Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 125/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 13/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng năm 2012.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, KSTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ năm 2012 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; phát hiện những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, những thủ tục hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh sách những quy định, thủ tục hành chính cần phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính.

3. Rà soát để hoàn thiện các nội dung về quy định, thủ tục hành chính, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, coi việc rà soát là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết thủ tục hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Rà soát các thủ tục hành chính đã được Bộ Xây dựng công bố trong các văn bản QPPL do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền được ban hành từ 1/10/2009 đến ngày 30/11/2011.

2. Thống kê các thủ tục hành chính trong các văn bản QPPL do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền được ban hành từ 1/10/2009 đến ngày 30/11/2011 chưa được Bộ Xây dựng công bố để tiến hành công bố rà soát.

3. Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1.1. Rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm:

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trực thuộc Trung ương quản lý”;

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý”;

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi địa giới hành chính do UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý” (trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh).

Từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012

1.2. Rà soát nhóm thủ tục, quy định hành chính có liên quan về chấp thuận/giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng.

Từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012

1.3. Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2012

2. Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

Nội dung công việc

Thời gian

Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2012

3. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Nội dung công việc

Thời gian

Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2012

4. Vụ Kinh tế Xây dựng

Nội dung công việc

Thời gian

Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kinh tế xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2012

5. Vụ Vật liệu xây dựng

Nội dung công việc

Thời gian

Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2012

6. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

6.1. Rà soát thủ tục hành chính “Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” đã được công bố tại Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 16/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới về công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tháng 10/2012

6.2. Thống kê các thủ tục hành chính trong các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản để công bố các thủ tục hành chính mới và tiến hành rà soát gồm:

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện NĐ 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Thời gian công bố

Tháng 2/2012

Thời gian rà soát

Tháng 3/2012 đến tháng 5/2012

6.3. Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2012

7. Cục Hạ tầng kỹ thuật

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

7.1. Rà soát các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm:

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật”;

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh”.

Rà soát TTHC này tại NĐ số 39/NĐ-CP ngày 07/04/2010 để kiến nghị và đưa phương án ĐGH vào Nghị định mới sau khi ban hành.

Tháng 5/2012

7.2. Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2012

8. Cục Phát triển đô thị

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phát triển đô thị do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2012

9. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

9.1. Rà soát thủ tục hành chính “Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”. Thủ tục hành chính này đã được công bố tại Quyết định số 730/QĐ-BXD ngày 20/7/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Tháng 5/2012

9.2. Thống kê toàn bộ các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền để tiến hành công bố và rà soát.

Thời gian công bố

Từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012

Thời gian rà soát

Từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2012

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

1.1. Có trách nhiệm đăng tải các nội dung có liên quan, các biểu mẫu rà soát đến việc rà soát TTHC trên Website của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan khác;

1.2. Có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát theo đúng kế hoạch đã ban hành và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

1.3. Cung cấp các thông tin kịp thời về hoạt động kiểm soát TTHC của các Cục, Vụ để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh theo sự chỉ đạo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

1.4. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện rà soát TTHC theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

1.5. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, biểu mẫu rà soát, hướng dẫn cách thức rà soát cho các đơn vị có liên quan để phục vụ cho công tác rà soát;

1.6. Rà soát độc lập và tổng hợp phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của các đơn vị có liên quan; xây dựng báo cáo kết quả rà soát chung của Bộ và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Các Cục, Vụ có văn bản liên quan đến thủ tục hành chính trực thuộc Bộ Xây dựng

2.1. Có trách nhiệm tổ chức việc thống kê, công bố, rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ thời gian theo quy định.

2.2. Có trách nhiệm thực hiện việc điền biểu mẫu đúng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian theo quy định.

2.3. Kiến nghị và đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253