Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3163/QĐ-UBND năm 2012 công bố sửa đổi 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội

Số hiệu: 3163/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 16/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3163/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dược năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 79/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ: Y tế -Tài chính -Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người;

Căn cứ Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính ph;
-
Bộ Y tế;
-
Cục Kiểm soát Th tục hành chính;
-
Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
-
Chủ tịch, các PCT UBND TP;
-
C/PVP UBND TP;
-
VX, TH, HCTC;
-
Lưu VT, KSTTHC (2b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Dược, Mỹ phấm

1

Thủ tục: Tiếp nhận và xem xét kê khai lại giá thuốc

Sửa đổi, bổ sung:

1. Về tên gọi: Thủ tục: Tiếp nhận và xem xét Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam của các cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng tại Hà Nội

2. Thành phần Hồ sơ:

- Đ nghị đổi mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Công văn về việc kê khai lại giá thuốc;

+ Bảng kê khai lại giá thuốc;

- Lý do: Thực hiện mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT

3. Căn cứ pháp lý:

- Đề nghị đổi: Thông tư liên tịch số 11/2009/TTLT-BYT-BTC.

- Đổi thành: Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người

- Bổ sung Thông tư 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;

Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được sửa đổi, b sung thuộc thẩm quyền giải quyết của SY tế Hà Nội:

1. Thủ tục:

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ sở chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Cơ sở nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Y tế Hà Nội (số 4 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội). Công chức tiếp nhận h sơ vào s công văn, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì trả Phiếu tiếp nhận cho cơ sở.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại cho kịp thời.

Bước 3. Chậm nhất 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ kê khai lại giá theo đúng hướng dẫn, nếu phát hiện giá thuốc kê khai lại không hợp lý thì Sở Y tế sẽ có ý kiến bằng văn bản về giá thuốc kê khai lại, nêu rõ lý do và đề nghị cơ sở xem xét lại giá thuốc kê khai trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở nhận được ý kiến bng văn bản của Sở Y tế, cơ sở sản xuất thuốc có quyền kiến nghị, giải trình v ý kiến của Sở Y tế, sau thời hạn trên nếu cơ sở không có ý kiến thì hồ sơ kê khai lại không còn giá trị và cơ sở phải thực hiện theo các ý kiến của Sở Y tế đối với giá thuốc kê khai lại của cơ sở.

* Thời gian tiếp nhn và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

- Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Y tế Hà Nội (Bộ phận một cửa)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Công văn về việc kê khai lại giá thuốc (mẫu s 4-GT) (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người);

2. Bảng kê khai lại giá thuốc (mẫu số 7-GT) (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người);

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính

d. Thời hạn giải quyết: 17 ngày kể t ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Sở Y tế Hà Nội.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e. Cơ quan thực hiện thtục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc (Mu s 9-GT) (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người).

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4-GT, Mu số 7-GT, (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý về giá thuốc dùng cho người).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dược năm 2005.

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

- Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ: Y tế -Tài chính -Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước v giá thuốc dùng cho người.

- Thông tư 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;

 

Mu số 4-GT

(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuc dùng cho người)

TÊN CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:
V/v Kê khai lại giá thuốc

…….., ngày tháng năm 20

 

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế / Sở Y tế tỉnh, thành ph....

Thưc hiện khoản 3, 4 Điều 10 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược và Thông tư liên tịch s....../20../TTLT-BYT-BTC-BCT ngày …../..../20.... của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính – BCông thương hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người;

(Tên cơ sở) gửi Hồ sơ kê khai lại giá thuốc một s mặt hàng do (cơ sở) sản xuất/nhập khẩu/đứng tên đăng ký.

Giá kê khai lại tại Hồ sơ kê khai này thay thế cho giá đó kê khai tại Hsơ kê khai số ....ngày ….tháng ...năm ....

Danh mục thuốc kê khai lại giá đính kèm công văn này.

Lý do đề nghị điều chỉnh tăng giá thuốc:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(Cơ sở cơ sở thực hiện giải trình cụ thể lý do và cung cấp các tài liệu liên quan tới nguyên nhân tăng giá (tăng chi phí nguyên liệu và/hoặc tăng đột biến một số yếu t chi phí đầu vào như khu hao tài sản cố định, chi phí bán hàng, tỷ giá, chi phí tin lương....)).

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý giá thuốc. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

 

 

Giám đốc cơ sở
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Thông tin liên h

- Địa chỉ:

- Tên người liên hệ:

- Số điện thoại:             Sfax:

Ghi chú:

- Trường hợp nhập khẩu ủy thác, giám đốc cơ sở nhập khẩu và ủy thác nhập khu cùng ký tên, đóng dấu

- Trường hợp thuốc sản xuất trong nước gia công, giám đốc cơ sở sản xut và cơ sở đặt gia công cùng ký tên, đóng du.


Mẫu số 7-GT

(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hưng dẫn thực hiện quản lý nhà nước v giá thuc dùng cho người)

TÊN CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…….., ngày tháng năm 20

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố

BẢNG KÊ KHAI LẠI GIÁ THUC

(Kèm công văn số: ……ngày…../..)

TT

Tên thuốc, nồng độ hoặc hàm lượng, quy cách đóng gói

Hoạt chất

SĐK

Đơn vị tính

Giá thành

Giá bán buôn dự kiến tại Việt Nam

Giá bán lẻ dự kiến tại Việt Nam (nếu có)

Đã kê khai/kê khai lại liền kề (Ngày…/…)

Kê khai lại

Tỷ lệ tăng

Đã kê khai/kê khai lại liền kề (Ngày…/…)

Kê khai lại

Tỷ lệ tăng

Đã kê khai/kê khai lại liền kề (Ngày…/…)

Kê khai lại

Tỷ lệ tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Ghi chú:

- Giá bán buôn dự kiến và giá bán lẻ dự kiến đã bao gm thuế GTGT và tính theo VNĐ.

 

Giám đốc cơ sở sản xuất thuốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở đặt gia công (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 9-GT

(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người)

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

…….., ngày tháng năm 20

 

[Số công văn đến]

Ngày ......./....../........

GIẤY TIẾP NHẬN

HỒ SƠ KÊ KHAI/KÊ KHAI LẠI GIÁ THUC

 

1. Đơn vị kê khai:

2. Loai kê khai giá:

Lần đầu

Kê khai lại

Thuc nước ngoài khi nộp h sơ đăng ký thuc

Thuốc nước ngoài khi nhập khu

Thuốc sản xut trong nước 

3. Số công văn của đơn vị:

…………….………………………………………..

…………..

4. Danh mục thuốc kê khai:

Stt

Tên thuốc

SĐK/GPNK

Nồng độ/hàm lượng

Quy cách đóng gói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Danh mục hồ sơ:

Bảng kê khai giá thucCông văn kèm theoTài liệu khác (Ghi rõ):

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….Ghi chú:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc được trả trong ngày làm việc.

- Phiếu tiếp nhận này chỉ có giá trị xác nhận cơ sở đã tiến hành thủ tục kê khai giá thuốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT.

- Đối với các hồ sơ kê khai giá thuốc: Trường hợp giá kê khai chưa hợp , Cục Quản lý dược sẽ có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ sở xem xét lại giá thuốc kê khai.

- Đối với các hồ sơ kê khai li: Chậm nht trong thời gian 17 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc theo đúng quy định, nếu phát hin giá thuc kê khai lại không hợp lý thì Cục Quản lý dược sẽ có ý kiến bằng văn bản về giá kê khai lại và nêu rõ lý do.

- Giá thuốc kê khai, kê khai lại sẽ được công b trên trang web của Cục quản lý dược wvw.dav.gov.vn) theo quy định.

 

 

NGƯỜI NHN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3163/QĐ-UBND năm 2012 công bố sửa đổi 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97