Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 21/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2011/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, SỬA ĐỔI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ
Q
uyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ
Q
uyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng
C
hính phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng chung tại cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm 51 thủ tục chành chính.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-SXD, ngày 21/12/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

2

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

3

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình

5

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình

6

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2

7

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

8

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

9

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

10

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

11

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

12

Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

13

Cấp Giấy phép xây dựng trạm phát sóng thông tin di động (BTS ) loại I

14

Cấp Giấy phép xây dựng trạm phát sóng thông tin di động (BTS) loại II

15

Cấp phép xây dựng CT đặc biệt, cấp I, tôn giáo, di tích lịch sử văn hoá; Tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những CT trên tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, CT thuộc DA có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, CT thuộc DA và các CT khác do UBND tỉnh quản lý

16

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

17

Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

18

Cấp Giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

19

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

20

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn Ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

21

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư

22

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn Ngân sách

23

Cấp phép di dời công trình

24

Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

25

Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư gửi

26

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình

27

Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng

II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1

Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị

2

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.

2

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha.

IV. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1

Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng

V. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

2

Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

3

Thoả thuận kiến trúc quy hoạch

4

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

VI. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

1

Phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại

2

Thẩm định các dự án phát triển nhà ở

3

Phê duyệt dự án nhà ở sinh viên nguồn vốn Ngân sách

4

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở sinh viên, dự án nhà ở công nhân, dự án nhà ở thu nhập thấp

5

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với tổ chức

6

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với tổ chức.

7

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với tổ chức

8

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức

9

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức

10

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

11

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

12

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức

13

Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức.

14

Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thuê

VII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

2

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

3

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị mất)

4

Chuyển nhượng toàn bộ khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 về công bố sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128