Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 281/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 281/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chủ động xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về đề án, văn bản trước khi trình Bộ trưởng quyết định, phê duyệt.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Văn phòng để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản, đề án; thu hồi các khoản kinh phí đã tạm ứng và không quyết toán đối với những văn bản, đề án không hoàn thành theo kế hoạch năm 2016.

Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng rà soát kết quả xây dựng đề án, văn bản, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng để làm căn cứ xét duyệt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các đơn vị, trình Bộ trưởng quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
-
Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ- BTP ngày 09/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

1.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Tổng cục THADS

Tháng 01

Đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017

2.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Tháng 01

Đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017

3.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Văn phòng Bộ

Tháng 02

 

4.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh mục TTHC của Bộ Tư pháp giải quyết có thể thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

 

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

 

6.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo VBQPPL năm 2017

Vụ Các vấn đề chung vxây dựng pháp luật

Tháng 3

 

7.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch năm 2017 triển khai Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

 

8.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2017 của Bộ Tư pháp

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

 

9.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 3

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

10.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện các Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016, Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 và Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3

 

11.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 3

 

 

12.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện chế định thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 3

 

13.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Tháng 3

 

14.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tổng cục THADS

Tháng 3

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

15.

Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 3

 

16.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 3

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

17.

Đề án tăng cường công tác cung cấp thông tin của Bộ, ngành Tư pháp

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

18.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa 14, Nghị quyết của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

19.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

20.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

21.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2017

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

22.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tư pháp năm 2017

Văn phòng Bộ

Tháng 3

 

23.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 4

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

24.

Đề án bình chọn tổ chức, người giám định tư pháp tiêu biểu

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 4

 

25.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, biệt phái, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 4

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

26.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 5

 

27.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (thay thế Quyết định số 1685/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 5

 

28.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 5

 

29.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 6

 

30.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 189/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự và thủ tục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 6

 

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

31.

Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017 - 2020

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 6

 

32.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 6

 

33.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ (thay thế Quyết định số 2377/QĐ-BTP ngày 02/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 6

 

34.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 7

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

35.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 7

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

36.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật TNBTCNN (sửa đổi)

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 9

 

37.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của Bộ Tư pháp

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Tháng 9

 

38.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp (sửa đổi, bổ sung Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 3961/QĐ-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thanh tra Bộ

Tháng 10

 

39.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tháng 10

 

40.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ giải quyết bồi thường theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 10

 

41.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và công tác rà soát văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương

Cục Kiểm tra văn bản QPPL

Tháng 10

 

42.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Tháng 10

 

43.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 10

 

44.

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giám định tư pháp

Cục Bổ trợ tư pháp

Tháng 11

 

45.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

Cục Con nuôi

 

Tháng 11

 

46.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án khoán xe ô tô cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 12

 

47.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ

Cục Trợ giúp pháp lý

Tháng 12

 

48.

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 12

 

49.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

 

50.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018

Văn phòng Bộ

Tháng 12

 

51.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Vụ Thi đua – Khen thưởng

01 tháng sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thay thế các văn bản hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng hiện hành được ban hành

Văn bản từ năm 2016 chuyển sang

52.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

01 tháng sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thay thế các văn bản hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng hiện hành được ban hành

 

53.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

Vụ Tổ chức cán bộ

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP được ban hành

 

54.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định thay thế Kế hoạch triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP sau khi được ban hành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 281/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


403
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37