Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1520/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

 Phú Yên, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 94/TTr-SGTVT ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 Lĩnh vực đường bộ

1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A, Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa hoặc qua đường Bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Không

Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

2

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

a) Đối với hồ sơ chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu: Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

b) Trường hợp chấp thuận cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu: Không quá 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (không tính thời gian kiểm tra hiện trường) đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì thời hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công không quá 10 ngày làm việc.

3

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị gia hạn.

 

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A, Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa hoặc qua đường Bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Không

 Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

4

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý quy định

Ghi chú

1

2.000909.000.00.00.H45

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Được công bố tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh (bãi bỏ theo Quyết định số 1221/QĐ-BGTVT ngày 24/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

-Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc

- Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy hẹn tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Scan hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy đến Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết

Chuyên viên của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày làm việc

Bước 3

- Thẩm định dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở GTVT ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1/2 ngày làm việc

Bước 4

- Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở GTVT

1/2 ngày làm việc

Bước 5

- Đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở, nhân viên bưu điện

1/2 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kể từ khi có kết quả giải quyết

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

07 ngày làm việc

2. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

-Thời hạn giải quyết:

+7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 + 4 (bốn) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (không tính thời gian kiểm tra hiện trường) đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì thời hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công không quá 10 ngày làm việc.

- Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy hẹn tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Scan hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy đến Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết

Chuyên viên của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày làm việc

Bước 3

- Thẩm định dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở GTVT ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1/2 ngày làm việc

Bước 4

- Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở GTVT

1/2 ngày làm việc

Bước 5

- Đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở, nhân viên bưu điện

1/2 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kể từ khi có kết quả giải quyết

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

07 ngày làm việc

- Đối với công trình điện lực có điệp áp từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ hơn 1 km xây dựng trong phạm vi kết cấu hạ tầng đường bộ:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Không tính thời gian kiểm tra hiện trường

Kiểm tra hiện trường

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy hẹn tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Scan hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy đến Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 ngày làm việc

1/2 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết

Chuyên viên của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

2 ngày làm việc

8 ngày làm việc

Bước 3

- Thẩm định dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở GTVT ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1/2 ngày làm việc

1/2 ngày làm việc

Bước 4

- Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở GTVT

1/2 ngày làm việc

1/2 ngày làm việc

Bước 5

- Đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở, nhân viên bưu điện

1/2 ngày làm việc

1/2 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kể từ khi có kết quả giải quyết

Kể từ khi có kết quả giải quyết

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

04 ngày làm việc

10 ngày làm việc

3. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

-Thời hạn giải quyết: Trong 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị gia hạn;

(chỉ thực hiện việc gia hạn 01 lần với thời gian không quá 12 tháng)

- Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy hẹn tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Scan hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy đến Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết.

- Kiểm tra, thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết

Chuyên viên của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

03 ngày làm việc

Bước 3

- Thẩm định dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở GTVT ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1/2 ngày làm việc

Bước 4

- Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở GTVT

1/2 ngày làm việc

Bước 5

- Đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở, nhân viên bưu điện

1/2 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

- Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kể từ khi có kết quả giải quyết

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

05 ngày làm việc

4. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

-Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc

- Quy trình nội bộ:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy hẹn tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Scan hồ sơ và chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ giấy đến Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xử lý hồ sơ

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

1/2 ngày làm việc

Bước 2

- Nhận hồ sơ và giải quyết.

- Kiểm tra, thẩm tra hồ sơ và dự thảo kết quả giải quyết

Chuyên viên của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

5 ngày làm việc

Bước 3

- Thẩm định dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Sở GTVT ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

1/2 ngày làm việc

Bước 4

- Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở GTVT

1/2 ngày làm việc

Bước 5

- Đóng dấu, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư Sở, nhân viên bưu điện

1/2 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức của Sở GTVT được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kể từ khi có kết quả giải quyết

 

Tổng thời gian giải quyết:

 

07 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97