Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Đề án 01/ĐA-UBND 2023 tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh niên Cần Thơ

Số hiệu: 01/ĐA-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Ngọc Hè
Ngày ban hành: 18/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/ĐA-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2023

ĐỀ ÁN

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TƯ VẤN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết

Thành phố Cần Thơ có dân số đạt khoảng 1.235.171 người (nam là 612.543 người; nlà 622.628 người)[1]. Trong đó, có khoảng 307.827 thanh niên, chiếm tỷ lệ 24,58% dân scủa thành phố (có khoảng 156.407 nam thanh niên, chiếm 50,81% và 151.420 nữ thanh niên, chiếm tỷ lệ 49,19%); có khoảng 7.757 thanh niên dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 2,52% (hoa, khmer...); khoảng 72.401 thanh niên sống ở khu vực nông thôn, chiếm 23,52% và 235,426 thanh niên sống ở khu vực đô thị, chiếm 76,48% (theo báo cáo công tác thanh niên năm 2022 của Sở Nội vụ). Cùng với sự phát triển của thành phố, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, đang có mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố, là lực lượng năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tích cực góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước[2]. Thanh niên thành phố tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc; có tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có trách nhiệm với gia đình và xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; không ngại khó khăn, gian khổ, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Luôn khẳng định mình là thế hệ tiến bộ và đang dần hoàn thiện mình.

Tuy nhiên, ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động không nhỏ đến lực lượng thanh niên; ngoài ra, một số vấn đề về học tập, việc làm, thu nhập và vui chơi giải trí, tìm hiểu pháp luật... cũng là những vấn đề được thanh niên thành phố quan tâm và trăn trở; sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường dn đến tình trạng thất nghiệp ngày càng lớn, tình trạng thiếu việc làm, thiếu kiến thức pháp luật vẫn còn ảnh hưởng chung; xu thế dịch chuyn lao động từ nông thôn ra thành thị, từ khu vực có thu nhập thấp đến khu vực có thu nhập cao din ra ngày càng mạnh mẽ. Tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, tội phạm nguy hiểm... có tác động không nhỏ và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thanh niên nói riêng và sự ổn định, phát triển bền vững của thành phố nói chung, điều này đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Vì vậy, nhu cầu được phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý là rất lớn và rất cần thiết trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Do vậy việc xây dựng đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 nhằm để cụ thể hóa các mục tiêu sau:

a) Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020; đồng thời, bám sát Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành và Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai 2021 - 2030;

b) Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thành phố phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có ý thức tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, xây dựng quê hương; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý thức lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ để phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bn vững của thành phố và nhu cầu hội nhập quốc tế;

c) Tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện, vì cộng đồng và nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

2. Cơ sở xây dựng Đề án

a) Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

b) Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đi với thanh niên từ đủ 16 tui đến dưới 18 tui;

c) Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

d) Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

đ) Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

e) Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai 2021 - 2030;

g) Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai 2021 - 2030.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015” ĐẾN NĂM 2020

1. Kết quả đạt được

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) được ban hành theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác ph biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”, Kế hoạch s 78/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” đến năm 2020. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, các cấp chính quyền đã quan tâm, lồng ghép nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động xã hội, từ đó xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đng bộ, thường xuyên, lồng ghép trong nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2011 - 2015” đến 2020, đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

a) Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tham mưu ban hành lồng ghép nội dung phbiến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên vào kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, hàng năm chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020, lồng ghép việc thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật như: “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”, “Đề án tuyên truyền, ph biến pháp luật cho người dân nông thôn và đng bào dân tộc thiu sgiai đoạn 2013 - 2016”; các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành có liên quan; Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ...

b) Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan lồng ghép tuyên truyền gắn với các mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, kết quả như sau:

- Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật:

+ Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên, các cơ chế, chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được 48 Hội nghị, có khoảng 1.600 lượt cán bộ đoàn chủ chốt tham dự;

+ Thực hiện kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố... tổ chức ký kết và thực hiện các kế hoạch liên tịch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Kết quả: Đã tổ chức được 101 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho gần 15.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham dự.

Ngoài ra, thường xuyên thực hiện hoạt động phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm tại các quận, huyện tổ chức sinh hoạt và lồng ghép tuyên truyền các văn bản luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên thanh niên như Hiến pháp, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực gia đình, an toàn giao thông... Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên.

+ Ngành Công an chủ động phối hợp cùng Sở Tư pháp, các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị... được 1.827 cuộc với trên 348.700 lượt thanh niên tham gia;

+ Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho đối tượng thanh niên là cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật; đã tổ chức 171 lớp tập huấn giới thiệu các văn bản mới về chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cho khoảng 4.400 lượt thanh niên vùng nông thôn;

+ Qua hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã hướng dẫn tổ chức Hội các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chp hành pháp luật cho thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư. Hằng năm, tổ chức Din đàn nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên phụ nữ tại 09/09 quận, huyện, thu hút gần 2.000 hội viên phụ nữ trong độ tuổi thanh niên tham gia.

- Biên soạn, cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên:

+ Để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, các cơ quan, ban ngành thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án đã biên soạn hơn 159.000 tờ gp tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy...;

+ Công an thành phố cấp phát 129.430 tờ rơi; tuyên truyền qua việc treo băng rôn, áp phích các loại..., qua đó hướng dẫn học sinh, sinh viên cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông, trật tự công cộng, không vi phạm tệ nạn ma túy, trách nhiệm bảo vệ môi trường tại trường học và nơi cư trú;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Trang chuyên mục pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát hành 3.900 tờ báo và hơn 1.000 stay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới cung cấp cho đối tượng thanh niên, phụ nữ, nông dân làm công tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố;

+ Các tài liệu tuyên truyền khác do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phát hành, tuyên truyền trong đối tượng thanh thiếu niên như: phát hành 3.500 cuốn sổ tay “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xuất bản 132.800 bản tin Tuổi trẻ Tây Đô, trong đó có những chuyên mục tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đối tượng này.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong trường học:

+ Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các cấp học: Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bên cạnh các chương trình giáo dục chính khóa, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường tập trung vào các nội dung về Luật Giáo dục, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhiều văn bản luật khác... Các hình thức được thực hiện như sau:

. Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm; chọn một ngày trong tháng làm “Ngày giáo dục pháp luật tại cơ sở giáo dục”;

. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua sinh hoạt chào cờ đầu tuần; sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm; giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua các nội dung tích hợp Chương trình giáo dục địa phương với các bộ môn giáo dục công dân, ngữ văn, lịch sử, địa lý; hình thức đố vui pháp luật...;

. Thông qua hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, Hội trại đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức cho học sinh đăng ký cam kết thực hiện đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không sử dụng xe có phân khối lớn không đúng quy định....

+ Thực hiện Mô hình “Giao lưu, tuyên truyền pháp luật trong trường học”, những năm qua, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện các chương trình, sinh hoạt chuyên đề:

. Phối hợp với Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức Chương trình giao lưu giáo dục ý thức công dân “Khi tôi 18” hằng năm tại các trường trung học phổ thông và trường cao đẳng, đại học, đã tổ chức được 04 cuộc giao lưu và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, tuyên truyền Luật Thanh niên, thu hút hơn 4.000 học sinh, sinh viên tham gia;

. Năm 2018, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng thanh, thiếu niên, Sở Tư pháp phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức mô hình đim về “Giao lưu, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông” cho học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng, Trung học phổ thông Phan Văn Trị, Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, thu hút 3.753 học sinh tham gia. Mô hình giao lưu được thực hiện bng hình thức xây dựng các tiểu phẩm pháp luật tập trung vào những vấn nạn xã hội đang được quan tâm, diễn ra trong học đường (Tiểu phẩm pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em) do chính học sinh vào vai diễn và tuyên truyền đến đối tượng thanh, thiếu niên trong trường học. Các tiểu phẩm biểu diễn và được ghi hình, in đĩa CD phục vụ công tác tuyên truyền rộng rãi đến các trường học trên địa bàn.

- Qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật:

+ Hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật như: Cuộc thi trắc nghiệm về tìm hiểu Hiến pháp, thi viết về tìm hiểu Hiến pháp, Bộ luật Dân sự; thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, về phòng, chống mua bán người, phòng, chống tác hại của thuốc lá, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống ma túy, thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên tham gia; qua mỗi cuộc thi hằng năm, đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia với số lượng hơn 40.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và đạt nhiều giải cao;

+ Hội thi “Rung chuông vàng”; hội trại “An toàn giao thông”, thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, trò chơi lái xe an toàn thu hút gần 3.000 lượt học sinh, đoàn viên thanh niên các trường trung học phổ thông tham gia;

+ Cuộc thi viết thư quốc tế UPU; hội thi “Tin học trẻ”... thu hút các em học sinh từ các trường tham gia.

c) Kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý, pháp luật về thanh niên trong các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo thanh niên và người dân. Kết quả tổ chức tuyên truyền pháp luật giai đoạn 2011 - 2020 là 5.358 cuộc cho 236.018 lượt người tham dự cấp phát hàng nghìn tờ gấp pháp luật miễn phí cho người dân đến tham gia các buổi sinh hoạt.

Bên cạnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố cung cấp bảng thông tin trợ giúp pháp lý cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, đặt tại trụ sở nơi có nhiều người dân qua lại nhằm tạo điều kiện cho người dân, thanh niên tiếp cận với các thông tin về trợ giúp pháp lý và dễ dàng tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý nhà nước quận, huyện khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố thực hiện trợ giúp pháp lý cho thanh niên là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là 1.191 người (Trẻ em: 129 người, Người chưa thành niên: 530 người), thông qua hình thức tham gia tố tụng (bào chữa, bảo vệ) thuộc lĩnh vực hình sự, hôn nhân và gia đình.

2. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được:

- Thanh niên ngày càng ý thức và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và đem lại hiệu quả tích cực;

- Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng quê hương, đất nước;

- Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và cán bộ tham mưu tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhiệt tình, năng động, luôn phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để chủ động tham mưu đề xuất các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

b) Hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên chủ yếu bằng phương pháp tuyên truyền miệng; một số cán bộ Đoàn còn hạn chế về công tác tuyên truyền, thiếu kỹ năng nghiệp vụ, thiếu tài liệu nên hiệu quả chưa cao;

- Công tác truyền thông cho đối tượng thanh niên chưa được tổ chức riêng lẻ mà chủ yếu lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, sinh hoạt chuyên đề pháp luật tại địa phương;

- Công tác thông tin, giới thiệu, hướng dẫn thanh niên thuộc diện được trợ giúp pháp lý thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý hiệu quả chưa cao;

- Nhận thức của các cơ quan, tổ chức về công tác trợ giúp pháp lý còn hạn chế nên việc phối hợp trợ giúp pháp lý cho thanh niên chưa phát huy hết hiệu quả.

3. Nguyên nhân

a) Việc xây dựng các mô hình, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên đôi lúc còn hạn chế về công tác phối hợp, tính hiệu quả, nội dung tuyên truyền...;

b) Các cơ sở dạy nghề và đào tạo nghề tuy có thực hiện lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học viên, nhưng thực tiễn hoạt động chưa thực sự hiệu quả, hình thức đào tạo còn dàn trải, chưa có cơ chế cụ thể trong việc phối hợp thực hiện;

c) Công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở một số địa phương còn chưa thật sự quan tâm; chưa có giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thanh niên ở từng địa phương;

d) Sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên các cấp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương trong công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật còn thiếu đồng bộ và chưa thật sự chủ động;

đ) Tính chủ động trong tham mưu thực hiện chính sách đối với thanh niên tại một số thời điểm và một số đơn vị đôi lúc còn chưa kịp thời. Do đó, chưa thật sự quan tâm việc đầu tư cơ sở vật chất, các điều kiện hoạt động cho thanh niên, trong đó các chính sách cho thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế về phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TƯ VẤN, HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2023 - 2030

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có ý thức tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, xây dựng quê hương; có đạo đức, được trang bị kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong việc chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý thức lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện, vì cộng đồng và nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

b) Mục tiêu cụ thể:

Bám sát Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành và Nghị quyết Hội đng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên, cụ thể đó là:

- Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật; được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và được trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh;

- Hằng năm, tổ chức bồi dưng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%;

- Hằng năm, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương đều có mô hình hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại cơ quan, đơn vị;

- Hằng năm, 100% đối tượng thanh niên được tư vấn, hỗ trợ pháp lý theo quy định của Luật Thanh niên và Luật Trợ giúp pháp lý;

- Đến năm 2030, trên 80% các đối tượng thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật; hỗ trợ pháp lý. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các nền tảng ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a) Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tăng cường chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên;

- Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với người thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại;

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thnhân dân; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên và giáo dục nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thanh niên từ đó hoàn thiện hệ thống chính sách về thanh niên:

- Tăng cường triển khai, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển thanh niên: Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đi với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2009 của chính phủ, Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Bộ Nội vụ về ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030...;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền trong thanh niên để phát triển thế hệ thanh niên trung thành lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có trí tuệ, sức khỏe, năng động, sáng tạo, trong đó chú trọng: Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa; giáo dục ý thức pháp luật, ý thức công dân;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thanh niên, qua đó rà soát các văn bản, kiến nghị xây dựng, sửa đổi các chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo phù hợp tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện theo quy định pháp luật;

- Tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên sớm tiếp cận và được phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin đầy đủ; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên về: học tập, nâng cao trình độ đphát triển toàn diện góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật cho thanh niên.

c) Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi với thanh niên:

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn; trong đó, chú trọng nhóm thanh niên dễ bị tổn thương;

- Đẩy mạnh truyền thông về sự cần thiết và nhu cầu được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của thanh niên; trong đó, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích khác dự phòng bệnh không lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên;

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để định hướng, giáo dục thanh niên. Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thdục, thể thao; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại;

- Khuyến khích phát triển các nền tảng mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng; quản lý việc sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh của thanh niên; có chế tài xử lý các hoạt động, dịch vụ, trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh, bạo lực gây tác động xấu đến thanh niên và xã hội.

d) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030:

- Rà soát, ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản phù hợp với nội dung của Luật Thanh niên năm 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên, chú trọng các chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên dễ bị tổn thương.

e) Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thanh niên:

- Đổi mới hình thức cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ của các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thanh niên thông qua việc dạy và học, nghiên cứu khoa học, đào tạo, dạy nghề, quản lý các nhóm đối tượng đặc thù;

- Triển khai các cơ chế hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tổ chức, phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên;

- Thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể địa phương tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, gương người tốt việc tốt, hội thảo, tọa đàm...;

- Khuyến khích các tổ chức bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý cho thanh niên; trong đó, chú trọng đối tượng thanh niên di cư, thanh niên là công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, đồng bào dân tộc.

g) Bảo đảm nguồn lực thực hiện về phbiến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với thanh niên:

- Bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện về phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, quản lý nhà nước về thanh niên, kinh phí triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình mới của các sở, ngành, địa phương và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong việc tổ chức thực hiện về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh niên.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hp pháp để triển khai thực hiện.

h) Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, đẩy mạnh sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, giao lưu quốc tế trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ, tư vấn pháp lý đối với thanh niên:

- Tăng cường hợp tác giữa các ngành, các cấp, các địa phương trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; giao lưu thanh niên; sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, đơn vị liên quan để thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tình hình thanh niên quốc tế cho thanh niên trên toàn địa bàn thành phố;

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên thành phố tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên.

i) Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Đề án này về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động thanh niên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên.

k) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Đề án;

- Hoàn thiện hệ thống thông tin và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện Đề án này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030 được bố trí từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được dự toán hằng năm cho các sở, ngành, địa phương và từ nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác (nếu có).

2. Riêng kinh phí tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về tư vấn, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Thanh niên, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030;

b) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, tăng cường hợp tác giữa các ngành, các cấp, các địa phương trong xây dựng, thực hiện và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên; giao lưu thanh niên. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thanh niên, qua đó rà soát các văn bản, kiến nghị xây dựng, sửa đổi các chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo phù hợp tạo điều kiện cho thanh niên thành phố phát triển toàn diện, theo quy định pháp luật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giảng dạy trong hệ thống nhà trường để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đã đề ra.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo, dạy nghề, các Hội trực thuộc... để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo, dạy nghề, các đối tượng đặc thù... như trong Đề án đã đề ra.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phát triển các nền tảng mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng; quản lý việc sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực, thiếu văn minh của thanh niên; có chế tài xử lý các hoạt động, dịch vụ, trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh, bạo lực gây tác động xấu đến thanh niên và xã hội.

6. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đán, đảm bảo thanh niên trong lực lượng vũ trang thuộc đơn vị Quân đội, Công an quản lý được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đã đề ra.

7. Ban Dân tộc

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đán, đảm bảo cho đối tượng thanh niên là người dân tộc thiểu số được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật; được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; được tư vấn, hỗ trợ pháp lý; thường xuyên phối hợp các ngành chức năng bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiu s tham gia công tác ph biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số theo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đã đề ra.

8. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030 và hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030.

9. Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật, tư vn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030; phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng các cơ quan, đơn vị có thành tích trong thực hiện Đề án;

b) Triển khai thực hiện các nội dung tại Mục III Đề án này đảm bảo tiến độ các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đán tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030;

c) Chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo công tác tư pháp và báo cáo của Hội đng Phối hợp ph biến, giáo dục pháp luật thành phố và báo cáo sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và hằng năm. Trong đó, báo cáo 06 tháng (gửi trước ngày 25 tháng 5), báo cáo năm (gửi trước ngày 15 tháng 11) gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các tổ chức Đoàn thể

Tích cực phối hợp, triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030 nhằm đảm bảo sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thành niên trên địa bàn thành phố.

Trên đây là Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2030 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- Các Ban HĐND TP;
- Sở, ban ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VPUBND TP (3CE,4);
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, P
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hè[1] Báo cáo tổng kết Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Cần Thơ năm 2019.

[2] Theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xã hội và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Đề án 01/ĐA-UBND ngày 18/01/2023 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2023-2030 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.684

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!