Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 148/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/2006/QĐ- UBND

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI KÉO DÀI, PHỨC TẠP ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 136 của Luật đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Khoản 2 Điều 23, Luật Khiếu nại - Tố cáo sửa đổi, bổ sung năm 2004 và Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/04/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại - Tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại - Tố cáo;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo về giải quyết đơn khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao cho Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người cấp tỉnh triển khai thực hiện đúng nội dung Quy chế này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Tỉnh.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện - thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI KÉO DÀI, PHỨC TẠP, ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số  148/2006/QĐ-UBND ngày 12/06/2006 của UBND tỉnh Bình Dương)

Để tăng cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trong việc phối kết hợp giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo của công dân trên từng địa bàn; vừa có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban bành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương với những nội dung sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh); nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; mối quan hệ, phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng trong Quy chế này bao gồm:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh;

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao thụ lý, giải quyết đơn theo thẩm quyền quy định của pháp luật;

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị nơi có vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người;

Điều 3. Ban chỉ đạo tỉnh là tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, cấp tỉnh với UBND các huyện, thị và các tổ chức đoàn thể ở địa phương thực hiện chức năng tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về những nhiệm vụ đã được giao.

Điều 5. Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người phải đảm bảo khách quan, trung thực và đúng pháp luật; đồng thời có biện pháp phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan cùng cấp, giữa các cơ quan cấp trên và các cơ quan cấp dưới để ngăn chặn có hiệu quả đối với vụ việc khi có phát sinh tụ tập đông người, gây rối trật tự ở những nơi tiếp công dân và cơ quan công quyền ở các cấp.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

Điều 6. Về cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo tỉnh

1. Ban chỉ đạo Tỉnh được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Mọi trường hợp thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phải do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

2. Thành phần Ban chỉ đạo tỉnh bao gồm đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban dân vận Tỉnh uỷ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển BECAMEX CORP, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị và một số chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chánh Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Từng thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và phân công của Trưởng ban Ban chỉ đạo.

Điều 7. Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh.

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương có biện pháp phòng ngừa và tham gia ngăn chặn kịp thời đối với những vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp có tụ tập đông người, không để phát sinh gây rối mất an ninh trật tự ở những nơi công cộng.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành cấp huyện - thị, kiểm tra lại những vụ việc có khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên từng địa bàn; trường hợp phát hiện có sai sót trong tham mưu giải quyết hoặc có tình tiết mới phát sinh, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Ban chỉ đạo họp định kỳ mỗi quý 1 lần vào tuần cuối tháng thứ 3 để nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại kéo dài, phức tạp có tụ tập đông người trên phạm vi toàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết Ban chỉ đạo sẽ họp theo triệu tập của Trưởng ban để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, nhất là những vụ việc phức tạp, có sự liên kết nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau để tụ tập đông người kéo đến Trụ sở tiếp công dân và cơ quan Công quyền các cấp.

3. Tổng hợp tình hình báo cáo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cả năm. Trường hợp có phát sinh đột xuất phải kịp thời báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Điều 8. Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, đông người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công từng thành viên theo dõi nắm địa bàn, đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho người khiếu nại, tố cáo hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về quản lý nhà, đất; quy hoạch xây dựng các Cụm, Khu công nghiệp và Dân cư; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3. Xây dựng phương án phòng ngừa và đề ra biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với vụ việc có liên kết, móc nối tụ tập đông người và gây rối trật tự ở những nơi công cộng, tại Trụ sở tiếp công dân và cơ quan công quyền các cấp.

4. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo và có kế hoạch phối hợp giải quyết có hiệu quả đối với vụ việc khi có tụ tập đông người hoặc gây rối mất trật tự công cộng; báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy về tình hình chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban chỉ đạo:

1. Các Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp cho Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 8 của Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về kết quả đã được phân công.

2. Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tổng hợp tình hình, nếu có phát sinh vụ việc tụ tập đông người, phải thông tin kịp thời cho các thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia ngăn chặn kịp thời, không để gây rối mất trật tự công cộng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.

Điều 10. Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

1. Phối kết hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành có liên quan, Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành cấp huyện, thị để nắm tình hình, tham mưu giúp Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề khi có phát sinh vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp có tụ tập đông người tại Trụ sở tiếp công dân và cơ quan Công quyền các cấp hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời thông báo kịp thời cho các tổ chức Đoàn thể - Mặt trận cùng cấp tham gia vận động, giải thích, vừa thông báo cho cơ quan Công an gần nhất đến giải tán ngay việc tụ tập trái pháp luật và gây cản trở giao thông.

2. Thành viên Ban chỉ đạo quản lý thuộc Ngành, lĩnh vực nào thì chủ động tổ chức thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của Ngành, địa phương mình. Khi vận dụng các Quy định của Trung ương và địa phương để giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người, phải đảm bảo tính chính xác và đúng pháp luật.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, khi có phát sinh các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người, từng thành viên chủ động xem xét từng vấn đề cụ thể và tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo giải quyết:

a- Vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật và có hiệu lực thi hành mà người khiếu nại cố tình khiếu nại kéo dài, hoặc có hành vi kích động, lôi kéo nhiều người khác tham gia tụ tập đông người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng, thì Thanh tra tỉnh và Phòng tiếp dân tỉnh có trách nhiệm lập danh sách và cung cấp hồ sơ cho lực lượng Công an làm nhiệm vụ biết để theo dõi và lập biên bản, xử lý hành chính; đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

b- Riêng những vụ việc đang được thụ lý và thẩm tra, xác minh theo trình tự thủ tục luật định, thì Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Phòng tiếp dân tỉnh phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, Mặt trận cùng cấp hướng dẫn, giải thích cho người khiếu nại hiểu và chờ giải quyết theo quy định.

3. Thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Nếu vắng mặt phải báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo, đồng thời cử người có trách nhiệm tham dự phiên họp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP VÀ GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC KHIẾU NẠI KÉO DÀI, PHỨC TẠP ĐÔNG NGƯỜI

Điều 11. Thủ trưởng các cơ quan có liên quan đến chức năng giải quyết đơn cấp tỉnh, có kế hoạch rà soát, phân loại các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người ở từng cấp, để có biện pháp phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị giải quyết kịp thời và giải quyết dứt điểm tại cơ sở.

Điều 12. Khi vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người có phát sinh tụ tập đông người tại Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan công quyền cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, chỉ đạo thành viên Ban chỉ đạo phối kết hợp với các Sở, Ngành có liên quan, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp, đến hiện trường ổn định ngay tình hình an ninh trật tự. Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân sự việc và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Trường hợp vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp có tụ tập đông người ở cấp huyện, thị thì Trưởng Ban chỉ đạo nơi có tụ tập đông người chủ trì, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo phối kết hợp với các Phòng, Ban và bộ phận nghiệp vụ chuyên môn có liên quan, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp, đến hiện trường, ổn định ngay tình hình an ninh trật tự; vừa có biện pháp giải quyết kịp thời không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo tỉnh biết để chỉ đạo các thành viên phối hợp giải quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến chức năng tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người.

1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia vận động, thuyết phục người đi khiếu nại ổn định trật tự và thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại - Tố cáo, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 09/2005/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và phòng Tiếp dân tỉnh, soát xét và phân loại từng vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: Vụ việc nào đã giải quyết, đang giải quyết hoặc chưa giải quyết báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đồng thời tập trung thẩm tra xác minh, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết ngay đối với các vụ việc khiếu nại còn tồn đọng kéo dài. Tiếp tục củng cố hồ sơ đối với các vụ việc đã giải quyết nhiều lần và giải quyết đúng pháp luật mà người khiếu nại cố ý khiếu nại kéo dài và có hành vi kích động, lôi kéo người khác tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh chỉ đạo cho lực lượng Công an từng cấp bám sát địa bàn quản lý để nắm tình hình, trong đó cần chú ý những vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên từng địa bàn. Trường hợp phát hiện những vụ việc có tụ tập đông người và gây rối trật tự công cộng thì tập trung lực lượng ngăn chặn kịp thời.

Khi có vụ việc tụ tập đông người tại khu vực tiếp dân và các cơ quan công quyền cấp tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo cho lực lượng Công an các cấp đến ổn định ngay tình hình an ninh trật tự và có biện pháp giải tán kịp thời, không để ảnh hưởng trật tự giao thông; đồng thời lập biên bản, xử lý nghiêm đối với các phần tử kích động, xúi giục và lôi kéo người khác tham gia gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

4. Chủ tịch UBND các huyện - thị có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp mình; đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thành lập Tổ công tác liên ngành, tham mưu giúp UBND cấp mình phát hiện ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh tụ tập đông người lôi kéo đi khiếu nại lên cấp trên, kể cả ở cấp mình.

Trường hợp có vụ việc tụ tập đông người lôi kéo đi khiếu nại lên cấp trên hoặc ở cấp mình, Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành cấp huyện, thị nơi có phát sinh vụ việc phối kết hợp với các tổ chức Đoàn thể, Mặt trận cùng cấp tham gia ngăn chặn kịp thời, và vận động người khiếu nại thực hiện đúng theo quy định của Luật Khiếu nại - Tố cáo, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 09/2005/TT-BCA của Bộ Công an. Có kế hoạch phân hoá và nắm chắc từng đối tượng để có hướng chỉ đạo xử lý cụ thể.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này được áp dụng trong phạm vi hoạt động của Ban chỉ đạo đối với việc chỉ đạo phối hợp giải quyết vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các thành viên Ban chỉ đạo phản ảnh về Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo (cơ quan Thanh tra tỉnh), để tổng hợp tình hình trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146