Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1366/QĐ-LĐTBXH năm 2009 thành lập Ban điều hành Dự án “Thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008” đối với hoạt động của Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1366/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1366/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN “THÍ ĐIỂM ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001:2008 ” ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ công văn số 1043/BKHCN-TĐC ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành Dự án “Thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 ” đối với hoạt động của Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

1. Bà Đào Hồng Lan, Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng ban;

2. Ông Lê Văn Hoạt, Phó Văn phòng – Phó Trưởng ban – Đại diện lãnh đạo về chất lượng;

3. Ông Đào Trọng Độ, Phó trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp – Thư ký;

4. Ông Phạm Quang Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Thành viên;

5. Ông Vũ Xuân Hân, Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Tiến Mai, Trưởng phòng Hành chính – Thành viên;

7. Ông Võ Vĩnh Nam, Phó trưởng phòng Tài vụ - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản trị - Thành viên;

9. Ông Vũ Đức Cường, Trưởng phòng Tuyên truyền – Thi đua – Thành viên;

Điều 2. Ban điều hành dự án ISO 9001:2008 của Văn phòng Bộ có nhiệm vụ:

1. Xây dựng dự án “Thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 ” đối với hoạt động của Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án;

3. Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống chất lượng.

4. Tổ chức triển khai thực hiện dự án.

5. Tổ chức đánh giá nội bộ.

6. Tổ chức đánh giá và đề nghị cấp chứng nhận, chức chỉ ISO 9001:2008.

7. Bảo đảm các nguồn lực thực hiện dự án, quản lý kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 07/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập ban điều hành Dự án thí điểm áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với hoạt động của Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1366/QĐ-LĐTBXH năm 2009 thành lập Ban điều hành Dự án “Thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008” đối với hoạt động của Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209