Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 286/2016/TT-BTC phí thẩm định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

Số hiệu: 286/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 286/2016/BTC quy định về phí thẩm định thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, gồm phí cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu, phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện, phí thẩm định phòng kiểm nghiệm, phí thẩm định nội dung chương trình, quảng cáo.

 

1. Mức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

 
Thông tư 286/BTC quy định mức thu 5 loại phí thẩm định đối với thực phẩm nông nghiệp tại Biểu phí ban hành kèm theo như sau:
 
- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm nông nghiệp xuất khẩu là 350 nghìn (trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp); mức phí là 100 nghìn (trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ).
 
- Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 30 nghìn đồng (nếu cơ quan địa phương kiểm tra); 50 nghìn đồng (nếu cơ quan trung ương kiểm tra).
 
- Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm:
 
+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, theo Thông tư 286/2016/TT-BTC là 700 nghìn đồng (khi cơ quan địa phương kiểm tra); 2 triệu đồng (khi cơ quan trung ương thực hiện).
 
+ Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm bằng 50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận.
 
- Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm nông nghiệp là 1,2 triệu đồng.
 
- Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, theo Thông tư 286 là 32 triệu đồng. Trường hợp đánh giá lại, giám sát, thay đổi, bổ sung, gia hạn thì mức phí là 22.5 triệu đồng.
 

2. Quản lý và sử dụng phí quản lý chất lượng thực phẩm nông nghiệp

 
Thông tư số 286/BTC quy định chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí gửi số phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc.
 
Các tổ chức thu phí được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí và nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Riêng tổ chức thu phí là Tổng cục Thủy sản, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản không được khoán chi phí hoạt động theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016 thì phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
 
 
Thông tư số 286/2016 của Bộ Tài chính về phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2017 và thay thế Thông tư 107/2012/TT-BTC về phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 286/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp và tổ chức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều 2. Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và các sản phm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu phí

Tổ chức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là cơ quan thực hiện nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Các Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ; Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng; Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Chế biển nông lâm thủy sản và nghề muối; Tổng cục Thủy sản; Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và thú y; Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản.

Điều 4. Mức thu phí

Mức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Kê khai, nộp phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí là Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Các cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ; Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng; Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật (trường hợp được khoán chi phí hoạt động thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính) được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản căn cứ vào số thu được để lại chi theo quy định, thực hiện việc điều hòa nguồn kinh phí cho các đơn vị thu phí trực thuộc (gồm Cơ quan Cục; Các cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và: thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ; Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng; Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản) không đủ nguồn chi bảo đảm quỹ tiền lương tối thiu cho cán bộ, công nhân viên thu phí và các khoản chi phục vụ hoạt động quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thủy sản của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

2. Đối với tổ chức thu phí là Tổng cục Thủy sản, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản:

a) Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

b) Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản , sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

BIỂU PHÍ THẨM ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt

Tên phí

Mức thu

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu:

a

Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

350.000 đồng/lô hàng

b

Đi với trường hợp chỉ kiểm tra h sơ đcấp giy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

100.000 đồng/lô hàng

2

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện

30.000 đng/ln/người

- Cơ quan kiểm tra trung ương thực hiện

50.000 đng/ln người

3

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

a

Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

- Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện

700.000 đng/cơ sở

- Cơ quan kiểm tra trung ương thực hiện

2.000.000 đng/cơ sở

b

Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm

50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận

4

Phí thm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1.200.000 đồng /lần/sản phẩm

5

Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định phòng kiểm nghiệm, phòng thnghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Đánh giá lần đầu

32.000.000 đng/ lần/phòng kiểm nghiệm

- Đánh giá lại, giám sát, thay đổi, bổ sung, gia hạn

22.500.000 đng/ln/ phòng kiểm nghiệm

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No. 286/2016/TT-BTC

Hanoi, November 14, 2016

 

CIRCULAR

ON COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR ASSESSMENT OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY CONTROL IN AGRICULTURE

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No.120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 detailing and guiding a number of Articles of the Law on Fees and Charges;

Pursuant to the Government’s Decree No.88/2010/ND-CP dated August 16, 2010 detailing and guiding a number of Articles of the Law on Intellectual Property and the Law on amendment and supplementation to the Law on Intellectual Property on plant variety rights;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, rights, responsibilities and organizational structure of the Ministry of Finance;

Upon request of the Director of the Tax Policy Department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of governing and subjects of application

1. This Circular stipulates collection, payment, management and use of fees for assessment of food safety and food quality control in agriculture.

2. This Circular applies to fee payers and agencies collecting fees for assessment of quality control and food safety in agriculture, and other entities engaging in collection payment, management and use of fees for assessment of quality control and food safety in agriculture.

Article 2. Fee payers

Entities producing and trading agro-forestry- fishery products and imported, exported and domestic fishery products requesting the State management authorities in charge of agriculture and rural development to carry out quality control and food safety shall pay fees prescribed herein.

Article 3. Fee collection agencies

Agencies collecting fees for assessment of quality control and food safety in agriculture are authorities in charge of agro-agricultural-fishery product safety and quality control, including The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department; Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departments of the South and Central Coast, Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Centers; Reference Testing and Agrifood Quality Consultancy Center; Departments of Animal Health; Plant Protection Department; Department of agro-forestry-fishery food processing and salt industry; Directorate of Fisheries; Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Sub-Departments; Sub-Departments of Livestock production and Health; Sub-Departments of Crop Production and Protection and Fishery Sub-Departments.

Article 4.Amount of fees

The amount of fees is prescribed in the Schedule attached hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The collection agencies shall transfer fees collected in the preceding month to a designated account registered at the State Treasuries by 05th of every month.

2. The fee collection agency shall declare and transfer the monthly collected fee and take charge of finalizing the annual collected fee as stipulated in clause 3 Article 19 and clause 2 Article 26 of the Circular No.156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by the Minister of Finance guiding implementation of a number of the Law on Tax Administration, the Law on Amendment and Supplementation to a number of Article of the Law on Tax Administration and the Government’s Decree No.83/2013/ND-CP dated July 22, 2013.

Article 6. Management and use of fees

1. The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department; Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departments of the South and Central Coast; Agro-Forestry-Fisheries Quality Center; Reference Testing and Agrifood Quality Consultancy Center, Departments of Animal Health, Plant Protection Departments as the fee collection agencies which are granted financial autonomy shall be entitled to retain 80% of the collected fee for spending on activities prescribed in the Government's Decree No.120/2016/ND-CP dated August 23, 2016. The remainder (20% of the collected fee) shall be transferred to the State budget and classified by chapter and sub-chapter in the current State budget index.

The National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department shall allocate the funding for affiliated fee collection agencies including the Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Agencies; Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Departments of the South and Central Coast; Local Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Departments and Reference Testing and Agrifood Quality Consultancy Center which are unable to pay minimum wages to collectors and to finance food safety management activities carried out the National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department.

2. If the fee collection agency is the Directorate of Fisheries, Agro-Forestry-Fishery and Salt Processing Department, Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Sub-Departments; Department of Animal Husbandry and Veterinary Services; Sub-Departments of Crop-Production and Plant protection or Sub-Department of Fisheries:

a) The fee collection agency shall transfer the whole collected fee to the State Budget except where it is prescribed in point b, clause 2 of this Article. Budget for official duties and fee collection activities shall be included in the collection agency's estimate according to the State budget regime.

b)Any fee collection agency which is granted the financial autonomy as prescribed in clause 1 Article 4 of the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 may retain 80% of the collected fee for spending on activities prescribed in Article 5 of the Government’s Decree No.120/2016/ND-CP dated August 23, 2016. The remainder (20% of the collected fee) shall be transferred to the State budget and classified by chapter and sub-chapter in the current State budget index.

Article 7. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Any aspect related to collection, payment, management and use of veterinary fees and invoices not mentioned herein shall conform to the Law on Fees and Charges, Government's Decree No.120/2016/ND-CP dated August 23, 2016; Circular No.156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by the Minister of Finance and Circular on printing, publishing, management and use of invoices on fees and charges under the State budget and amendment, supplementation or replacement documents (if any).

3. Any issue arising in connection to implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

SCHEDULE OF FEES FOR ASSESSMENT OF QUALITY CONTROL AND FOOD SAFETY IN ARGRICULTURE

(Issued together with the Circular No.286/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 by the Minister of Finance )

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Amount (VND)

1

 Fee for issue of the certificate of exportation upon request of the importing countries:

 

a

 On-site inspection and sampling for issue of certificate of food export upon request of the importing country.

350,000 /shipment

b

 Documentary inspection for issue of certificates to food export upon request of the importing country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 Assessment of the understanding of agro-forestry-fishery food safety

 

 

- Conducted by the local inspection authority

 30,000/assessment/person

 

- Conducted by the central inspection authority

 50,000/assessment/person

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Fees for assessment of conditional business lines in agriculture, forestry and fishery

 

a

 Verification for certification of food safety to agro-forestry-fishery producing and trading facilities

 

 

- Conducted by the local inspection authority

VND 700,000 /facility

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 VND 2,000,000 /facility

 b

 Periodic assessment of food safety conditions

 50% of the verification fee for certification

4

 Assessment of the content of the film script and programs published in the form of tapes, discs, software and other devices and agro-forestry-fishery advertising documents

VND 1,200,000 /assessment/content

5

 Assessment for recognition or designation of agro-forestry-fishery laboratories:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Initial assessment

VND 32,000,000 /assessment/laboratory

 

- Re-assessment, supervision, re-recordation, extension

VND 22,500,000 /assessment/laboratory

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.472

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94