Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 27/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Số hiệu: 27/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 26/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Hà Nội ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy đnh chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành hành chính (KSTTHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của thành phố Hà Nội.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành thuộc Thành phố trong công tác tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

3. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đu tư, kinh doanh, duy trì Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

4. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thi những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố; Lan tỏa sâu rộng những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

II. YÊU CẦU

1. Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; Phổ biến nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời, đy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng địa bàn.

2. Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính với thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Kết hợp nhiều hình thức thông tin để giúp các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; huy động nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

III. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác đi với sự phát triển của Thủ đô:

a) Tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố với những đóng góp lớn cho sự phát triển của Thủ đô và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

c) Tuyên truyền về quyết tâm chính trị cũng như sự chỉ đạo UBND Thành phố trong việc đẩy mạnh kế hoạch và kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của Thành phố trong năm 2021;

d) Tuyên truyền về nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức liên quan, cùng toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.

đ) Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt;

e) Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Xây dựng; Tư pháp.. v.v...

g) Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp của Thành phố đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở tng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); các mô hình trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố:

a) Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng hiệu quả CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như trong đời sống xã hội;

b) Tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện t, Cổng dịch vụ công Quốc gia; Các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng ứng dụng CNTT; Các phương thức tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp; Các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả, điển hình cho các cơ quan thuộc các cấp; về các giải pháp, các điển hình thành công ứng dụng CNTT trong các đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính.

c) Tuyên truyền về các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

3. Tuyên truyền về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính:

a) Tuyên truyn v kết quả thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính; kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố;

b) Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính; chủ trương, biện pháp, kết quả thực hiện;

c) Tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, kết quả công tác kiểm tra về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

4. Các nội dung thông tin, tuyên truyền khác:

a) Tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị, các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai bộ phận Một cửa, các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa các cấp.

b) Tuyên truyền về các nội dung khác phù hp với quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và tình hình phát triển chung của Thành phố.

IV. PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Phương thức

a) Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua các loại hình báo chí và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố; Cổng thông tin điện tử của Thành phố, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

b) Các chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử:

Thường xuyên đăng tải những bài viết, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố;

Cung cấp thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; các thông tin, quy định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về kiểm soát thủ lục hành chính; địa chỉ tiếp nhận các phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính và quy định hành chính và đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước;

2. Hình thức thực hiện

Công tác thông tin, tuyên truyn v công tác kim soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cần được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều phương thức, hình thức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời, cụ thể như sau:

a) Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Có các bài viết, bài nói, phóng sự, tin tức, phim, ảnh về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền được đăng tải, xuất bản, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về kiểm soát thủ tục hành chính và về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Sử dụng hình thức tọa đàm, phóng sự, đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền;

- Tổ chức cuộc thi, tìm hiểu, những giải thưởng liên quan đến các nội dung cần thông tin, tuyên truyền;

- Xuất bản những bản tin chuyên ngành về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền;

b) Biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền:

- Biên soạn và phát hành sổ tay, tài liệu các nội dung cần thông tin, tuyên truyền để tập huấn, hướng dẫn đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên và các cá nhân, tổ chức tham gia thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ.

- Phát hành bản tin về nhiệm vụ công tác, nhằm cập nhật, định hướng thông tin (về chuyên môn) thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, tọa đàm:

- Tchức các cuộc họp, hội nghị, giao ban, tập huấn đquán triệt tinh thần và hướng dẫn về các nội dung cần thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ công tác.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (qua nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, kết hp cả trực tiếp và từ xa) nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ công tác.

d) Các phương thức thông tin, tuyên truyền khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về kinh phí:

Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại cấp Thành phố được cân đối từ nguồn kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong dự toán ngân sách hằng năm của Thành phố. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền trong dự toán ngân sách hằng năm gửi Sở Tài chính để tổng hp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Kinh phí thông tin, tuyên truyền tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được bố trí trong dự toán ngân sách của đơn vị theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn v:

a) Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã:

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.

b) Các cơ quan thông tấn báo chí (theo sự lựa chọn của UBND Thành phố):

Tiếp tục duy trì chuyên mục để đưa tin, bài về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kịp thời đưa tin biểu dương, những mô hình, sáng kiến, giải pháp hay, sáng tạo; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình; tích cực phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu với thời lượng thích hợp, tránh tình trạng chỉ có nội dung khen ngợi.

c) Văn phòng UBND thành phố: Có trách nhiệm giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh trực tiếp về Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Văn phòng
HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, KSTTHC, TH, HCTC;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành ph
;
- Trung tâm THCB Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC (Nga)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K
T. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Stt

Tên nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Kết quả

Cơ quan truyền thông

Dự kiến kinh phí

Thời gian

1

Lựa chọn cơ quan truyền thông

Văn phòng UBND thành phố

Thng nhất cơ quan truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền

- Báo Hà Nội Mới.

- Báo Kinh tế và Đô thị.

- Báo HN mi: 100.000.000đ

- Báo Kinh Tế đô thị: 100.000.000đ

Tháng 02/2021

2

Ký hợp đồng truyền thông

Văn phòng UBND thành phố

Hp đồng truyền thông

Các nội dung phù hp với nhiệm vụ công tác đặt ra. Có sự kịp thời và chính xác trong thông tin

3

Thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng

Các cơ quan thông tấn báo chí (đã ký Hp đồng)

Các thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ khi ký hợp đồng đến hết tháng 12/2021

4

Chi trả nhuận bút bài viết trên các chuyên trang về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Cổng thông tin điện tử Thành phố; Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố

Thông tin, tuyên truyền; các bài viết; bài nghiên cứu

Dự kiến kinh phí khoảng 80.000.000đ

 

4

In tài liệu, tờ rơi tuyên truyền liên quan đến việc triển khai các nội dung công tác về KSTTHC, dịch vụ công và một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng UBND thành phố

Tài liệu tuyên truyền phát cho các đơn vị

La chọn nhà thầu thực hiện việc in ấn theo quy định

100.000.000đ (tờ tơi, Tờ gấp)

Theo thời điểm phát sinh và yêu cu công tác

Tổng dự kiến kinh phí trin khai: 380.000.000đ (Ba trăm tám mươi triệu đồng)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 27/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17