Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 140/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thi đua- Khen thưởng; Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 140/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC CÁC LĨNH VỰC: THI ĐUA- KHEN THƯỞNG; TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cLuật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thtục hành chính;

Căn cNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 về việc Sửa đi, bsung một số điều của Nghị định s 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 quy định v tchức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 ca Chính phvề Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc 02 Lĩnh vực: Thi đua- Khen thưởng và Tchức hội, tchức phi Chính phủ được sửa đi, bổ sung áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tnh Qung Trị.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Tin học tnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng ti trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh- Truyền hình ... đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế phần quy định về Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng và Lĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phtại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tnh Quảng Trị về việc Công bbộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cp huyện trên địa bàn tnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- C
ác PCT UBND tnh;
- Các PVP UBND tnh;
- Trung tâm Tin học tnh;
- Lưu: VT, NC(N), KSTTHC(4b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

PHẦN I. PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC BÃI BỎ THUỘC 02 LĨNH VỰC: THI ĐUA- KHEN THƯỞNG; TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-CT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng

1

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

1.1

Tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ s"

1.2

Tặng thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến"

1.3

Tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"

1.4

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân, tập th(thường xuyên, đột xut, theo đợt thi đua và theo chuyên đ)

2

Thủ tục hành chính bãi bỏ

2.1

Khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND cp huyện

2.2

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm v chính tr

2.3

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2.4

Giấy khen của Chtịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

2.5

Danh hiệu thôn, ấp, bn, làng, khu phố văn hóa

II

Lĩnh vực Tchức hội, tchức phi Chính phủ

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung

1.1

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thành phố, thị xã), xã (phường, thị trấn) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cp huyện

Tổng cộng: 10 thủ tục

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

1. Thủ tục tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở"

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tchức chuẩn bị và nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ sung theo quy định;

- Bước 3: Phòng Nội vụ thm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan; tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng thưởng;

- Bước 4: Trả kết quả. (Phòng Nội vụ thông báo quyết định và cấp phát Bằng cho đơn vị trình khen. Các trường hợp không được khen thưởng, Phòng Nội vụ thông báo đến đơn vị đề nghị khen biết).

* Cách thức thực hiện: Nộp hsơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Nội vụ.

* Thành phn, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn hồ sơ:

- Văn bn đề nghị khen thưng của cấp trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích ca các cá nhân đề nghị tặng thưng (theo mẫu s 02 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012);

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp trình khen thưởng.

- Báo cáo tóm tắt nhng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đ tài nghiên cu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tquốc; được Hội đng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở công nhn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: (Điểm a, c khoản 3 Điều 1 NĐ 39/2012/NĐ-CP)

- Thời gian thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhn đủ hồ sơ theo quy định;

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Nội vụ thông báo và trkết qucho các trường hợp được khen thưởng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chtịch UBND cấp huyện

b) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện

* Kết quả thực hin thủ tục hành chính: Quyết định hành chính kèm theo Bằng chứng nhn danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ s" và tiền thưng

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu s02 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đi, b sung ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bsung một số điu của Luật Thi đua, Khen thưng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phsửa đi bsung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph;

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tnh Quảng Trị.

 

Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

____________

1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

2. Thtục tặng thưởng danh hiệu "Lao động tiên tiến" của Chủ tịch UBND cp huyện

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức chuẩn bị và nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ sung theo quy định;

- Bước 3: Phòng Nội vụ thm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan; tng hợp trình Chtịch UBND huyện quyết định tặng thưởng;

- Bước 4: Trả kết quả. (Phòng Nội vụ thông báo quyết định và cấp phát Bằng cho đơn vị trình khen. Các trường hợp không được khen thưng, Phòng Nội vụ thông báo đến đơn vị đề nghị khen biết).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Nội vụ

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bn đề nghị khen thưng của cp trình khen thưng;

- Biên bản và kết qu bphiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp trình khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thi hạn giải quyết: (Đim a, c khoản 3 Điều 1 NĐ 39/2012/NĐ-CP)

- Thời gian thm định hồ sơ khen thưng và trình Chủ tịch UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ theo quy định;

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Nội vụ thông báo và trkết quả cho các trường hợp được khen thưởng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thm quyền quyết định: Chtịch UBND cp huyện

b) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ

c) Cơ quan phi hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính kèm theo Bng chứng nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và tiền thưởng

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phsửa đi bsung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dn thực hiện Nghị định s 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tnh Qung Trị.

 

3. Thủ tục tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"

- Bước 1: Cơ quan, tchức chun bị và nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ sung theo quy định;

- Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan; tng hp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng thưng;

- Bước 4: Trả kết quả. (Phòng Nội vụ thông báo quyết định và cp phát Bng cho đơn vị trình khen. Các trường hợp không được khen thưng, Phòng Nội vụ thông báo đến đơn vị đề nghị khen biết).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết qutrực tiếp tại Phòng Nội vụ.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưng;

- Báo cáo thành tích của tập thđề nghị tặng thưởng (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012);

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưng cấp trình khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: (Điểm a, c khoản 3 Điều 1 NĐ 39/2012/NĐ-CP)

- Thời gian thm định hồ sơ khen thưởng và trình Chtịch UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ theo quy định;

- Sau khi nhn được thông báo, quyết định khen thưng của Chủ tịch UBND cấp huyện, trong thi hạn 10 ngày làm việc, Phòng Nội vụ thông báo và trả kết quả cho các trường hợp được khen thưởng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thm quyền quyết định: Chtịch UBND cấp huyện

b) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện

* Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính kèm theo Bằng chứng nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và tiền thưng

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

Báo cáo thành tích của tập thđề nghị tặng thưởng (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đi, b sung ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phvề quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng và Luật Sửa đi, bsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph;

- Thông tư s 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tnh Quảng Trị./.

 

Mẫu số 011

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

____________

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân, tập thể (thường xuyên, đột xuất, theo đợt thi đua và theo chuyên đề)

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức chun bị và nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận và kim tra hồ sơ. Trường hp hồ sơ chưa đy đủ và hp lệ thì yêu cầu bsung theo quy định;

- Bước 3: Phòng Nội vụ thm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan; tng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định tặng thưởng;

- Bước 4: Trả kết qu(Phòng Nội vụ thông báo quyết định và cấp phát Bng cho đơn vị trình khen. Các trường hợp không được khen thưng, Phòng Nội vụ thôn báo đến đơn vị đề nghị khen biết).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Nội vụ.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưng;

- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thđề nghị khen thưởng (theo các mẫu số: 01, 02, 06 và 07 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012);

- Biên bn và kết quả b phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp trình khen thưởng (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: (Điểm a, c khon 3 Điu 1 NĐ 39/2012/NĐ-CP)

- Thời gian thẩm định hồ sơ khen thưng và trình Chủ tịch UBND cp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưng của Chtịch UBND cấp huyện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Nội vthông báo và trả kết quả cho các trường hợp được khen thưng.

* Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thm quyền quyết định: Chtịch UBND cấp huyện

b) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện

* Kết quả thực hiện thtục hành chính: Quyết định hành chính kèm theo Giấy khen ca Chtịch UBND huyện và tiền thưởng

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 02, 06 và 07 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật Sa đổi, b sung ngày  4/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu ca Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đi, bsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định s42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph;

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tnh Quảng Trị.

 

Mẫu số 011

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

____________

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

Mẫu số 021

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

____________

1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

Mẫu số 06

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) ………
1
(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong .........)

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân …).

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN2
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ3
(Ký tên, đóng dấu)

____________

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

2 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

 

Mẫu số 07

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG  ………
1

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả … đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua …. 2.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3
(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4
(Ký, đóng dấu)

____________

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

 

II. Lĩnh vực Tchức hội, tchức phi Chính phủ

1. Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thành phố, thị xã); xã (phường, thị trấn) thuộc thẩm quyn của Chủ tịch UBND cấp huyện

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tchức gửi hồ sơ xin công nhn Ban vn động thành lập hội đến Phòng Nội vụ;

- Những người sáng lp tiến hành các thủ tục chun bị thành lập Ban vận động thành lập hội và có đơn gửi đến Phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhn và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu bổ sung theo quy định;

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét và tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan (nếu cn); tổng hợp trình Chtịch UBND cấp huyện quyết định.

Trường hợp không đồng ý phải có văn bn trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhn kết quả trực tiếp tại phòng Nội vụ.

- Có thnhận kết quả qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn hồ sơ

- Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ sự cn thiết thành lập hội; tên hội, tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lp hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

- Danh sách trích ngang của nhng người dự kiến trong Ban vận động thành lp hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn; Bản sơ yếu lý lịch của người đứng đu Ban vận động.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Khon 4 Điều 6 NĐ 45/2010/NĐ-CP)

* Thi hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ (Điểm d khoản 5 Điều 6 NĐ 45/2010/NĐ-CP)

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND cấp huyện

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức, cá nhân

* Tên mẫu đơn, mu tờ khai: Không

* Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Yêu cu, điều kiện đthực hiện thủ tục hành chính: Có ít nhất 3 thành viên tham gia Ban vận động thành lập hội

* Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định s45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tchức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phquy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư s 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định s 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính ph./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thi đua- Khen thưởng; Tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12