Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1074/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 26/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 76/TTr-SNgV ngày 22/4/2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố ban hành mới kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Thủ tục cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

(T-BDI-233678-TT)

II. LĨNH VỰC LỄ TÂN

1

Thủ tục cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh.

(T-BDI-233687-TT)

2

Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

(T-BDI-233698-TT)

3

Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

(T-BDI-233709-TT)

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Hợp tác quốc tế:

1. Thủ tục cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

* Trình tự thực hiện:

a. Đối với Tổ chức/Cá nhân:

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nhận viện trợ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

b. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của: cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; của cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) đối với các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, trong đó có nêu các nội dung chủ yếu sau:

+ Trị giá của khoản viện trợ phi dự án;

+ Tính phù hợp của khoản viện trợ phi dự án với định hướng, kế hoạch dài hạn phát triển, nhu cầu cụ thể của đơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN;

+ Phương thức tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện;

+ Khả năng đóng góp của phía Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng để tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi dự án.

- Văn bản của Bên tài trợ thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ phi dự án đó. Đối với khoản hàng hóa đã qua sử dụng thì Bên tài trợ phải có văn bản xác nhận khoản hàng hóa đó còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới.

- Các văn bản ghi nhớ với Bên tài trợ; những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác đối với khoản viện trợ của Bên tài trợ; nghĩa vụ và cam kết của Bên nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Sở Ngoại vụ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND tỉnh: 03 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

+ Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định.

II. Lĩnh vực Lễ tân:

1. Cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh.

*Trình tự thực hiện:

a) Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin phép cho phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào làm việc tại tỉnh chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, fax.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc qua đường bưu điện, fax.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

*Cách thức thực hiện:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định hoặc theo đường bưu điện, fax.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

+ Bản chụp Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

*Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc tỉnh.

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 04/BC-BNG tại Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 (đính kèm).

*Phí, lệ phí: Không

*Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản của UBND tỉnh

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

*Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 26/6/1999;

- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của liên bộ Bộ Công an - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

Mẫu 04/BC-BNG
Form 04/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA VĂN PHÒNG BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
REQUEST FORM
FOR JOURNALISTIC ACTIVITIES BY THE FOREIGN MEDIA’S RESIDENT OFFICE

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

Kính gửi:

 

To:

 

 

Văn phòng báo chí nước ngoài/Foreign media organisation: .................................

Địa chỉ/Address:.......................................................................................................

Điện thoại/Tel:……………………… Fax:……………………….Email: .....................

I. Dự kiến chương trình hoạt động báo chí/Tentative program of journalistic activities:

1. Mục đích chương trình/Purpose(s):.....................................................................

2. Nội dung hoạt động/Content:...............................................................................

3. Thời gian thực hiện/Time:....................................................................................

4. Địa điểm hoạt động/Places:.................................................................................

5. Dự kiến câu hỏi phỏng vấn/Questions for interview:...........................................

6. Dự kiến phát hành/phát sóng/ Publication and broadcasting plan:

.................................................................................................................................

II. Thông tin về đoàn phóng viên/Details of media crew:

1. Họ và tên/Full name:............................................................................................

Chức vụ/Title:.............................................................................................................

2. Họ và tên/Full name:..............................................................................................

Chức vụ/Title:.............................................................................................................

Các phóng viên cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
The above mentioned correspondents hereby affirm to comply fully with Vietnamese laws and regulations.

 

 

Đại diện văn phòng báo chí nước ngoài
Representative of the foreign media’s resident office
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Full name, signature and seal)

 

2. Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Trình tự thực hiện:

a) Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

* Hồ sơ:

a) Đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam:

- Tờ trình (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức) của đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức). Nội dung văn bản cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có).

+ Hình thức và công nghệ tổ chức.

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo.

+ Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có).

+ Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài.

+ Nguồn kinh phí.

+ Ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có).

b) Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài: phải có Kế hoạch tổ chức (thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức), trong đó cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Sở Ngoại vụ: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC:Văn bản của UBND tỉnh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

 

3. Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

* Trình tự thực hiện:

a) Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

* Hồ sơ:

a) Đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam:

- Tờ trình (kèm theo đề án tổ chức) của đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức). Nội dung văn bản cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có).

+ Hình thức và công nghệ tổ chức.

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo.

+ Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có).

+ Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài.

+ Nguồn kinh phí.

+ Ý kiến (bằng văn bản) của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương liên quan.

b) Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài: phải có Kế hoạch tổ chức (thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức), trong đó cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Sở Ngoại vụ: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC:Văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc Văn bản của UBND tỉnh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1074/QĐ-UBND ngày 26/04/2013 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8