Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Số hiệu: 38/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

Điều 2.

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ Kế hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 bảo đảm đúng quy định.

Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22/02/2021 để theo dõi, tổng hợp theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Cục KSTTHC - VPCP; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Như Điều 4; (thực hiện)
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học-Công báo;
- Lưu VT, KSTTHCNNhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 38/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

1

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh, gồm: Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 01, tháng 02/2021

II

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

3

Tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh

4

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

5

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cá nhân, tổ chức có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

III

THAM GIA Ý KIẾN, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

6

Tham gia ý kiến đối với thủ tục hành chính được quy định trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

7

Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định

Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Thường xuyên

8

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (đối với trường hợp trên cơ sở các Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; văn bản quy phạm pháp luật của địa phương không quy định thêm về thủ tục hành chính), Quyết định công bố thủ tục hành chính (đối với thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

9

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có Quyết định công bố thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

IV

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

10

Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 - Các sở, ban, ngành;

 - UBND cấp huyện;

 - UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

11

Cơ quan, tổ chức được cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải công khai đầy đủ các thủ tục hành chính được ủy quyền

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

12

Nhập, đăng tải công khai các thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

13

Kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính theo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã được Bộ, cơ quan ngang Bộ đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

14

Cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

 - Các sở, ban, ngành;

 - UBND cấp huyện;

 - UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

V

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

15

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định

 - Các sở, ban, ngành;

 - UBND cấp huyện;

 - UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

16

Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện xin lỗi các cá nhân, tổ chức khi chậm trả kết quả theo quy định

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

17

Thực hiện trình công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, thủ tục hành chính thực hiện qua bưu chính công ích, thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Chương II Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

18

Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo lộ trình tại Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh

19

Báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng tháng

 Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hàng tháng

20

Đăng tải Báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện đăng tải ngay sau khi nhận được báo cáo (bản PDF)

VI

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

21

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

 - Các sở, ban, ngành;

 - UBND cấp huyện;

 - UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Gửi Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát trước ngày 31/7/2021

22

Tổng hợp, xem xét, đánh giá chất lượng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III

23

Tham mưu, xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh năm 2021 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã có liên quan

Ban hành trước ngày 15/9/2021

VII

KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

24

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại cơ quan, đơn vị

 - Các sở, ban, ngành;

 - UBND cấp huyện;

 - UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Quý III

25

Kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại trụ sở làm việc của một số các cơ quan, đơn vị theo các nội dung quy định tại mục 3, Chương VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

VIII

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

26

Thông tin, tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy định

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

27

Tiếp tục thực hiện các chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài Phát thanh

 và Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

IX

TIẾP NHẬN XỬ LÝ, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

28

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

29

Cập nhật đầy đủ các phản ánh, kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để xử lý theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

30

Cập nhật tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để trả lời cho người dân và doanh nghiệp; đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịp thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật hành chính trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

X

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

31

Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định

 - Các sở, ban, ngành;

 - UBND cấp huyện;

 - UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Theo quy định của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh

32

Tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động của Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, kịp thời triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57