Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/QĐ-UBDT năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Dân tộc

Số hiệu: 24/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 14/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15/01/2010 của Ủy ban Dân tộc quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư s 03/2011/TT-UBDT;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Dân tộc năm 2013 (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Chính sách Dân tộc, Tuyên truyền, Tchức Cán bộ và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các Th trưởng, Phó Ch nhiệm;
-
Trang tiên điện tử UBDT;
-
Lưu: VT, PC (05 bn).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-UBDT ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành văn bản

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp soạn thảo

Thời gian trình văn bản

Các điều kiện đảm bảo cho việc soạn thảo

1

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn giai đoạn 2013-2016.

Hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách theo QĐ của TTg đến các đối tượng

- PV: Vùng dân tộc và miền núi.

- ĐT: Hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PT nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, NHCSXH

Quý I/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

2

Thông tư hướng dẫn chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn

Hướng dẫn thực hiện chính sách theo QĐ của TTg

- PV: Vùng dân tộc và miền núi.

- ĐT: Hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Quý II – III/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo

- Dự toán kinh phí

3

 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chính sách đặc thù đầu tư, hỗ trợ DCĐC cho đồng bào các xã, thôn, bản có nhiều núi đá, độ dốc lớn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai

Hướng dẫn thực hiện chính sách theo QĐ của TTg

- PV: các xã, thôn, bản có nhiều núi đá, độ dốc lớn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.

- ĐT: Người dân sống tại địa bàn trên.

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan

Quý I/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí

4

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chính sách bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống cho vùng dân tộc và miền núi.

Hướng dẫn thực hiện chính sách theo quy định của TTg

- PV: Vùng dân tộc và miền núi.

- ĐT: Hộ gia đình, cơ sở SX, làng nghề truyền thống

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan

Quý II-III/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

5.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ di dân định canh, định cư cho đồng bào DTTS đến năm 2020

Hướng dẫn thực hiện chính sách theo QĐ của TTg

Hộ đồng bào DTTS còn du canh du cư

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan

Quý III/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

6

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ đã thoát nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2013 – 2020

Hướng dẫn thực hiện chính sách theo QĐ của TTg

- PV: Vùng dân tộc và miền núi.

- ĐT: Hộ cận nghèo, hộ đã thoát nghèo ở các xã, thôn bản ĐBKK vùng dân tộc và miền núi

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan

Quý II-III/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

7

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

Hướng dẫn thực hiện chính sách theo QĐ của TTg

- PV: Vùng khó khăn khu vực II và III

- ĐT: Người dân thuộc hộ ngèo

Vụ Chính sách Dân tộc

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PT nông thôn, Tài chính, Văn phòng, Chính phủ, Công thương, VP Quốc hội

Quý III – IV/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

8

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Về Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hướng dẫn kịp thời các Điều khoản sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi.

Các Điều khoản của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung.

Vụ Tuyên truyền

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

- Các Bộ liên quan

Quý IV/2013

-Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

9

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn kịp thời các cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, phù hợp với lĩnh vực công tác dân tộc.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Vụ Tổ chức Cán bộ

- Vụ Tổ chức -biên chế, Bộ Nội vụ;

- Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT

Quý IV/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

10

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về Thanh tra công tác dân tộc

Hướng dẫn kịp thời các quy định của Nghị định mới thay thế Nghị định 10/2006/NĐ-CP

Hướng dẫn hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc thực hiện thống nhất, đồng bộ các hoạt động thanh tra.

Thanh tra

Vụ Pháp chế và các Vụ, đơn vị liên quan

Quý IV/2013

- Thành lập Tổ soạn thảo.

- Dự toán kinh phí.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/QĐ-UBDT năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6