố, khu phố đối với cộng đồng.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cộng đồng và cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện và quyết định thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

c) Cơ quan phối hợp: Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh; Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực xét tặng giải thưởng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tặng Giải thưởng cho tổ chức, cộng đồng và cá nhân; Các quyền lợi tương ứng.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

(Được ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

- Bản đăng ký tham dự theo mẫu tại Phụ lục 4 (đối với tổ chức);

- Bản đăng ký tham dự theo mẫu tại Phụ lục 5 (đối với cộng đồng);

- Bản đăng ký tham dự theo mẫu tại Phụ lục 6 (đối với cá nhân);

- Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng theo Phụ lục 7 (đối với tổ chức);

- Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng quy định tại theo Phụ lục 8 (đối với cộng đồng);

- Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng quy định tại theo Phụ lục 9 (đối với cá nhân);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đối với tổ chức, cộng đồng

a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật khác của Việt Nam và các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

b) Tự nguyện đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng;

c) Giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hoặc thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Khoản 3, Điều 5 của Quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối với cá nhân

a) Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 (ba) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;

b) Tự nguyện đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng;

c) Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người tôn vinh theo thuộc một trong 06 lĩnh vực xét tặng Giải thưởng quy định tại Khoản 3, Điều 5 của Quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa.

MẪU ĐƠN, TỜ KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 

PHỤ LỤC 4

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA DÀNH CHO TỔ CHỨC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày ....... tháng ....... năm .......

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………….........................

2. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….........................

3. Điện thoại: ……….…………………… E-mail: ..……………………………......................

4. Ngày, tháng, năm Quyết định thành lập: ……………………………………........................

5. Ngành nghề hoạt động chính: ………………………………………………........................

6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị: ………………………………………………...........................

7. Điện thoại: ……………………….. E-mail: ………………………………..........................

8. Sau khi nghiên cứu Quyết định số......./2017/QĐ-UBND ngày ...../..../2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tổ chức chúng tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm…………………………................

9. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa: ….………………………………………………………………

10. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường;

- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng ……… năm ……….. đến tháng……. năm………….;

- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm: ……………………............………..........................

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo thành tích là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

 

Đại diện tổ chức đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 5

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày ....... tháng ....... năm .......

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

1. Tên cộng đồng:................................................................................................................

2. Địa chỉ cộng đồng:...........................................................................................................

3. Họ và tên người đại diện cộng đồng: .............................................................................

4. Điện thoại: ......................... Fax: ........................ E-mail: ...............................................

5. Sau khi nghiên cứu Quyết định số......./2017/QĐ-UBND ngày ...../..../2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tổ chức chúng tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm………………......

6. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa:…..

7. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng……… năm ……….. đến tháng……. năm………….;

- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm: ………………………………..

……………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo thành tích là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

 

Đại diện cộng đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 6

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA DÀNH CHO CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày ....... tháng ....... năm .......

BẢN ĐĂNG KÝ

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

1. Họ và tên:.........................................................................................................................

2. Nơi ở hiện nay..................................................................................................................

3. Số chứng minh thư nhân dân:..........................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

5. Điện thoại: ...................................... E-mail: ....................................................................

6. Nơi công tác: ...................................................................................................................

7. Sau khi nghiên cứu Quyết định số......./2017/QĐ-UBND ngày ...../..../2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đối chiếu với điều kiện và tiêu chí xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm ………………..........

8. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Thanh Hóa: ...............

9. Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng;

- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng ..……… năm ……….. đến tháng ……. năm………….;

10.Các tài liệu minh chứng thành tích gồm: …………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo thành tích là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

 

 

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 7

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA DÀNH CHO TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

(Thời gian từ tháng ……. năm …….. đến tháng………năm ……..)

Tên đơn vị: ……………………………………………..……………………….......................

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………..……………………........................

Ngành nghề hoạt động chính : …………………………..……………………........................

Người đứng đầu tổ chức: ………………………………..……………………........................

Số điện thoại: ……………………… Email:………………………..……….........................

Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng: ………………..………….....................

Nội dung báo cáo thành tích:

1. Tình hình hoạt động của tổ chức trong 02 năm (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng): …………...................................................................................................................

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ............................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: .....................................................................................

4. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: .....................................................................................

5. Thời gian tác động: .....................................................................................

6. Trong vòng 04 năm gần đây có bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

(Có/Không)?): .....................................................................................

 

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi lập thành tích về bảo vệ môi trường
(ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 8

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

(Thời gian từ tháng ……. năm …….. đến tháng………năm ……..)

Tên cộng đồng: ...................................................................................................................

Địa chỉ của cộng đồng: .......................................................................................................

Họ và tên người đại diện cộng đồng: ..................................................................................

Điện thoại: .......................... Fax: ........................ E-mail: ...................................................

Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: .........................................

Nội dung báo cáo thành tích:

1. Đặc điểm, tình hình hoạt động của cộng đồng trong 02 năm (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng): ..........................................................................................

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ............................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: .....................................................................................

4. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: .....................................................................................

5. Thời gian tác động: .....................................................................................

 

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi lập thành tích về bảo vệ môi trường
(ký tên, đóng dấu)

Tổ chức quản lý trực tiếp cộng đồng hoặc người đại diện cộng đồng
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 9

BÁO CÁO THÀNH TÍCH THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA DÀNH CHO CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

(Thời gian từ tháng ……. năm …….. đến tháng………năm ……..)

Họ và tên: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ..................................................................................................................

Lĩnh vực công tác: ..............................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký tham gia xét Giải thưởng: .......................................................................

Nội dung báo cáo thành tích:

1. Giới thiệu về quá trình công tác liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường:

2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ............................................................

3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: .....................................................................................

4. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: ...........................................................

5. Tính sáng tạo: .................................................................................................................

 

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi lập thành tích về bảo vệ môi trường
(ký tên, đóng dấu)

Người viết báo cáo
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4019/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61