Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2278/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 08 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 2278/QĐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo
(chậm nhất vào ngày)

Kỳ báo cáo/Tần suất báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định chế độ báo cáo định kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

LĨNH VỰC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày 20 tháng 01 năm sau

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Điều 9 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Sở Tư pháp

Ngày 31 tháng 01 năm sau

Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Mẫu số 02, biểu 01/DMVBQPPL tại phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ- UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh và mẫu số 03, mẫu số 04, mẫu số 05, mẫu số 06 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 17 tháng 02 năm sau

Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

2

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo

6 tháng đầu năm, năm (02 lần/năm)

Mẫu đề cương báo cáo; mẫu số 1, mẫu số 2 tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 10 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 19 của tháng cuối kỳ báo cáo

3

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo

Năm (01 lần/năm)

Mẫu đề cương báo cáo; mẫu số 1, mẫu số 2 tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Điều 11 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 19 của tháng cuối kỳ báo cáo

II

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

4

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

Ngày 30 tháng 9 hằng năm

Năm (01 lần/năm)

Mẫu TP-TVPL-13 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT - BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Điều 12 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 12 tháng 10 hằng năm

Mẫu TP-TVPL-14 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT - BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

5

Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động thừa phát lại

Văn phòng thừa phát lại

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Điều 13 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 19 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

6

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Báo cáo lần 01: Ngày 10/11 của năm báo cáo;

- Báo cáo lần 02: Ngày 10/01 năm sau của năm báo cáo.

Lần 01, lần 02 (02 lần/năm)

Biểu mẫu số 01, biểu mẫu số 02, biểu mẫu số 03, biểu mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Điều 14 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành

Sở Tư pháp

- Báo cáo lần 01: Ngày 20/11 của năm báo cáo;

- Báo cáo lần 02: Ngày 20/01 năm sau của năm báo cáo.

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

- Báo cáo lần 01: Ngày 05/12 của năm báo cáo;

- Báo cáo lần 02: Ngày 27/01 năm sau của năm báo cáo.

III

LĨNH VỰC CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP

7

Báo cáo kết quả công tác tư pháp Tháng

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng Tư pháp cấp huyện

Ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo

Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, (08 lần/năm)

Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Điều 15 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Phòng Tư pháp cấp huyện

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

8

Báo cáo kết quả công tác tư pháp Quý

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng Tư pháp cấp huyện

Ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo

Quý I, Quý III (02 lần/năm)

Mẫu số 07 tại Phụ lúc kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Điều 16 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Phòng Tư pháp cấp huyện

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

9

Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng Tư pháp cấp huyện

Ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo

6 tháng đầu năm (01 lần/năm)

Khoản 2 và điểm 4.1 khoản 4 Mục II; Mục III; Mục IV theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Điều 17 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Phòng Tư pháp cấp huyện

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Khoản 1, khoản 2 và điểm 4.1 khoản 4 Mục II; Mục III; Mục IV theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ- UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Khoản 2, khoản 6 mục II; Mục III; Mục IV theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ- UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức hành nghề Luật sư

Tiết a điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức hành nghề công chứng

Tiết b điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức đấu giá tài sản

Tiết c điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức giám định tư pháp

Tiết d điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tiết đ điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

Điểm 5.2 khoản 5 Mục II theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

10

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp hằng năm

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phòng Tư pháp cấp huyện

Ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo

Năm (01 lần/năm)

Khoản 2 và điểm 4.1 khoản 4 Mục II; Mục III; Mục IV theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Điều 18 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Phòng Tư pháp cấp huyện

Sở Tư pháp

Ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo

Khoản 1, khoản 2 và điểm 4.1 khoản 4 Mục II; Mục III; Mục IV theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Khoản 2, khoản 6 mục II; Mục III; Mục IV theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức hành nghề Luật sư

Tiết a điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức hành nghề công chứng

Tiết b điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức đấu giá tài sản

Tiết c điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức giám định tư pháp

Tiết d điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Tiết đ điểm 5.1 khoản 5 Mục II theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh

Điểm 5.2 khoản 5 Mục II theo mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ- UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139