Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1727/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

Số hiệu: 1727/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Kim Dung
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1727/2006/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA QUẬN 4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-VP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 4
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 4, Thủ trưởng các phòng, ban, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 CỦA QUẬN 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1727/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 4)

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh; UBND quận 4 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền quận 4 trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm, chính.

- Phòng ngừa tham nhũng được xem là yếu tố quan trọng, mang tính chiến lược, quyết định hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng. Do vậy, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm.

II. YÊU CẦU

- Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm quận và UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tạo sự đoàn kết thống nhất về hành động trong nội bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước; lấy việc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền thật sự “của dân, do dân, vì dân” trong đó biện pháp phòng ngừa là chính; triển khai đồng bộ các biện pháp nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu trong cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của Chính phủ, các Bộ ngành, thành phố, tích cực đóng góp có hiệu quả về phòng, chống tham nhũng.

- Tổng kết rút kinh nghiệm những việc đã làm và đề ra nhiệm vụ kế hoạch phòng, chống tham nhũng cho thời gian tiếp theo.

B. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Phần 1

VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật

- Giao Phòng Tư pháp quận chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng, tổ chức triển khai các quy định của pháp luật trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt sâu, rộng trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của mục tiêu, nội dung phòng, chống tham nhũng của quận; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND quận về kết quả thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc quận có trách nhiệm báo cáo về thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật hàng tháng, quý, năm về Phòng Tư pháp quận là cơ quan chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo thống nhất của UBND quận.

2. Xây dựng thể chế trong phòng, chống tham nhũng

- Giao Thanh tra quận 4, hàng năm có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của quận tham mưu cho UBND quận xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; hướng dẫn về nghiệp vụ đối với các Ban Thanh tra nhân dân ở cơ sở; chịu trách nhiệm, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

Tháng 01 năm 2007 hoàn chỉnh và ban hành quy trình, thủ tục tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4 theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giao Phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND và UBND quận tiếp tục hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc quận nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát và hệ thống đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy trình, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, các cấp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận bãi bỏ, thay đổi những quy định không chặt chẽ dễ tạo điều kiện cho tham nhũng phát sinh.

- Giao Phòng Nội vụ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính cấp quận, phường theo hướng tinh gọn có hiệu quả, gắn với tăng cường trách nhiệm cá nhân; thực hiện tốt mối quan hệ chấp hành và phối hợp trong hoạt động. Hoàn chỉnh các Quy chế: Quy chế làm việc của UBND quận và phường phù hợp với cơ chế “một cửa, một dấu” cấp quận, cơ chế “một cửa” cấp phường và Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Quy chế phối hợp giữa Quận ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - Ủy ban nhân dân; Quy chế của các phòng, ban chuyên môn; Quy chế quy định về ủy quyền, sử dụng con dấu của UBND quận đúng theo quy định; tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế xét tuyển, thi tuyển đối với cán bộ, công chức phường.

- Tập trung thành lập và kiện toàn nhân sự Bộ phận công tác chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2006; củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng Ban Thanh tra nhân dân, các Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cấp phường và quận.

3. Công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng

- Đầu năm 2007, Văn phòng HĐND và UBND quận (Tổ Chuyên trách Cải cách hành chính) hoàn thiện và ban hành tập hệ thống các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ liên quan đến người dân đối với tất cả thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND quận; qua đó công khai minh bạch về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, nơi tiếp nhận, lệ phí và các cơ sở pháp lý thực hiện. Trên cơ sở tập hệ thống quy trình, thủ tục của quận, hoàn thiện và ban hành tập hệ thống các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ liên quan đến người dân đối với tất cả thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND phường.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm công bằng, dân chủ; hình thức công khai thực hiện đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp quận và các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quận thực hiện công khai minh bạch theo đúng quy định tại Mục 1, Chương II, từ Điều 13 đến Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998, Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2002/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc quận xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính; chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chức năng trong công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

4. Khen thưởng, kỷ luật

- Giao Phòng Nội vụ quận chủ trì phối hợp với Thanh tra quận 4, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ người phát hiện và tố cáo tổ chức và cá nhân có hành vi tham nhũng; chính sách đối với người tự giác, thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; xây dựng quỹ khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phòng, chống tham nhũng của quận; từng bước công khai việc xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ tiêu cực, tham nhũng

Thanh tra quận, Công an quận, các ngành liên quan cần tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã phát hiện; tập trung thanh tra, kiểm tra 04 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu - chi ngân sách và quản lý tài sản công gắn với việc thực thi chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú ý đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, những công trình lớn hoặc những công trình dự án có dấu hiệu tiêu cực được dư luận và nhân dân quan tâm.

- Giao Thanh tra quận 4 chủ động, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tội phạm tham nhũng; kiến nghị biện pháp xử lý theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong việc xử lý người có hành vi tham nhũng; người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào, người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác đều phải bị xử lý theo quy định.

Thanh tra quận có trách nhiệm xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện phòng chống, tham nhũng, lãng phí vào ngày 10 của tháng cuối quý báo cáo UBND quận; tham mưu cho UBND quận kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật không còn phù hợp; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn. Thực hiện công bố công khai kết luận thanh tra, kiểm tra liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

- Công an quận 4 chủ động đề ra và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, chủ động điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tham nhũng; thông qua công tác đấu tranh chống tham nhũng tìm ra nguyên nhân, điều kiện sơ hở trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế tham mưu cho UBND quận kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật; chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Phần 2

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tăng cường, cải tiến về phương pháp, hình thức, nội dung, đối tượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn nhằm đáp ứng kịp thời thông tin, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân; gắn với thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, trước hết là công tác quản lý, đánh giá sắp xếp, luân chuyển bố trí lại cán bộ để củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là tại các cơ quan quản lý Nhà nước trọng yếu nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái về đạo đức, lối sống, giảm sút uy tín, dư luận chê trách. Phối hợp với cấp ủy Đảng cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, cho cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng học tập, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao tính gương mẫu trong chấp hành pháp luật, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhấn mạnh vai trò của Thủ trưởng trong việc ngăn ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực và các sai phạm khác nếu có tại đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng.

4. Trên cơ sở Tổ Chỉ đạo chống tham nhũng Quận ủy theo văn bản số 130-CVNS/QU ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Quận ủy 4; thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng quận, theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2006.

5. Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại UBND quận và UBND phường trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến công dân và tổ chức.

6. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế dân chủ theo từng loại hình, đặc biệt các nội dung cần phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật để tổ chức, công dân biết, giám sát. 

7. Thực hiện kê khai tài sản và cập nhật kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên một cách đầy đủ, trung thực; kiểm tra những tài sản, thu nhập bất minh, có dư luận tố cáo của nhân dân; xử lý kiên quyết đối với cán bộ, công chức vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, phát hiện xử lý kịp thời, đúng đối tượng tham nhũng, tiêu cực, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng nhằm xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phần 3

TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Để Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của quận giai đoạn 2006 - 2010 đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân quận phân công:

1. Giao Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc quận 4, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt sâu, rộng trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của mục tiêu, nội dung phòng, chống tham nhũng của quận. Hàng năm, các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, bảo đảm khả thi để thực hiện, có báo cáo hàng tháng, quý, năm về Thanh tra quận 4 (Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận).

2. Thanh tra quận chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng ở UBND một số phường có nhiều đơn thư vượt cấp; kiểm tra việc giải quyết các đơn tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quận có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân công và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định; để Thanh tra quận thực hiện tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng về Thường trực UBND quận báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng lãng phí thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1727/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.729
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127