Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 201/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua những nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân đã xem xét giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ 12 đến kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV

Số hiệu: 201/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

 THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐÃ XEM XÉT GIẢI QUYẾT THEO ĐỀ NGHỊ CỦA UBND TỈNH TỪ KỲ HỌP THỨ 12 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 13 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XIV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết 111/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội;

Xét Tờ trình số 117/TTr-TTHĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh về thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 24 nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTV Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (250b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN UBND TỈNH TRÌNH GIỮA HAI KỲ HỌP
(Từ ngày 26/02/2020 đến ngày 15/4/2020)
(Kèm theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung trình của UBND tỉnh

Văn bản trả lời của TT HĐND tỉnh

1

Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc phương án kinh phí phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra (nCoV)

2457/TT HĐND ngày 14/02/2020

2

Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 phần vốn vay lại dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

2479/TT HĐND ngày 16/3/2020

3

Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường

2480/TT HĐND ngày 16/3/2020

4

Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2019 thực hiện dự án Kè suối Nậm La giai đoạn II

2481/TT HĐND ngày 16/3/2020

5

Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp chi bổ sung có mục tiêu năm 2020 (vốn nước ngoài)

2483/TT HĐND ngày 16/3/2020

6

Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Mai Sơn, Mộc Châu năm 2020 để thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đô thị

2482/TT HĐND ngày 16/3/2020

7

Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh, năm 2020

2484/TT HĐND ngày 16/3/2020

8

Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án xử lý hụt thu đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019

2493/TT HĐND ngày 30/3/2020

9

Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020 giao tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND của UBND tỉnh

2494/TT HĐND ngày 30/3/2020

10

Tờ trình số 66/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố.

2505/TT HĐND ngày 03/4/2020

11

Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán để thực hiện dự án: Trường dạy nghề tỉnh Bò Kẹo (giai đoạn II)

2511/TT HĐND ngày 06/4/2020

12

Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các Tiểu dự án cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La

2513/TT HĐND ngày 07/4/2020

13

Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2020 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

2541/TT HĐND ngày 27/4/2020

14

Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc duyệt bổ sung dự toán hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

2544/TT HĐND ngày 29/4/2020

15

Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

2555/TT HĐND ngày 12/5/2020

16

Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc duyệt dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp tỉnh Sơn La

2556/TT HĐND ngày 12/5/2020

17

Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi dự toán NSNN năm 2020 của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh và giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 cho Sở Giao thông vận tải và các huyện, thành phố.

2558/TT HĐND ngày 13/5/2020

18

Tờ trình 96/TTr-UBND ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp chi bổ sung có mục tiêu năm 2020 cho dự án giáo dục, đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET).

2565/TT HĐND ngày 19/5/2020

19

Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố để thực hiện chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

2566/TT HĐND ngày 19/5/2020

20

Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện các dự án (đợt 1).

2571/TT HĐND ngày 25/5/2020

21

Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về bổ sung dự toán kinh phí hoạt động kiểm dịch biên giới; kinh phí phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh năm 2020

2577/TT HĐND ngày 01/6/2020

22

Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí năm 2020 để thanh toán quản lý, vận hành các hệ thống hạ tầng khu vực Quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La năm 2019

2584/TT HĐND ngày 10/6/2020

23

Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2020

2590/TT HĐND ngày 16/6/2020

24

Công văn số 1793/UBND-KGVX ngày 09/6/2020 về việc xin ý kiến chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện phi dự án thành phần 7 - khoản viện trợ phi dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

2591/TT HĐND ngày 16/6/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 201/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua những nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân đã xem xét giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ 12 đến kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178