Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Văn Sử
Ngày ban hành: 24/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

QUYT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 41/TTr-SNN ngày 17/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ36);
- Lưu: VT, Tu69.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy định vic bãi bỏ thủ tc hành chính

01

T-CMU-288366-TT

Cp giy chứng nhận xut xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Thông tư 286/2016/TT-BTC 14/11/2016 của Bộ trưởng B Tài chính

02

T-CMU- 288367-TT

Cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

03

T-CMU-288368-TT

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

04

T-CMU-288369-TT

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

05

T-CMU-288370-TT

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

06

T-CMU-288371-TT

Cp Giy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

07

T-CMU-288372-TT

Cấp lại Giy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

08

T-CMU-288373-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giy chứng nhận vn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn th hai mảnh vỏ

1.1. Trình t thc hin

Bước 1: Trong thời gian ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày thu hoạch, Cơ sở thu hoạch phải đăng ký thu hoạch tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2:

- Ngay sau khi nhận được đăng ký của cơ sở thu hoạch, Chi cục ghi thông tin vào sổ đăng ký thu hoạch và lập kế hoạch t chức kim soát thu hoạch tại hiện trường.

- Căn cứ vào thông tin cập nhật của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về vùng thu hoạch, Chi cục tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường.

Bước 3: Chi cục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, trong trường hợp đại diện Chi cục chưa ký tên và chưa đóng dấu trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường thì sẽ cấp Phiếu kim soát thu hoạch (Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc Phiếu kim soát thu hoạch được lập thành 02 bản, 01 bản chính cấp cho cơ sở thu hoạch và 01 bản sao lưu tại Chi cục).

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; Fax, E-mail, mạng điện tử, đăng ký trực tuyến sau đó gửi hồ sơ bản chính tới Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tnh Cà Mau.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1.3.1. Thành phần hồ sơ

Trường hợp đăng ký qua đường bưu điện, cơ sở thu hoạch phải gửi 01 bản đăng ký thu hoạch bao gồm các thông tin: Thời gian, địa điểm, khối lượng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ dự kiến thu hoạch.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết

a) Cơ quan kiểm soát cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng nguyên liệu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ được kiểm soát ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

b) Trường hp đại diện Chi cục chưa ký tên và chưa đóng dấu của Chi cục trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Chi cục tổ chức cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường.

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hp: Không.

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Phiếu kiểm soát thu hoạch.

1.8. Phí, lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

1.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

1.11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý cht lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

Phụ lục IX. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NT2MV

(Ban hành kèm theo Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ

CERTIFICATE OF ORIGIN OF BIVALVE MOLLUSCS

Số/ No: XX/YYYY-ZZz

Cơ quan kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ/ Bivalve Molluscs Harvesting Control Agency         

.............................................................................................................................................

Địa chỉ/ Address.....................................................................................................................

CHỨNG NHẬN/ HEREBY CERTIFIES

Cơ sở thu hoạch/ Name of harvester.......................................................................................

Địa chỉ/ Address.....................................................................................................................

Số hiệu của phương tiện vận chuyển/ Identification number of transport means..........................

Ngày thu hoạch/Date of harvesting………….Loài nhuyễn thể/Species........................................

Vùng thu hoạch/Production area……………. được xếp loại/ classified in category......................

Khối lượng/ Quantity (kgs) .....................................................................................................

Tên và địa chỉ cơ sở tiếp nhận/ Name and address of recipient..................................................

.............................................................................................................................................

Lô nguyên liệu trên (*) / The lot of the above mentioned raw material (*) .....................................

.............................................................................................................................................

 

 

Ngày / Date .......................
Đại diện Cơ quan kiểm soát thu hoạch/
The representative of the Harvesting Control Agency
(Ký tên, đóng dấu/ Signature and Seal)

* Ghi rõ yêu cầu/chế độ xử lý sau thu hoạch theo thông báo của Cơ quan kiểm tra/

Descript clearly post-harvest treatment regime according to announcement of Inspection Agency.

 

Phụ lục XI. MẪU PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH

(Ban hành kèm theo Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên cơ quan
Kiểm soát thu hoạch
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ

NOTE FOR MONITORING OF HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS

Số/ No……….

1. Cơ sở thu hoạch/Harvester.................................................................................................

2. Địa chỉ/ Address.................................................................................................................

3. Số hiệu phương tiện vận chuyển/ Identification number of transport means.............................

4. Ngày thu hoạch/ Date of harvesting......................................................................................

5. Vùng thu hoạch/ Production area ................ được xếp loại/ classified in category..................

6. Loài nhuyễn thể/ Species....................................................................................................

7. Khối lượng/ Quantity (kgs)..................................................................................................

8. Tên và địa chỉ cơ sở tiếp nhận (*)/ Name and address of recipient (*)......................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Có giá trị đến ngày/Valid until:……………………………………………………………

 

Ngày/ Date…………………………………...

Tên và chữ ký của người thu hoạch/

Name and signature of harvester

Tên và chữ ký của cán bộ kiểm soát/

Name and signature of harvesting controller

Ghi chú: (*): Ghi tên và địa chỉ của cơ sở sơ chế/chế biến.

 

2. Cấp đổi phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất x cho lô nguyên liệu nhuyễn th hai mảnh vỏ

2.1. Trình t thc hin

Bước 1: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu hoạch, đại diện cơ sở thu hoạch (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến) phải gửi bản chính Phiếu kiểm soát thu hoạch tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tun (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm soát thu hoạch, Chi cục kiểm soát xem xét tính hp lệ của Phiếu kiểm soát thu hoạch. Nếu Phiếu kiểm soát thu hoạch hp lệ thì cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ. Nếu Phiếu kiểm soát thu hoạch không hợp lệ thì trả lời cơ sở thu hoạch bằng văn bản trong đó có nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau đóng phí, lệ phí và nhận kết quả, trường hp nhận hộ phải giấy ủy quyền của t chức, cá nhân.

2.2. Cách thức thực hiện

Cơ sở thu hoạch nhuyn thể hai mảnh vỏ (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến) gửi Phiếu kiểm soát thu hoạch trực tiếp, fax, mạng điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bản chính Phiếu kiểm soát thu hoạch.

2.4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm soát thu hoạch.

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý cht lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau;

d) Cơ quan phối hợp: Không.

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở thu hoạch nhuyn th hai mảnh vỏ (hoặc cơ sở sơ chế, chế biến).

2.7. Mu đơn, tờ khai: Không.

2.8. Phí, lệ phí: Không.

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

2.10. Điều kin thc hin thủ tc hành chính: Có phiếu kiểm soát thu hoạch.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

3. Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

3.1. Trình t thc hin

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, liên hệ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

Bước 2: Xử lý hồ sơ

a) Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ

+ Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn.

b) Chi cục tổ chức xử lý, thẩm định hồ sơ đăng ký.

Bước 3:

a) Chi cục thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở

+ Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu.

+ Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa.

b) Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau đóng phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân.

3.2. Cách thức thc hin

Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax, email, mạng điện tử sau đó gửi hồ sơ bản chính tới Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.3.1. Thành phần hồ sơ:

(1) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

(2) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước);

(3) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;

(4) Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);

(5) Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo;

(6) Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

(7) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);

(8) Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký:

- Thẩm xét tính hp lệ hồ sơ: Trong thời gian 3 ngày làm việc.

- Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Trong thời gian 20 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hp: Đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu cần.

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

3.8. Phí, lệ phí: Không.

3.9. Mu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

3.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ......................................
Số điện thoại............................
Số fax:.....................................
Email:.......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày………tháng……….năm……..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)

Số:………..

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản tỉnh Cà Mau

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của ………………………..; đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản Cà Mau xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm

TT

Tên sản phm

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm

Nội dung quảng cáo

Phương tiện quảng cáo (trên báo/đài truyền hình...)

Thời gian dự kiến quảng cáo

 

 

 

 

 

 

3. Các h sơ liên quan đính kèm theo quy định:

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

 

4. Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

4.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được xác nhận nội dung quảng cáo có nhu cầu thay đổi về nội dung hoặc Giấy xác nhận lại nội dung quảng cáo hết hiệu lực, liên hệ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

a) Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ:

+ Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục.

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn

b) Chi cục tổ chức xử lý, thẩm định hồ sơ đăng ký.

Bước 3:

a) Chi cục thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở:

+ Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu.

+ Thông báo bằng văn bản trường hợp thm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần b sung, chỉnh sửa.

b) Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau đóng lệ phí và nhận kết quả, trường hp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân.

4.2. Cách thức thc hin

Gửi hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax, email, mạng điện tử sau đó gửi hồ sơ bản chính tới Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

4.3.1. Thành phần hồ sơ

(1) Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm;

(2) Bản thuyết minh liên quan đến sửa đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;

(3) Bảo sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực;

(4) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết:

a) Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời gian 03 ngày làm việc.

b) Thông báo kết quả xử lý hồ sơ:

+ Trường hp thay đổi nội dung: Trong thời gian 20 ngày làm việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nếu đạt hoặc thông báo kết quả nếu không đạt.

+ Trường hợp Giấy xác nhận nội dung bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng: Trong thời gian 05 ngày làm việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nếu đạt hoặc thông báo kết quả nếu không đạt.

4.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp: Đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu cần.

4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

4.8. Phí, lệ phí: Không.

4.9. Mu đơn, tờ khai

Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.

4.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật An toàn thực phm năm 2010;

- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư s 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

Phụ lục 2. Mu giấy đề nghị
(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ......................................
Số điện thoại............................
Số fax:.....................................
Email:.......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày………tháng……….năm……..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đối với trường hp đăng ký lại)

Số:………

Kính gửi:…………………………………….

Ngày ….. tháng ….. năm ……, cơ sở đã được cơ quan [tên cơ quan thường trực] xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..); tuy nhiên, …………. [lý do đăng ký lại] ......; đề nghị [tên cơ quan thường trực] xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phm

TT

Tên sản phẩm

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nội dung quảng cáo

Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình ...)

Thời gian dự kiến quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:

- ...........................................................................

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

 

5. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

5.1. Trình t thc hin

Bước 1: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nhu cầu cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phm tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hp lệ, Chi cục lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

Bước 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) Chi cục có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nhận Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Trường hp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân.

5.2. Cách thức thực hiện: qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

5.3.1. Thành phần hồ sơ

a) Đối vi tổ chức

(1) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

(2) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hp tác xã (có dấu xác nhận của t chức);

(4) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

b) Đối vi cá nhân

(1) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phm;

(2) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

(3) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thi hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) Chi cục có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

5.5. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

5.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp).

5.8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 30.000 đồng/lần/người.

5.9. Mu đơn, tờ khai

a) Đối với tổ chức: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phm theo Mu số 01a và 01b quy định Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014.

b) Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phm theo Mu số 01a quy định tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư s 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân........................................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số…………………………………., cấp ngày …… tháng ….. năm ………., nơi cấp................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................ , Số điện thoại.................................................................

Số Fax........................................ E-mail..............................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản ban hành.

(danh sách gửi kèm theo Mu đơn này).

 

 

........, ngày…….tháng……năm……..
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Mu số 01b- Danh sách đối tưng tham gia xác nhận kiến thức

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của …tên t chức)

TT

H và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cp

Nơi cp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........, ngày…….tháng……năm……..
Đại diện Tổ chức xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

6. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

6.1. Trình t thc hin

Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, liên hệ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ công chức, viên chức trực một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ: Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra phân loại);

- Những cơ sở xếp loại A (tốt) và B (đạt) sẽ được Chi cục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Trường hợp cơ sở xếp loại C (không đạt) Chi cục ra thông báo cơ sở và yêu cầu cơ sở có báo cáo kết quả khắc phục cụ thể. Tùy theo mức độ sai lỗi mà Chi cục quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc không cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ s sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nhận kết quả và đóng phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

6.2. Cách thức thc hin

Gửi hồ sơ trực tiếp, fax, theo đường bưu điện, email, đăng ký trực tuyến, sau đó gửi bản chính tới Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

6.3. Thành phần, số lưng hồ sơ

6.3.1. Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng cộng máy chính từ 90CV trở lên) bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

(3) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm;

(4) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

(5) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký

+ Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ.

+ Thông báo kết quả: Trong vòng 03 ngày thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu.

b) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định: Trong vòng 10 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy.

6.5. Đối với thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, kinh doanh.

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phm (thời hạn: 03 năm).

6.8. Phí, lệ phí: Phí thm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản: 700.000 đồng/cơ sở.

- Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận.

6.9. Mu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

6.10. Điều kin thc hin thủ tc hành chính

Đối với Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu phải có yêu cầu của nhập khẩu về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

PHỤ LỤC VI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014
quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Mã số (nếu có): ...........................................................................................................

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..............................................................................

.......................................................................................................................................

 

4. Điện thoại………………….. Fax……………………..

Email…………………………………….

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: .....................................................

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Đề nghị …………… (tên cơ quan kiểm tra) ………… cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Lý do cấp:.......................................................................................................................

 

 

Đại diện cơ sở
(K
ý tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

 

PHỤ LỤC VII

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014
quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày…… tháng….. năm……

BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ....................................................................................

2. Mã số (nếu có): .............................................................................................................

3. Địa chỉ: .........................................................................................................................

4. Điện thoại:…………………. Fax: …………………. Email: ..................................................

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh

DN nhà nước

□□

DN 100% vốn nước ngoài

DN liên doanh với nước ngoài

DN c phần

DN tư nhân

Khác

 

 

(ghi rõ loại hình)

 

6. Năm bắt đu hoạt động: ................................................................................................

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ...............................................

8. Công suất thiết kế: ........................................................................................................

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): ..........................................

10. Thị trường tiêu thụ chính: ..............................................................................................

II. MÔ TẢ V SẢN PHẨM

TT

Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh

Cách thức đóng gói và thông tin ghi trên bao bì

Tên nguyên liệu/ sản phẩm

Nguồn gốc/ xuất xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh ................ m2, trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : ........................ m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ......................................... m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm : ........................................ m2

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: ................................ m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ................................. m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

Tên thiết bị

S lượng

Nước sản xuất

Tổng cộng suất

Năm bắt đầu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:

Nước máy công cộng

Nước giếng khoan

Hệ thống xử lý:           

Không

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………………..

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):

Tự sản xuất         

Mua ngoài        

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: …………………………………

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

……………………………………………………………………………………………………..

5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số: ……………………………… người, trong đó:

+ Lao động trực tiếp: ………………người.

+ Lao động gián tiếp: ………………người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị...

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……….. người; trong đó ………… của cơ sở và ………… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:

Tên hóa chất

Thành phn chính

Nước sản xuất

Mục đích sử dụng

Nng độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…..)

9. Phòng kiểm nghiệm

- Của cơ sở □                           Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:....................

.......................................................................................................................................

- Thuê ngoài □                          Tên những PKN gửi phân tích:...........................................

.......................................................................................................................................

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

7. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

7.1. Trình t thc hin

Bước 1: Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu cấp lại Giấy chứng an toàn thực phẩm xin liên hệ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, s 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tun (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc công chức, viên chức trực một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, phân loại cơ sở do Chi cục đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở (nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại).

Bước 4: Cơ s sản xuất, kinh doanh đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nhận kết quả và đóng phí, lệ phí theo quy định. Trường hp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

7.2. Cách thức thc hin

Gửi hồ sơ trực tiếp, fax, theo đường bưu điện, email, đăng ký trực tuyến, sau đó gửi bản chính tới Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

7.3.1. Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng cộng máy chính từ 90CV trở lên) bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

(3) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm;

(4) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

(5) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh).

7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký

+ Thẩm xét tính hp lệ hồ sơ.

+ Thông báo kết quả: Trong vòng 03 ngày thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu.

b) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định: Trong vòng 10 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận hoặc ra thông báo nếu chưa đủ điều kiện cấp giấy.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, kinh doanh.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hp: Không.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thời hạn: 03 năm).

7.8. Phí, lệ phí: Phí thm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phm nông, lâm, thủy sản: 700.000 đồng/cơ sở.

- Thm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phm: 50% phí thm định cp giấy chứng nhận.

7.9. Mu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

7.10. Điều kin thc hin thủ tc hành chính

Đối với Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu phải có yêu cầu của nhập khẩu về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kim tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư s 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Mã số (nếu có): ...........................................................................................................

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..............................................................................

.......................................................................................................................................

4. Điện thoại………………….. Fax……………………..

Email…………………………………….

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: .....................................................

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Đề nghị …………… (tên cơ quan kiểm tra) ………… cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Lý do cấp lại:...................................................................................................................

 

 

Đại diện cơ sở
(K
ý tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

 

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014
quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày…… tháng….. năm……

BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ....................................................................................

2. Mã số (nếu có): .............................................................................................................

3. Địa chỉ: .........................................................................................................................

4. Điện thoại:…………………. Fax: …………………. Email: ..................................................

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh

DN nhà nước

DN 100% vốn nước ngoài

DN liên doanh với nước ngoài

DN c phần

DN tư nhân

Khác

 

 

(ghi rõ loại hình)

 

6. Năm bắt đu hoạt động: ................................................................................................

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ...............................................

8. Công suất thiết kế: ........................................................................................................

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): ..........................................

10. Thị trường tiêu thụ chính: ..............................................................................................

II. MÔ TẢ V SẢN PHẨM

TT

Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh

Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh

Cách thức đóng gói và thông tin ghi trên bao bì

Tên nguyên liệu/ sản phẩm

Nguồn gốc/ xuất xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh ................ m2, trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : ........................ m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ......................................... m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm : ........................................ m2

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: ................................ m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ................................. m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

Tên thiết bị

S lượng

Nước sản xuất

Tổng cộng suất

Năm bắt đầu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:

Nước máy công cộng

Nước giếng khoan

Hệ thống xử lý:           

Không

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………………..

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):

Tự sản xuất         

Mua ngoài        

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: …………………………………

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

……………………………………………………………………………………………………..

5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số: ……………………………… người, trong đó:

+ Lao động trực tiếp: ………………người.

+ Lao động gián tiếp: ………………người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị...

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……….. người; trong đó ………… của cơ sở và ………… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:

Tên hóa chất

Thành phn chính

Nước sản xuất

Mục đích sử dụng

Nng độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…..)

9. Phòng kiểm nghiệm

- Của cơ sở □                           Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:....................

- Thuê ngoài □                          Tên những PKN gửi phân tích:...........................................

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

8. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

8.1. Trình t thc hin

Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu cấp lại Giấy chứng an toàn thực phẩm xin liên hệ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành ph Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2: Xem xét tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục. Nếu đủ điều kiện theo quy định thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4: Cơ s sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nhận kết quả của Chi cục. Trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8.2. Cách thức thc hin

Gửi hồ sơ trực tiếp, fax, theo đường bưu điện, email, đăng ký trực tuyến, sau đó gửi bản chính tới Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

8.3.1. Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

8.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận hoặc ra thông báo chưa đủ điều kiện cấp giấy.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực của kết quả trùng với thi hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũ).

8.8. Phí, lệ phí: Không.

8.9. Mu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

8.10. Điều kin thc hin thủ tc hành chính

Đối với Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu phải có yêu cu của nhập khẩu về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư s 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phn in nghiêng là nội dung được sửa đi, b sung

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Cà Mau

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Mã số (nếu có): ...........................................................................................................

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..............................................................................

.......................................................................................................................................

4. Điện thoại………………….. Fax……………………..

Email…………………………………….

5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: .....................................................

6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Đề nghị …………… (tên cơ quan kiểm tra) ………… cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Lý do cấp lại:...................................................................................................................

 

 

Đại diện cơ sở
(K
ý tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98