Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/QĐ-CT 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 124/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 01 năm 2021  

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CT ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội;

Theo đề nghị của Sở Lao động - TB&XH tại Tờ trình số 183/TTr-SLĐTBXH, ngày 24 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này 25 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH số thứ tự 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 83 mục V, Phụ lục kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-CT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ quyết định này, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội xây dựng quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (Phần mềm hành chính công, Phần mềm một cửa dùng chung) để áp dụng thống nhất; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số: 124/QĐ-CT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TIẾP NHẬN HỒ SƠ TỪ UBND CẤP XÃ

1. Thủ tục Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Mã TTHC:

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

-Tiếp nhận hồ sơ,

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

2. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

Mã TTHC: 1.004964.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

 

3. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Mã TTHC: 1.006779. 000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

7,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

27,0

ngày làm việc

Trong đó:- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 12 ngày.

4. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

Mã TTHC: 1.002305.000.00.00.H62

Trường hợp 1: Không liên thông sang Trung tâm Giám định y khoa (Thân nhân không phải là con từ đủ 18 tuổi bị khuyết tật nặng …)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0 ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

20,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 5 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

Trường hợp 2: Liên thông sang Trung tâm Giám định y khoa (Thân nhân là con từ đủ 18 tuổi bị khuyết tật nặng ….)

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã ký duyệt hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang phòng chuyên môn để chuyển Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh (kèm theo hồ sơ)

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Chuyển Giấy giới thiệu đã phát hành kèm theo hồ sơ của đối tượng sang Hội đồng Giám định y khoa cấm tỉnh

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Biên bản khám giám định(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 17

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Vĩnh Phúc

1,0

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến Bác sĩ thụ lý hồ sơ

 

Bước 18

Thụ lý hồ sơ, khám chỉ định chuyên khoa, tổng hợp kết quả

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

10,0

ngày

Dự kiến kết quả

 

Bước 19

Hội chuẩn chuyên môn, dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể

Các giám định viên của Hội đồng Giám định Y khoa

10,0

ngày

Dự kiến tỷ lệ tổn thương

 

Bước 20

Hội đồng giám định y khoa họp, thống nhất và kết luận kết quả khám GĐYK

Hội đồng Giám định Y khoa

3,0

ngày

Biên bản họp Hội đồng giám định y khoa

 

Bước 21

Dự thảo Biên bản theo diễn biến cuộc họp và kết luận của Hội đồng GĐYK; Hoàn thiện hồ sơ trình ký duyệt kết quả giám định y khoa

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

3,0

ngày

Dự thảo Biên bản và Hồ sơ trình ký hoàn thiện

 

Bước 22

Ký duyệt kết quả giám định y khoa

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng giám định y khoa

1,0

ngày

Biên bản được ký duyệt

 

Bước 23

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Sở LĐ-TB&XH

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

2,0

ngày

Biên bản được lấy số, đóng dấu phát hành

 

Bước 24

Tiếp nhận biên bản giám định y khoa; dự thảo quyết định trợ cấp, phụ cấp hoặc văn bản thông báo về kết quả giải quyết TTHC

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,5

ngày

Kết quả: Dự thảo quyết định trợ cấp, phụ cấp hoặc văn bản thông báo về kết quả giải quyết TTHC gửi Trưởng phòng

 

Bước 25

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

2,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 26

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp

 

Bước 27

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư sở

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định điều chỉnh chế độ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 28

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

60,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 5 ngày

- Trung tâm Giám định y khoa: 30 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 20 ngày

5. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Mã TTHC: 1.002519.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

2,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

20,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 5 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

6. Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Mã TTHC: 1.002363.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

20,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 5 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

7. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Mã TTHC: 1.002410.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

4,5

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

4,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã ký duyệt hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang phòng chuyên môn để chuyển Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (kèm hồ sơ)

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Chuyển Giấy giới thiệu đã phát hành kèm theo hồ sơ của đối tượng sang Hội đồng Giám định y khoa cấm tỉnh

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ thuộc Sở LĐ-TB&XH

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh (đã lấy số đóng dấu), kèm hồ sơ của đối tượng.

 

Bước 17

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Vĩnh Phúc

1,0

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến bác sĩ thụ lý hồ sơ

 

Bước 18

Thụ lý hồ sơ, khám chỉ định chuyên khoa, tổng hợp kết quả

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

13,0

 

Dự kiến kết quả

 

Bước 19

Hội chuẩn chuyên môn, dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể

Các giám định viên của Hội đồng Giám định Y khoa

13,0

 

Dự kiến tỷ lệ tổn thương

 

Bước 20

Hội đồng giám định y khoa họp, thống nhất và kết luận kết quả khám GĐYK

Hội đồng Giám định Y khoa

3,0

 

Biên bản họp Hội đồng giám định y khoa

 

Bước 21

Dự thảo Biên bản theo diễn biến cuộc họp và kết luận của Hội đồng GĐYK; Hoàn thiện hồ sơ trình ký duyệt kết quả giám định y khoa

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

3,0

 

Dự thảo Biên bản kết luận của HĐYK và Hồ sơ trình ký hoàn thiện

 

Bước 22

Ký duyệt kết quả giám định y khoa

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng giám định y khoa

1,0

 

Biên bản Giám định Y khoa được ký duyệt (Trường hợp Biên bản Hội đồng kết luận là đối tượng có mắc bệnh thì chuyển thực hiện bước tiếp theo; Trường hợp Biên bản Hội đồng kết luận là đối tượng đã khám nhưng kết quả chưa khẳng định có mắc bệnh hoặc không mắc bệnh thì Trung tâm Giám định Y khoa thông báo cho đối tượng biết và đồng thời gửi văn bản kèm theo Biên bản của Hội đồng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện gia hạn thêm thời gian 90 ngày để Trung tâm Giám định Y khoa theo dõi và tái khám cho đối tượng trong phạm vi thời gian 90 ngày theo quy định)

 

Bước 23

Lấy số, đóng dấu phát hành biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển kết quả về Sở Lao động - TB&XH

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

2,0

 

Biên bản khám giám định được lấy số, đóng dấu phát hành

 

Bước 24

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Y tế

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Văn thư Sở Y tế

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 25

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 26

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 27

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 28

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 29

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Sở LĐ-TB&XH

Văn thư Sở Y tế

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chuyển kèm theo Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 30

Tiếp nhận biên bản giám định y khoa từ Trung tâm GĐYK và Giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật từ Sở Y tế để chuyển cán bộ Phòng Người có công thuộc Sở LĐ-TB&XH đã được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển đến cán bộ Phòng Người có công thuộc Sở LĐ-TB&XH đã được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ.

 

Bước 31

Căn cứ biên bản giám định y khoa và Giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật; dự thảo quyết định trợ cấp, phụ cấp hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện đối với những trường hợp không mắc bệnh theo quy định… Trình duyệt kết quả giải quyết

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4,5

ngày

Kết quả: Dự thảo quyết định trợ cấp, phụ cấp gửi Trưởng phòng hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện đối với những trường hợp không mắc bệnh theo quy định.

 

Bước 32

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 33

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp văn bản thông báo không đủ điều kiện đối với những trường hợp không mắc bệnh theo quy định

 

Bước 34

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định điều chỉnh chế độ hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện đối với những trường hợp không mắc bệnh theo quy định (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 35

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

76,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 8 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 8 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 16 ngày.

- Hội đồng GĐYK (Sở Y tế): 36 ngày;

- Sở Y tế: 08 ngày

8. Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Mã TTHC: 1.002429.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

4,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

8,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 8 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 12 ngày.

9. Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Mã TTHC: 1.002440.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

10. Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Mã TTHC: 1.003423.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5 ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

11. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Mã TTHC: 1.002271.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

12. Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Mã TTHC: 1.002252.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

13. Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Mã TTHC: 1.003057.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

1,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

2,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

0,5

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

13,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 3 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 5 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 5 ngày.

14. Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mã TTHC: 1.001257.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5 ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

3,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

22,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 7 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

15. Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Mã TTHC: 1.003042.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 4

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 5

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 6

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 7

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 8

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

8,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 9

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 10

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 11

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 12

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 15 ngày.

16. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Mã TTHC: 2.001396.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị xét hưởng chế độ trợ cấp

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

1,0

ngày

- Giấy mời đại biểu dự hội nghị

- Hồ sơ của đối tượng

- Tài liệu phục vụ hội nghị

 

Bước 3

Hội nghị xét hưởng chế độ trợ cấp cấp

Thành phần gồm có Lãnh đạo: Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu TNXP hoặc Ban Liên lạc cựu TNXP, Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố có đối tượng TNXP đề nghị chế độ trợ cấp.

0,5

ngày

Biên bản Hội nghị xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (Theo Mẫu số 2, Thông tư Bộ LĐ-TB&XH)

 

Bước 4

Dự thảo văn bản về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ (Kèm theo hồ sơ, danh sách)

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

0,5 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 5

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 6

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ)

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ cấp huyện)

 

Bước 7

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng Nội vụ cấp huyện.

 

Bước 8

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 9

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Nội vụ ấp huyện

1,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 10

Duyệt hồ sơ, trình ký

Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện

1,0

ngày

Văn bản đề nghị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện.

 

Bước 11

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch UBND cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt (Văn bản, kèm theo hồ sơ báo cáo UBND cấp tỉnh - Qua Sở Nội vụ)

 

Bước 12

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản về kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0 ngày

Văn bản, kèm theo hồ sơ báo cáo UBND cấp tỉnh - Qua Sở Nội vụ)

Hoặc văn bản trả lại hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp GCN bị thương chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở LĐ-TB&XH

Bước 13

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 14

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 15

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ giao xử lý hồ sơ

4,5

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Báo cáo UBND tỉnh

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 16

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

 

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Nội vụ được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản kèm theo hồ sơ báo cáo UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết TTHC;

 

Bước 18

Văn thư Sở Nội vụ lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển văn bản sang Văn thư UBND tỉnh (kèm theo hồ sơ)

Văn thư/ cán bộ được phân công

0,5

ngày

Văn bản kèm theo hồ sơ báo cáo UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết TTHC;

 

Bước 19

Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận văn bản, kèm theo hồ sơ do Sở Nội vụ chuyển đến, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Tiếp nhận văn bản đến theo quy định (Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công xử lý)

 

Bước 20

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 21

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh được giao xử lý hồ sơ

2,5

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo và trình duyệt Quyết định hưởng trợ cấp cho đối tượng

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 22

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

 

Bước 23

Văn thư UBND tỉnh lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Sở Nội vụ để Sở Nội vụ chuyển hồ sơ sang Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định của UBND tỉnh về đối tượng được hưởng trợ cấp

 

Bước 24

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh, chuyển đến cán bộ chuyên môn đã được giao xử lý trước đó

Văn thư Sở Nội vụ

0,5

ngày

Kết quả giải TTHC được cập nhật vào phần mềm MCDC

 

Bước 25

Hoàn tất hồ sơ chuyển Sở LĐ-TB&XH để trình duyệt

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ

1,0

ngày

Dự thảo văn bản gửi Sở nLĐ-TB&XH kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng

 

Bước 26

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 27

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Giám đốc/Phó Giám đốc Sở Nội vụ được phân công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

 

Bước 28

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển kết quả cho Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công; Phòng Người có công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 29

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 30

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 31

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2,0

ngày

- Tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng; kèm theo Công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp (02 bộ gửi kèm theo Văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH);

 

Bước 32

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 33

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp

 

Bước 34

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi về Bộ Lao động - TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công; Phòng Người có công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 35

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức / công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

30,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng Nội vụ: 5 ngày

- Sở Nội vụ: 10 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh: 5 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 5 ngày.

17. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Mã TTHC: 2.001157.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị xét hưởng chế độ trợ cấp

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

1,0

ngày

- Giấy mời đại biểu dự hội nghị

- Hồ sơ của đối tượng

- Tài liệu phục vụ hội nghị

 

Bước 3

Hội nghị xét hưởng chế độ trợ cấp cấp

Thành phần gồm có Lãnh đạo: Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu TNXP hoặc Ban Liên lạc cựu TNXP, Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố có đối tượng TNXP đề nghị chế độ trợ cấp.

0,5

ngày

Biên bản Hội nghị xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (Theo Mẫu số 2, Thông tư Bộ LĐ-TB&XH)

 

Bước 4

Dự thảo văn bản về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ (Kèm theo hồ sơ, danh sách)

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

0,5 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 5

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 6

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ)

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ cấp huyện)

 

Bước 7

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng Nội vụ cấp huyện.

 

Bước 8

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 9

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Nội vụ ấp huyện

1,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 10

Duyệt hồ sơ, trình ký

Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện

1,0

ngày

Văn bản đề nghị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện.

 

Bước 11

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch UBND cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt (Văn bản, kèm theo hồ sơ báo cáo UBND cấp tỉnh - Qua Sở Nội vụ)

 

Bước 12

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản về kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản, kèm theo hồ sơ báo cáo UBND cấp tỉnh - Qua Sở Nội vụ)

Hoặc văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 13

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

0,5 ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 14

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 15

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ giao xử lý hồ sơ

4,5

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Báo cáo UBND tỉnh

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 16

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

 

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Nội vụ được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản kèm theo hồ sơ báo cáo UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết TTHC;

 

Bước 18

Văn thư Sở Nội vụ lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển văn bản sang Văn thư UBND tỉnh (kèm theo hồ sơ)

Văn thư/ cán bộ được phân công

0,5

ngày

Văn bản kèm theo hồ sơ báo cáo UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết TTHC;

 

Bước 19

Văn thư UBND tỉnh tiếp nhận văn bản, kèm theo hồ sơ do Sở Nội vụ chuyển đến, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

0,5

ngày

Tiếp nhận văn bản đến theo quy định (Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công xử lý)

 

Bước 20

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 21

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh được giao xử lý hồ sơ

2,5 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo và trình duyệt Quyết định hưởng trợ cấp cho đối tượng

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 22

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

 

Bước 23

Văn thư UBND tỉnh lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Sở Nội vụ để Sở Nội vụ chuyển hồ sơ sang Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định của UBND tỉnh về đối tượng được hưởng trợ cấp

 

Bước 24

Tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh, chuyển đến cán bộ chuyên môn đã được giao xử lý trước đó

Văn thư Sở Nội vụ

0,5

ngày

Kết quả giải TTHC được cập nhật vào phần mềm MCDC

 

Bước 25

Hoàn tất hồ sơ chuyển Sở LĐ-TB&XH để trình duyệt

Chuyên viên được phân công xử lý hồ sơ

1,0

ngày

Dự thảo văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng

 

Bước 26

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 27

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Giám đốc/Phó Giám đốc Sở Nội vụ được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt

 

Bước 28

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển kết quả cho Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công; Phòng Người có công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 29

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5 ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 30

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 31

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

2,0

ngày

- Tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp 1 lần (Theo Mẫu tại Thông tư 08); kèm theo Công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp 1 lần (02 bộ gửi kèm theo Văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH);

 

Bước 32

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 33

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp

 

Bước 34

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và gửi về Bộ Lao động - TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công; Phòng Người có công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Công văn đề nghị bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 35

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

30,0 ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng Nội vụ: 5 ngày

- Sở Nội vụ: 10 ngày

- Văn phòng UBND tỉnh: 5 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 5 ngày.

18. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Mã TTHC: 1.002745.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0 ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

19. Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Mã TTHC : 1.002741.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt văn bản đề nghị các Hội có văn bản xác nhận người hưởng chính sách như thương binh

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

1,5

ngày

Văn bản được ký duyệt gửi xin Ý kiến: (1) Hội cựu Chiến binh và Hội Người cao tuổi; (2) Trường hợp người bị thương là TNXP thì đồng thời gửi xin ý kiến của Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc TNXP cùng cấp

 

Bước 3

- Đôn đốc, tiếp nhận văn bản xác nhận của các tổ chức Hội;

- Tổng hợp kết quả xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của các tổ chức cùng cấp. Lập danh sách người được xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

3,0

ngày

(1) Văn bản xác nhận của Hội cựu Chiến binh và Hội Người cao tuổi; Trường hợp người bị thương là TNXP thì có thêm văn bản xác nhận của Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc TNXP cùng cấp

(2) Danh sách người được xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đã được các tổ chức xác nhận

 

Bước 4

Niêm yết công khai kết quả Tổng hợp kết quả xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của các tổ chức cùng cấp và Danh sách người được xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

15,0 ngày

- Niêm yết công khai tại cấp thôn, xóm và UBND cấp xác nơi cư trú của người bị thương trước khi tham gia cách mạng;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến nhân dân.

 

Bước 5

Lập biên bản kết quả niêm yết công khải (Sau 15 ngày kết từ ngày bắt đầu niêm yết công khai)

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

0,5

ngày

Biên bản về kết quả niêm yết công khai kết quả Tổng hợp kết quả xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của các tổ chức cùng cấp và Danh sách người được xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

 

Bước 6

Họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã

Hội đồng xác nhận người có công cấp xã

1,0

ngày

Biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (Mẫu BB-TB) đối với những trường hợp được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo.

 

Bước 7

Dự thảo văn bản về kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

1,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Duyệt hồ sơ, trình ký

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Văn bản đề nghị, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện.

 

Bước 14

Họp Ban chỉ đạo xác nhận người có công huyện/thành phố

Họp Ban chỉ đạo xác nhận người có công huyện/thành phố

1,0

ngày

Biên bản xét duyệt

 

Bước 15

Dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

2,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 16

Duyệt hồ sơ, ký phát hành văn bản

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5 ngày

- Văn bản đề nghị, trình Chủ tịch UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện).

- Văn bản chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

 

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch UBND cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 18

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản về kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

- Văn bản chuyển hồ sơ về Sở LĐTBXH kèm theo hồ sơ và GCN bị thương đã được Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt.

Hoặc

- Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương

Cơ quan có thẩm quyền cấp GCN bị thương chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở LĐ-TB&XH

Bước 19

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 20

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 21

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,0 ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo văn bản giới thiệu tới Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 22

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

0,5

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 23

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản giới thiệu giám định thương tật gửi Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc văn bản trả lại hồ sơ;

 

Bước 24

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang phòng Người có công để chuyển tới Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền (kèm theo hồ sơ)

Văn thư/ cán bộ được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản giới thiệu giám định thương tật gửi Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 25

Chuyển Giấy giới thiệu đã phát hành kèm theo hồ sơ của đối tượng sang Hội đồng Giám định y khoa cấm tỉnh hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ thuộc Sở LĐ-TB&XH

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 27

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Vĩnh Phúc

1,0 ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến bác sĩ thụ lý hồ sơ

 

Bước 28

Thụ lý hồ sơ, khám chỉ định chuyên khoa, tổng hợp kết quả

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

10,0

ngày

Dự kiến kết quả

 

Bước 29

Hội chuẩn chuyên môn, dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể

Các giám định viên của Hội đồng Giám định Y khoa

13,0

ngày

Dự kiến tỷ lệ tổn thương

 

Bước 30

Hội đồng giám định y khoa họp, thống nhất và kết luận kết quả khám GĐYK

Hội đồng Giám định Y khoa

3,0

ngày

Biên bản họp Hội đồng giám định y khoa

 

Bước 31

Dự thảo Biên bản theo diễn biến cuộc họp và kết luận của Hội đồng GĐYK; Hoàn thiện hồ sơ trình ký duyệt kết quả giám định y khoa

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

3,0

ngày

Dự thảo Biên bản kết luận của HĐYK và Hồ sơ trình ký hoàn thiện

 

Bước 32

Ký duyệt kết quả giám định y khoa

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng giám định y khoa

1,0

ngày

Biên bản Giám định Y khoa được ký duyệt

 

Bước 33

Lấy số, đóng dấu phát hành biên bản giám định chuyển kết quả về Sở Lao động - TB&XH

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

2,0

ngày

Biên bản được lấy số, đóng dấu phát hành

 

Bước 34

Tiếp nhận biên bản giám định y khoa; chuyển cán bộ Phòng Người có công thuộc Sở LĐ-TB&XH đã được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ.

Văn thư Sở LĐ-TB&XH

0,5

ngày

Đã chuyển đến cán bộ Phòng Người có công thuộc Sở LĐ-TB&XH đã được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ.

 

Bước 35

Nghiên cứu biên bản giám định y khoa và dự thảo quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,0 ngày

Kết quả: Dự thảo quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần gửi Trưởng phòng

 

Bước 36

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 37

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần

 

Bước 38

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 39

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/ công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời gian giải quyết

83,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 25 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 16 ngày.

- Trung tâm GĐYK: 32 ngày

20. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Mã TTHC: 1.003351.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

4,5

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

4,0

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0 ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh đã ký duyệt hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang phòng chuyên môn để chuyển Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh (kèm theo hồ sơ)

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc văn bản trả lại hồ sơ (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Chuyển Giấy giới thiệu đã phát hành kèm theo hồ sơ của đối tượng sang Hội đồng Giám định y khoa cấm tỉnh

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ thuộc Sở LĐ-TB&XH

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản giới thiệu tới Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh (đã lấy số đóng dấu),

 

Bước 17

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Vĩnh Phúc

1,0

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến bác sĩ thụ lý hồ sơ

 

Bước 18

Thụ lý hồ sơ, khám chỉ định chuyên khoa, tổng hợp kết quả

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

13,0

 

Dự kiến kết quả

 

Bước 19

Hội chuẩn chuyên môn, dự kiến tỷ lệ tổn thương cơ thể

Các giám định viên của Hội đồng Giám định Y khoa

13,0

 

Dự kiến tỷ lệ tổn thương

 

Bước 20

Hội đồng giám định y khoa họp, thống nhất và kết luận kết quả khám GĐYK

Hội đồng Giám định Y khoa

3,0

 

Biên bản họp Hội đồng giám định y khoa

 

Bước 21

Dự thảo Biên bản theo diễn biến cuộc họp và kết luận của Hội đồng GĐYK; Hoàn thiện hồ sơ trình ký duyệt kết quả giám định y khoa

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

3,0

Dự thảo Biên bản kết luận của HĐYK và Hồ sơ trình ký hoàn thiện

 

Bước 22

Ký duyệt kết quả giám định y khoa

Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng giám định y khoa

1,0

 

Biên bản Giám định Y khoa được ký duyệt

 

Bước 23

Lấy số, đóng dấu phát hành biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển kết quả về Sở Lao động - TB&XH

Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa được phân công

2,0

 

Biên bản được lấy số, đóng dấu phát hành

 

Bước 24

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Y tế

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Văn thư Sở Y tế

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 25

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 26

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5,0

ngày

- Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chuyển kèm theo Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 27

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 28

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 29

Lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Sở LĐ-TB&XH

Văn thư Sở Y tế

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Văn bản chuyển kèm theo Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 30

Tiếp nhận biên bản giám định y khoa từ Trung tâm GĐYK và Giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật từ Sở Y tế để chuyển cán bộ Phòng Người có công thuộc Sở LĐ-TB&XH đã được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ

Văn thư Sở LĐ-TB&XH

0,5

 

Đã chuyển đến cán bộ Phòng Người có công thuộc Sở LĐ-TB&XH đã được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ.

 

Bước 31

Nghiên cứu biên bản giám định y khoa từ Trung tâm GĐYK và Giấy chứng nhận bệnh tật, dị dạng, dị tật từ Sở Y tế; dự thảo quyết định trợ cấp, phụ cấp hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện hưởng trợ cấp … Trình duyệt kết quả giải quyết

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

4,5

ngày

Kết quả: Dự thảo quyết định trợ cấp, phụ cấp hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện hưởng trợ cấp gửi Trưởng phòng

 

Bước 32

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 33

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện hưởng trợ cấp

 

Bước 34

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành, chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định điều chỉnh chế độ hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện hưởng trợ cấp (đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 35

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

76,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 8 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 8 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 16 ngày.

- Hội đồng GĐYK (Sở Y tế): 36 ngày;

- Sở Y tế: 08 ngày

21. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Mã TTHC: 2.002307.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến)

- Kiểm tra; quét, scan hồ sơ và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

0,5

ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

0,5

ngày

Đã chuyển, phân công Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng duyệt

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

6,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết: Dự thảo quyết định trợ cấp.

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 13

Xem xét, duyệt hồ sơ, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng Người có công

1,0

ngày

Hồ sơ đã duyệt, trình Lãnh đạo sở

 

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển Văn thư/cán bộ được phân công

Phó Giám đốc được phân công

1,0

ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được ký duyệt: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ

 

Bước 15

Văn thư Sở lấy số, đóng dấu phát hành chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn thư

0,5

ngày

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lại hồ sơ(đã lấy số đóng dấu)

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/ công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

ngày

- Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả.

 

Tổng thời gian giải quyết

25,0

ngày làm việc

Trong đó:

- UBND cấp xã: 5 ngày.

- Phòng LĐ-TB&XH: 10 ngày

- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày.

 

22. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

Mã TTHC: 2.002308.000.00.00.H62

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

Ghi chú

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí (nếu có);

- Kiểm tra, quét, scan và lưu hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

0,5

ngày

- In Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt, chuyển đến người ký duyệt hồ sơ

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

2,0

ngày

- Đủ điều kiện giải quyết;

- Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 3

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Chủ tịch/ Phó chủ tịch UBND xã được phân công

0,5

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 4

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi UBND cấp huyện

Văn thư/ cán bộ được phân công

2,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện.

 

Bước 5

- Tiếp nhận hồ sơ

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (Hồ sơ giấy, điện tử, nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 ngày

Hồ sơ được tiếp nhận, chuyển đến phòng chuyên môn.

 

Bước 6

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Đã chuyển, phân công cán bộ xử lý.

 

Bước 7

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, trình người duyệt hồ sơ

Cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,5

ngày

Đủ điều kiện giải quyết;

Không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ bằng văn bản, nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

Bước 8

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển văn thư/ cán bộ được phân công

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,0

ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký duyệt hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ.

 

Bước 9

Lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH

Văn thư/ cán bộ được phân công

1,0

ngày

Văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Sở LĐ-TB&XH

 

Bước 10