Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC SỞ Y TẾ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25 tháng 2 năm 2010 quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nước tỉnh theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2013;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 974/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế" gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Chi cục) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính của đơn vị.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp nhận được công nghệ chuyển giao từ đơn vị tư vấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .

Đến tháng 04/2014, xây dựng, áp dụng thành công và được đánh giá cấp chứng chỉ có Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện ở Văn phòng, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế.

III. Nội dung thực hiện Đề án

1. Xây dựng các quy trình dự kiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 .

2. Tiếp thu chuyển giao công nghệ quản lý tiên tiến từ tổ chức Tư vấn.

3. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của Văn phòng, phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục và sửa chữa những chỗ chưa hợp lý.

5. Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận.

6. Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

IV. Sản phẩm của Đề án

Xây dựng và được cấp chứng nhận các quy trình giải quyết tất cả các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .

1. Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

2. Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống (Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa.

3. Danh mục các quy trình nội bộ (Gồm 07 quy trình)

- Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo;

- Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến;

- Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu;

- Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo;

- Quy trình xét thi đua khen thưởng;

- Quy trình thanh toán nội bộ;

- Quy trình mua sắm; quản lý trang thiết bị, tài sản cố định.

4. Các quy trình công việc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của đơn vị (Gồm 08 quy trình)

- Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Quy trình cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Quy trình cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

- Quy trình cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

- Quy trình thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc quản lý của ngành y tế như sau: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công quản lý của Bộ Y tế; xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm của các bộ, ngành khác quản lý khi quảng cáo có công bố tác dụng tới sức khỏe.

- Quy trình thủ tục Cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế trên địa bàn.

- Quy trình thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình giám sát, phòng chống ngộ độc và các bệnh lây truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh:

Được đánh giá chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận độc lập, được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008 .

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

1. Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án là 03 năm 7 tháng và được chia làm 2 kỳ:

- Xây dựng, triển khai áp dụng và cấp Giấy chứng nhận: 7 tháng, tính từ lúc bắt đầu có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh;

- Duy trì và cải tiến hệ thống: 03 năm, từ lúc được cấp Giấy chứng nhận.

Thực hiện giám sát định kỳ 12 tháng/lần và giám sát cấp lại Giấy chứng nhận theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian bắt đầu: từ lúc bắt đầu có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

2. Tiến độ thực hiện các giai đoạn của Đề án:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

3 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

2 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá và Chứng nhận

1 tháng

5

Giai đoạn 5: Duy trì và cải tiến

Thực hiện trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận

VI. Kinh phí thực hiện Đề án

1. Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt là: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn), đã có thuế giá trị gia tăng, bao gồm:

- Chi phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008:

+ Chi hoạt động thuê đơn vị tư vấn: 25.000.000 đồng

+ Chi hoạt động của cơ quan hành chính: 30.000.000 đồng

- Chi phí thuê đơn vị đánh giá cấp Giấy chứng nhận: 15.000.000 đồng

2. Chi cho hoạt động duy trì và cải tiến, đánh giá định kỳ, cấp lại giấy chứng nhận trong 3 năm được cân đối vào kinh phí ngân sách cấp hằng năm cho đơn vị bao gồm:

+ Chi đánh giá giám sát: 5.000.000 đồng/năm (năm thứ nhất, năm thứ hai)

+ Chi đánh giá chứng nhận lại: 10.000.000 đồng (năm thứ ba)

+ Chi cho hoạt động duy trì và cải tiến của cơ quan 12.000.000 đồng/năm

VII. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP , PCVP Hồ Thắng;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2240/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 phê duyệt Đề án "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4