Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 8/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1755/TTr-SXD ngày 29/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, 25 thủ tục hành chính được thay thế (bao gồm: 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 06 thủ tục hành chính cấp huyện); bãi bỏ 03 thủ tục hành chính (bao gồm: 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện) trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 31/8/2020, Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 23/3/2020, Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 15/01/2021/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020, Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 (kèm theo Danh mục).

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 27 thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế tại khoản 1 Điều này (kèm theo Quy trình).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính và các Quy trình đã được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định. Hoàn thành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 1276/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

* CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính đến một trong các cơ quan sau: (1) Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, hoặc (2) Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, hoặc (3) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, hoặc (4) Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau, hoặc (5) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, hoặc (6) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ website https://dangky.dichvucong.gov.vn/register hoặc Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau theo địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh (nếu đủ điều kiện theo quy định).

2. Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

A. CẤP TỈNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính mới ban hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện.

- Theo quy định của Bộ Tài chính.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009928trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

2

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện.

- Theo quy định của Bộ Tài chính.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009936trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1.

1.006930.000.00.00.H12

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Quyết định số 300/QĐ-BND ngày 21/02/2020)

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Dự án nhóm B: Trong thời hạn 20 ngày làm việc (cắt giảm 05/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm C: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Công văn số 1408/UBND-XD ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tạm thời phân cấp, ủy quyền quản lý xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/5/2020.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009972trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

2.

1.006940.000.00.00.H12

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán điều chỉnh (Quyết định số 300/QĐ-BND ngày 21/02/2020)

Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế.

- Công trình cấp II, III: Trong thời hạn 22 làm việc (cắt giảm 08/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 26.66%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Công trình cấp IV: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Công văn số 1408/UBND-XD ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tạm thời phân cấp, ủy quyền quản lý xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/5/2020.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009942trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

3.

1.006949.00 0.00.00.H12

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các

tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

(Quyết định số 1651/QĐ-BND ngày 31/8/2020)

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh);

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009974trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

4.

1.007145.00 0.00.00.H12

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo;

công trình di

tích lịch sử -

văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các

tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

(Quyết định số 1651/QĐ-BND ngày 31/8/2020)

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh);

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ 1.009975trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

5.

1.007187.00 0.00.00.H12

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo công trình di tích lịch sử -

văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

(Quyết định số 1651/QĐ-BND ngày 31/8/2020)

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh);

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009976trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

6.

1.007197.00.00.00.H12

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

(Quyết định số 1651/QĐ-BND ngày 31/8/2020)

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng, mức thu 15.000 đồng/01 lần.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh);

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009977trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

7.

1.007203.00 0.00.00.H12

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

(Quyết định số 1651/QĐ-BND ngày 31/8/2020)

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc (cắt giảm 02/05 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

Gia hạn giấy phép xây dựng, mức thu 15.000 đồng/01 lần.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh);

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009978trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

8.

1.007207.00 0.00.00.H12

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

(Quyết định số 1651/QĐ-BND ngày 31/8/2020)

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc (cắt giảm 02/05 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: các Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 

Cấp lại (bản sao) giấy phép xây dựng, mức thu 15.000 đồng/01 lần.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh);

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009979trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

9.

1.007408.000.00.00.H12

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C

(Quyết định số 441/QĐ-BND ngày 23/3/2020)

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009980trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

10.

1.007409.000.00.00.H12

 

Điều chỉnh cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C.

(Quyết định số 441/QĐ-BND ngày 23/3/2020)

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009981trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

11.

1.007394.000.00.00.H12

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.

 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009982trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

12.

1.007396.000.00.00.H12

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ
1.009986
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

13.

1.007402.000.00.00.H12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn).

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng).

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009989trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

14.

1.007402.000.00.00.H12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi cơ quan cấp).

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi cơ quan cấp).

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009990trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

15.

1.007399.000.00.00.H12

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành còn lại được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009986trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

16.

1.007392.000.00.00.H12

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài.

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc (cắt giảm 05/25 ngày tỷ lệ cắt giảm 20%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009987trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

17.

1.007304.000.00.00.H12

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009988trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

18.

1.007357000.00.00.H12

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

(Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng).

Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009989trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

19.

1.007391.000.00.00.H12

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) (Quyết định số 83/QĐ-BND ngày 15/01/2021)

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

15 ngày (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp: Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009991trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

B. CẤP HUYỆN

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

1.007262.000.00.00.H12

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

(Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020)

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Cà Mau về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 của UBND tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009994trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2

1.007266.000.00.00.H12

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

(Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020)

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Trong Thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh;

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009995trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3

1.007285.000.00.00.H12

Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

(Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020)

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh;

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009996trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4

1.007286.000.00.00.H12

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

(Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020)

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cấp giấy phép xây dựng công trình khác, mức thu 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, mức thu 75.000 đồng/01 giấy phép.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009997trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

5

1.007287.000.00.00.H12

Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

(Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020)

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc (cắt giảm 01/05 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

Lệ phí: Gia hạn giấy phép xây dựng, mức thu 15.000 đồng/01 lần.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009998trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6

1.007288.000.00.00.H12

Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh.

(Quyết định 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2020)

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc (cắt giảm 01/05 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

Lệ phí: Cấp lại (bản sao) giấy phép xây dựng, mức thu 15.000 đồng/01 lần.

- Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ1.009999trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổng số danh mục có 21 cấp tỉnh, 06 cấp huyện./.

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG VÀ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Quyết định số: 1276/QĐ-UBND ngày 08/7/2021  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. CẤP TỈNH

1. Thủ tục: Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (chưa bao gồm thời gian làm việc của Hội đồng tổ chức sát hạch 30 ngày)

b) Quy trình giải quyết:

+ Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

+ Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 01 ngày.

+ Bước 3: Chuyên viên (Thư ký) phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng tổ chức sát hạch thẩm định, tổng hợp kết quả, trình Hội đồng đề nghị cấp mã số chứng chỉ hành nghề: 07 ngày.

+ Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trc Hội đồng) tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 02 ngày.

+ Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

+ Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC (quầy Sở Xây dựng): 0,25 ngày làm việc.

2. Thủ tục: Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

b) Quy trình giải quyết:

+ Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

+ Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 01 ngày.

+ Bước 3: Chuyên viên (Thư ký) phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng tổ chức sát hạch thẩm định, tổng hợp kết quả, trình Hội đồng đề nghị cấp mã số chứng chỉ năng lực: 04 ngày.

+ Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 01 ngày.

+ Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

+ Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC (quầy Sở Xây dựng): 0,25 ngày làm việc.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ CẤP TỈNH (Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: Không liên thông)

1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

a) Thời gian giải quyết:

- Dự án nhóm B: Trong thời hạn 20 ngày làm việc (cắt giảm 05/25 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Dự án nhóm C: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết: Dự án nhóm B

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi về các sở (ban): Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng chuyên môn các sở (ban) phân công chuyên viên kiểm tra, thẩm định hồ sơ: 1,5 ngày.

- Bước 3: Chuyên viên phòng chuyên môn các sở (ban) thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ chuyển lại Lãnh đạo phòng chuyên môn các sở (ban): 15 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm duyệt trình Giám đốc Sở hoặc Lãnh đạo Ban ký, ban hành kết quả: 02 ngày.

- Bước 5: Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

b) Quy trình giải quyết: Dự án nhóm C

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi về các Sở (ban): Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng chuyên môn của các sở (ban) phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng chuyên môn các sở (ban) thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ: 10 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn các Sở (ban) kiểm duyệt trình Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ký, ban hành kết quả: 02 ngày làm việc.

- Bước 5: Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

2. Thủ tục: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế

a) Thời gian giải quyết:

- Đối với công trình cấp II, III: Trong thời hạn 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Đối với công trình cấp IV: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết: Đối với công trình cấp II, III

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi về các sở (ban): Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng chuyên môn của các Sở (ban) phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng chuyên môn các Sở (ban) thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ: 16 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn các Sở (ban) kiểm duyệt trình Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ký, ban hành kết quả: 03 ngày làm việc.

- Bước 5: Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

c) Quy trình giải quyết: Đối với công trình cấp IV

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi về các sở (ban): Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng chuyên môn của các Sở (ban) phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng chuyên môn các Sở (ban) thẩm định, xử lý hồ sơ: 10 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn các Sở (ban) kiểm duyệt trình Giám đốc Sở hoặc Lãnh đạo Ban ký, ban hành kết quả: 02 ngày làm việc.

- Bước 5: Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

3. Các thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); 4. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); 5. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); 6. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

a) Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi về các Sở (ban): Xây dựng; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng chuyên môn của các Sở (ban) phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 0,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng chuyên môn các Sở (ban) thẩm định, xử lý hồ sơ, chuyển lại Lãnh đạo phòng chuyên môn: 06 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn các sở (ban) kiểm duyệt trình Giám đốc hoặc Lãnh đạo Ban ký, ban hành kết quả: 01 ngày làm việc.

- Bước 5: Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

7. Các Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án); 8. Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi về các Sở (ban): Xây dựng; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng chuyên môn của các Sở (ban) phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 0,5 ngày.

- Bước 3: Chuyên viên phòng chuyên môn các Sở (ban) thẩm định, xử lý hồ sơ, chuyển lại Lãnh đạo phòng chuyên môn: 01 ngày.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng chuyên môn các Sở kiểm duyệt trình Giám đốc Sở hoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ký, ban hành kết quả: 0,5 ngày.

- Bước 5: Giám đốc các Shoặc Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt: 0,5 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

9. Các thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C; 10. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C.

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng thẩm định, xử lý hồ sơ, chuyển lãnh đạo kiểm duyệt: 10 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng, kiểm duyệt trình Giám đốc ký, ban hành kết quả: 02 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

11. Các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III; 12: Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; 13. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 40%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Chưa bao gồm thời gian làm việc của Hội đồng tổ chức sát hạch 30 ngày)

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng tổ chức sát hạch thẩm định, tổng hợp kết quả, trình Hội đồng đề nghị cấp mã số chứng chỉ hành nghề: 07 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 02 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

14. Các thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng); 15. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi cơ quan cấp)

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng xem xét tổng hợp kết quả, trình phê duyệt: 04 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 01 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

16. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài.

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc (cắt giảm 05/25 ngày tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 02 ngày.

- Bước 3: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng xem xét, tổng hợp kết quả trình phê duyệt: 14 ngày.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 02 ngày.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

17. Các thủ tục: Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; 18. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (cắt giảm 05/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng tổ chức sát hạch thẩm định, tổng hợp kết quả, trình Hội đồng đề nghị cấp mã số chứng chỉ năng lực: 10 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 02 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

19. Cấp cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ cắt giảm 25%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử gửi Sở Xây dựng để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng (Thường trực Hội đồng) phân công chuyên viên (Thư ký) kiểm tra hồ sơ: 01 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng lập danh sách, trình Hội đồng tổ chức sát hạch thẩm định, tổng hợp kết quả, trình Hội đồng đề nghị cấp mã số chứng chỉ năng lực: 04 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng Quản lý Xây dựng tổng hợp, kiểm duyệt trình ban Giám đốc ký ban hành kết quả: 01 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở phê duyệt: 1,5 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

II. CẤP HUYỆN

1. Các thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ; 2. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ; 3. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ; 4. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 09 ngày làm việc (cắt giảm 11/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm 45%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn, chuyển hồ sơ về Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị: 0,25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2: Lãnh đạo phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 0,5 ngày làm việc.

- Bước 3: Chuyên viên thẩm định hồ sơ, xử lý hồ sơ, chuyển lại Lãnh đạo phòng phụ trách: 06 ngày làm việc.

- Bước 4: Lãnh đạo phòng kiểm duyệt trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt: 01 ngày làm việc.

- Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

5. Các thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ; 6. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

a) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày làm việc (cắt giảm 01/05 ngày, tỷ lệ cắt giảm 20%), kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

+ Bước 1: Công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, tạo hồ sơ điện tử, xuất phiếu hẹn, chuyển hồ sơ về Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị: 0,25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Bước 2: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị phân công chuyên viên kiểm tra hồ sơ: 0,5 ngày làm việc.

+ Bước 3: Chuyên viên phụ trách thẩm định, xử lý hồ sơ, chuyển lại Lãnh đạo phòng phụ trách: 02 ngày làm việc.

+ Bước 4: Lãnh đạo phòng kiểm duyệt trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định: 0,5 ngày làm việc.

+ Bước 5: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt: 0,5 ngày làm việc.

+ Bước 6: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trả kết quả tổ chức, cá nhân: 0,25 ngày làm việc.

Lưu ý: Để đảm bảo việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC liên thông chủ động chuyển, trả kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước 01 buổi.

Tổng số có 21 quy trình cấp tỉnh, 06 quy trình cấp huyện./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CÓ TIẾP NHẬN VÀ KHÔNG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1276/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

CẤP TỈNH

13

08

21

0

1.

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

x

 

x

 

2.

Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

x

 

3.

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

 

x

x

 

4.

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế.

 

x

x

 

5.

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

 

x

x

 

6.

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

 

x

x

 

7.

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

 

x

x

 

8.

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

 

x

x

 

9.

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

 

x

x

 

10.

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

 

x

x

 

11.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

x

 

x

 

12.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

x

 

x

 

13.

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

x

 

x

 

14.

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

x

 

15.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

x

 

x

 

16.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi cơ quan cấp)

x

 

x

 

17.

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

x

 

18.

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài

x

 

x

 

19.

Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

x

 

20.

Cấp cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)

x

 

x

 

21.

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

x

 

 

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Không

Không

CẤP HUYỆN

06

 

06

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

x

 

x

 

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

x

 

x

 

3

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

x

 

x

 

4

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

x

 

x

 

5

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

x

 

x

 

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

x

 

x

 

Tổng cộng thủ tục hành chính có 21 cấp tỉnh, 06 cấp huyện./.

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BTRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1276/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC BÃI BỎ

(Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 21/02/2020)

1.

1.006938.000.00.00.H12

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP , Điều 11 và Điều 12 Thông tư 18/2016/TT-BXD).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

2.

1.003832.000.00.00.H12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề).

 

TT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ĐƯỢC BÃI B

(Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 19/02/2020)

1

1.003451.000.00.00.H12

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bằng Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP .

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1276/QĐ-UBND ngày 08/07/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


271

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109