Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2018 về điều chỉnh Quyết định 50/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 216/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-TTg

Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHNH QUYT ĐNH S 50/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2018 VBAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CH TRÌ SON THO VĂN BN QUY ĐNH CHI TIT CÁC LUẬT ĐƯC QUC HI KHÓA XIV THÔNG QUA TI K HP TH 4

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 185/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2018, 457/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 01 năm 2018; Bộ Tài chính tại các văn bản số: 327/BTC-PC ngày 10 tháng 01 năm 2018, 518/BTC-QLN ngày 12 tháng 01 năm 2018, 1100/BTC-QLN ngày 26 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục 11 tại Danh mục phân công kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 với nội dung sau:

- Mục “Nghị định về đàm phán, ký kết các Hiệp định khung, Hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (khoản 2 Điều 15, khoản 9 Điều 29)” được điều chỉnh thành: “Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để phù hợp với quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và quy định pháp luật khác có liên quan”.

- Mục Cơ quan chủ trì được điều chỉnh thành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Mục Cơ quan phối hợp được điều chỉnh thành: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

Điều 2. Trong quá trình sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Phân định rõ trách nhiệm, sự phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trong quy trình vận động, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Nội dung mang tính chất nghiệp vụ về quản lý tài chính vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài được quy định bổ sung vào Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP hoặc quy định tại Thông tư hướng dẫn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, CN;
- Lưu: VT, QHQT (2). HN.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2018 về điều chỉnh Quyết định 50/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17