Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7210/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7210/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7210/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN TÂY HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phthông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9526/TTr-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Tây Hồ (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Tây Hồ, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoch năm 2017 (ha)

 

Tng diện tích tự nhiên

 

2.439,02

1

Đất nông nghiệp

NNP

444,33

1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

242,32

 

Trong đó: Đất trồng lúa

LUA

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5,72

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

24,99

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

171,29

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.784,31

2.1

Đất quốc phòng

CQP

7,64

2.2

Đất an ninh

CAN

5,22

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2,21

2.7

Đất cơ ssản xuất phi nông nghiệp

SKC

53,79

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

5,78

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

312,10

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

6,01

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

583,26

2.15

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

19,41

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

27,09

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,25

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

10,89

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,98

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,51

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,71

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

161,49

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

558,91

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

14,07

3

Đất chưa sử dụng

CSD

210,38

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Tây Hồ đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Tây Hồ:

a) Tchức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

b) Tổng hp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN TÂY HỒ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7210/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý (có bản sao gửi kèm theo)

Đất trồng lúa (ha)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Các dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới GPMB nhưng chưa có Quyết định giao đất;...)

1

XD trường THCS An Dương

DGD

BQL DA quận

0.5092

 

 

Tây Hồ

Yên Phụ

Thông báo số 75/TB-UBND của UBND Quận ngày 20/3/2014 về việc thu hồi đất. Quyết định số 343/QĐ-UBND Quận ngày 07/3/2014 phê duyệt dự án đầu tư; Bản vẽ TMB 1/500; VB 3457/STNMT-KHTH ngày 30/6/2014 về điều chnh ranh giới, diện tích đất GPMB

2

DA GPMB di chuyn hộ dân ra khỏi vùng bảo vệ di tích đền Đồng Cổ

TIN

BQL DA quận

0.1466

 

 

Tây Hồ

Bưởi

Quyết định số 3074/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 18/10/12 về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch Dự án

3

Khu cây xanh, nhà điều hành, tổ chức sự kiện và vui chơi giải trí công cộng Tây

TMD

Cty CP ĐTTM Hà Nội Xanh

1.8200

 

 

Tây Hồ

Quảng An

Giấy CNĐT số 01121001142 ngày 10/4/2013 của UBND TP Hà Nội; CV 5791/STNMT-KHTH ngày 29/10/2013 về việc xác định ranh giới, diện tích đất phục vụ GPMB

4

Chùa Tảo Sách

TIN

BQL DA quận

0.7200

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

896/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 02/4/2015 phê duyệt DA bồi thường, hỗ trợ và TĐC. TB thu hồi đất số 383/TB-UBND ngày 01/12/2014; s2902/QĐ-UB ngày 26/8/2014 của UBND quận giao chủ đầu tư

5

XD tuyến đường ngõ 45 Võng Thị

DGT

BQL DA quận

0.3407

 

 

Tây Hồ

Bưởi

Quyết định số: 3098/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 23/10/2012 vviệc phê duyệt dự án đầu tư Dự án; TB thu hồi đất số 268/TB-UBND ngày 19/11/2012

6

XD tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân

DGT

BQL DA quận

0.6385

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

Quyết định số 3119/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 24/10/2012 phê duyệt dự án đầu tư; TB thu hồi đất số 283/TB-UBND ngày 30/11/2012

7

Dự án cống hóa mương Xuân La

DTL

UBND quận

0.0000

 

 

Tây Hồ

Xuân La

Công văn số 228/TTXT-XTĐT ngày 12/11/2015 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch; Quyết định số 3998/QĐ-UBND Quận ngày 18/12/2014

8

DA XD 03 tuyến đường khung và quảng trường trung tâm KĐTM Tây Hồ Tây

DGT

Cty TNHH THT

0.0000

 

 

Tây Hồ

Xuân La

1307/BC-KH&ĐT ngày 11/12/2013 của Sở KH&ĐT và CV 161/UBND-QHXDGT ngày 09/01/2014 của UBND TP về việc chấp thuận ch trương;

9

DA tuyến s1 vào TT CĐTM Tây Hồ Tây

DGT

Cty TNHH THT

3.6200

 

 

Tây Hồ

Xuân La

TB số 48/TB-UBND ngày 23/3/2015 thông báo thu hồi đất

10

Đường Văn Cao - Hồ Tây

DGT

SGTVT

0.2000

 

 

Tây Hồ

Bưởi

VB số 3663/KH&ĐT-NN ngày 13/10/2015 ca Sở KH và ĐT

11

DA công viên sinh thái tại Tổ 29 Quảng Bá

TMD

Tập đoàn HANAKA

1.3000

 

 

Tây Hồ

Quảng An

CV số 2285/STNMT-QHKHSDĐ ngày 06/5/2015 về việc cắm mốc GPMB; CV số 4989/UBND-QHXDGT của UBND TP ngày 10/07/2013 về việc Dự án ĐTXD công viên sinh thái tại tổ 29, cụm Quảng Bá

12

DA bãi đỗ xe tại khu đất cạnh Ao Sen Công đoàn

TMD

Cty CP Nam Quốc Sơn

0.1304

 

 

Tây Hồ

Quảng An

QĐ số 766/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; VB 3457/QHKT-TMB- PAKT(P2,P7) ngày 07/8/2015; đã CM

13

XD đường tổ 45 cụm 7

DGT

BQL DA quận

0.7216

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Quyết định số 284/QĐ-UBND của UBND Quận ngày 06/02/2007 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

14

DA cải tạo môi trường vệ sinh KDC xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (dốc La Pho-cống Đõ)

DTL

BQL DA quận

0.8000

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ 574/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của UBND TP phê duyệt DA; Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND TP về thu hồi đất tại phường Thy Khuê

15

DA thương mại, DV y tế Tây Hồ Tây và nhà ở thấp tầng

ODT

LD Cty TNHH PT Bắc Việt và Cty CP Nam Quốc Sơn

1.3900

 

 

Tây Hồ

Xuân La

TB s345/TB-UB ngày 15/9/2014 của UBND quận Tây Hồ về việc thu hồi đất

16

Dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ cát san lấp bãi nổi sông Hồng tại phường Phú Thượng

SKX

Cty CP KTXD Thủ Đô

3.5000

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

CV số 6600/UBND-TNMT ngày 18/9/2015 của UBND TP Hà Nội về chtrương cho thuê đất và CV 8114/STNMT-QHKHSDĐ ngày 25/11/2015 về việc cm mốc

17

Dự án sản xuất nông nghiệp (trồng hoa, cây cảnh Cty CP cây cảnh Bảo Linh)

NNK

Cty CP cây cảnh Bo Linh

1.0936

 

 

Tây Hồ

Tứ Liên

CV 7608/UBND-TNMT ngày 02/102/2014 của UBND TP HN về việc chủ trương cho Cty CP cây cảnh Bảo Linh thuê đất; TB số 130/TB- UBND ngày 04/6/2015

18

Dự án hồ Bụng Cá

DTL

Cty TNHH ĐT và PTCN Mefrimex

0.9869

 

 

Tây Hồ

Quảng An

TB s99/TB-UBND ngày 21/3/2011 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư theo kết quả đấu thầu quyền sử dụng đất năm 1997 (QĐ 1577/QĐ-UB ngày 23/4/1997)

19

Xây dựng đường trục Phú Thượng tuyến 3

DGT

BQL DA

1.8943

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

QĐ số 3651/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của UBND TP phê duyệt DA và Thông báo số 232/TB-UBND ngày 30/7/2010 thông báo thu hồi đất

20

Tuyến B=17,5m đoạn từ cầu Nhật Tấn đến phía Đông cầu Thăng Long

DGT

BQL DA

5.2200

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

QĐ số 3986/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư DA

21

XD Tuyến đường Đặng Thái Mai

DGT

BQL DA

3.0324

 

 

Tây Hồ

Quảng An

TB số 54/TB-UBND ngày 28/3/2013 của UBND quận về thông báo thu hi đất; QĐ s2399/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 vv phê duyệt điều chnh chủ đầu tư

22

Tuyến đường ngõ 50 Đặng Thái Mai

DGT

BQL DA

1.3180

 

 

Tây Hồ

Quảng An

TB s445/TB-UBND ngày 29/11/2011 của UBND quận vv thông báo thu hồi đất; VB 4283/STNMT-KHTH ngày 07/8/2014 phê duyệt điều chnh ranh giới GPMB

23

Dự án chùa Khai Nguyên

TIN

 

1.2126

 

 

Tây Hồ

Xuân La

 

24

Trường Mầm non Nhật Tân 2

DGD

BQL DA quận

0.7218

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

Số 3122/QĐ-UB ngày 24/10/12 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư. TB số 285/TB-UBND ngày 30/11/2012 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; VB 409/STNMT-KHTH ngày 25/01/2013 phê duyệt cắm mốc

25

Trung tâm GDTX quận Tây Hồ

DGD

BQL DA quận

0.3697

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

QĐ 10/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 vv phê duyệt dự án

26

Trường THCS Chìa khóa vàng

DGD

Cty Chìa khóa vàng

0.5000

 

 

Tây Hồ

Quảng An

Giấy chứng nhn đầu tư số 01121001815 ngày 29/6/2015

27

Cải tạo môi trường hồ Tứ Liên

DTL

BQL DA quận

3.4820

 

 

Tây Hồ

Tứ Liên

QĐ 3527/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND TP phê duyệt DA; VB cm mốc ngày 01/2011; TB 27/TB-UBND ngày 12/01/2011 của UBND quận thông báo thu hồi đất

28

Ga ngầm C6 , C7 và đoạn chuyển tiếp

DGT

 

1.4700

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

QĐ số 2054/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND TP phê duyệt BCNCKT dự án vốn ODA CP Nhật; số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 và số 1910/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND TP phê duyệt tổng mặt bằng; CV 4712/STNMT-KHTH ngày 27/8/2014 vv cắm mốc

29

DA CT hỗn hợp TM, DV nhà ở (Cty CP Cung điện Mùa Đông)

ODT

Cty CP Cung điện Mùa Đông

0.2808

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4239/UBND-TNMT ngày 23/6/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất

30

Đầu tư xây dựng mới nhà khách UBND Thành phố

DTS

Cty CP Tập đoàn Thái Bình

0.7200

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

TB số 88/TB-VP ngày 27/3/2015 của UBND TP Hà Nội

31

DA Tổ hợp KS, VP, TTTM, dịch vụ và căn hộ cao cấp cho thuê tại khu đất số 58 đường Tây Hồ, Quảng An

ODT

LD Công ty TNHH Hồ Tây MTV và Cty CP Vinpearl

3.1286

 

 

Tây Hồ

Quảng An

CV 3706/UBND-KH&ĐT ngày 17/5/2011 về việc chấp thuận đề xuất dự án Thợp KS, VP, TTTM, dịch vụ và căn hộ cao cấp cho thuê VB số 4581/UBND-ĐT ngày 03/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội vv chấp thuận QHKT Dự án; 3903/QHKT-P9 ngày 18/7/2016 của Sở QHKT

32

DA nhà ở Lô D7 Phú Thượng

ODT

Cty Hiền Đức Tây Hồ

0.8970

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Chuyển mục đích từ đất văn phòng sang xây dựng nhà ở, đang hoàn thiện thtục chấp thun đầu tư

33

DA văn phòng, TT giao dịch điện tử và công nghệ phần mềm và khu nhà ở thấp tầng

ODT

Cty CP Tập đoàn HIPT

0.2000

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

UBND thành phố Hà Nội có QĐ giao đất số 3284/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 vv giao đất khu nhà ở cho thuê nay chuyển sang nhà ở để bán

34

Dự án công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở và căn hộ để bán

ODT

Cty CPĐT Phú Thượng

0.3214

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Quyết định chủ trương đầu tư số 753/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

35

Dự án khách sạn -130 Thụy Khuê

TMD

Cty CPXK Lương thực thực phẩm HN

0.0554

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

Ngày 15/8/2015 Sở Quy hoạch kiến trúc có VB số 3639/QHKT-TMB- PAKT(P2) chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng khu đất

36

Khu dịch vụ khách sạn hồ Tây (ngách 35/7 Đặng Thái Mai)

TMD

Cty TNHH Hồ Tây MTV

0.4631

 

 

Tây Hồ

Qung An

QĐ số 3661/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội

37

DA ĐTXD CTCC tại Ao Thùy Dương

DHT

Ban QLDA quận

0.4375

 

 

Tây Hồ

Quảng An

QĐ số 2328/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND TP vv điều chnh QĐ 2374/QĐ-UBND ngày 07/6/1999

38

DA CT hỗn hợp TM, DV nhà ở (Cty CP Cung điện Mùa Đông)

ODT

Cty CP Cung điện Mùa Đông

0.2808

 

 

 

Phú Thượng

VB số 4239/UBND-TNMT ngày 23/6/2015 của UBND TP về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất

II

Những dự án chưa thực hiện trong KH năm 2016, chuyển sang thực hiện trong KHSDĐ năm 2017

1

XD HTKT đấu giá nhỏ, lxen kẹt tại Tổ 40 Cụm 5 Xuân La

ODT

BQL DA quận

0.0310

 

0.0310

Tây Hồ

Xuân La

Quyết định 814/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Xây dựng trụ sở làm việc HTX Công nghiệp cổ phần Hoa Sen

TMD

HTX Công nghiệp cphần Hoa Sen

0.0190

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

UBND Thành phố có VB chấp thuận đền bù cho Công ty

3

Ngõ 67 Tô Ngọc Vân

DGT

BQL DA quận

0.5000

 

0.5000

Tây Hồ

Quảng An

QĐ số 5620/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 12/11/2010 về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình

4

Ngõ 399 Âu Cơ

DGT

BQL DA quận

0.1360

 

0.1360

Tây Hồ

Nhật Tân

QĐ 721/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/6/2013 về việc thu hồi đất

5

Cải tạo ngõ 238 Âu Cơ

DGT

BQL DA quận

 

 

 

Tây Hồ

Quảng An

QĐ số 2399/QĐ-UBND của UBND quận ngày 03/9/2015 vv phê duyệt DA

6

Mrộng chùa Võng Thị

TON

UBND quận

0.0200

 

 

Tây Hồ

Bưởi

CV 7483/UBND-TNMT ngày 23/10/2015 của UBND TP về chủ trương CMĐ sử dụng đất và giao đất MR khuôn viên chùa

7

Công trình điện phục vụ Trạm biến áp 110kV Công viên Thủ Lệ và Trạm 220kV Tây Hồ, Trạm 110kV Nhật Tân.

DNT

BQL DA lưới điện Hà Nội

1.8200

 

1.8200

Tây Hồ

các phường

CV 3220 ngày 22/10/2015 của BQL DA Lưới điện Hà Nội

8

DA Trung tâm Thương mại, Văn phòng và căn hộ cho thuê (tại 249 Thụy Khuê)

TMD

Cty CP VLXD Hà Nội - Cty CP đầu tư ĐĐS Toàn Cầu

0.0949

 

 

Tây Hồ

Thụy Khuê

CV số 7938/VP-CT ngày 17/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố

9

Xây dựng HTKT đấu giá tại khu đất giáp đường dạo Hồ Tây (tổ 24, 25 cũ) phường Quảng An

ODT

BQL DA quận

0.0455

 

0.0455

 

Quảng An

QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đu tư xây dựng cơ bản năm 2016

10

Xây dựng HTKT đấu giá tại khu đất công, nền nhà vệ sinh công cộng cũ tại ngõ 193 đường Nghi Tàm, Yên Ph.

ODT

BQL DA quận

0.0025

 

0.0025

 

Yên Phụ

QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đu tư xây dựng cơ bản năm 2016

11

Xây dựng HTKT đấu giá tại khu đất nông nghiệp tại phố Phú Gia đối diện Nhà Văn hóa và Công an phường Phú Thượng

ODT

BQL DA quận

0.3000

 

0.3000

 

Phú Thượng

QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND quận phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đu tư xây dựng cơ bản năm 2016

12

Xây dng HTKT đấu giá tại khu đất t37, cụm 5 và đất kẹt Ao Thùng Lò, phường Xuân La

ODT

BQL DA quận

0.0330

 

0.0330

 

Xuân La

VB s58/UBND-TCKH ngày 15/01/2016 của UBND quận vv giao nhiệm vụ lập báo cáo chủ trương đầu tư; QĐ số 2497/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho ĐTXDCB năm 2016

13

DA XD tường rào chống lấn chiếm và sân chơi phục vụ mục đích công cộng tại ao An Thành

DKV

UBND phường Yên Phụ

0.3496

 

 

Tây Hồ

Yên Phụ

QĐ 1407/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND quận về việc phê duyệt BCKTKT xây dng dự án

14

Nhà sinh hoạt 1A

DSH

UBND phường

0.0690

 

 

Tây Hồ

Nhật Tân

Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200

III

Những dự án đăng ký mới thực hiện trong KHSDĐ năm 2017

1

XD bãi đỗ xe tại địa điểm suối phố Phú Thượng (B1/DX4:H2-1)

DGT

BQL DA quận

0.1800

 

0.1800

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

2

XD bãi đỗ xe tại đầu ngõ 15 đường An Dương Vương (B1/DX2: H2-1)

DGT

BQL DA quận

0.6200

 

0.6200

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

3

XD bãi đỗ xe giáp vòng xuyến cầu Nhật Tân phường Phú Thượng (B3/DX2: H2-1)

DGT

BQL DA Quận

0.4100

 

0.4100

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

4

XD bãi đỗ xe giáp vòng xuyến cầu Nhật Tân phường Phú Thượng (B3/DX3: H2-1)

DGT

BQL DA Quận

0.5800

 

0.5800

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

5

XD bãi đỗ xe cạnh TBA Nhật Tân phường Phú Thượng (B1/DX6: H2-1)

DGT

BQL DA Quận

0.2000

 

0.2000

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

6.

XD bãi đxe cạnh Trường TH Xuân La, VĐ2 (C2/DX3: H2-1)

DGT

BQL DA Quận

0.1900

 

0.1900

Tây Hồ

Xuân La

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

7

XD bãi đỗ xe tại khu đấu giá 16,8ha giáp VĐ2 phường Phú Thượng (1/P4: QH A6)

DGT

BQL DA Quận

0.2000

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

8

XD bãi đỗ xe tại khu đấu giá 16,8ha giáp VĐ2 phường Phú Thượng (1/P5: QH A6)

DGT

BQL DA Quận

0.1700

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

9

XD bãi đỗ xe tại địa điểm cạnh Phủ Tây Hồ (19/P1: QH A6)

DGT

BQL DA Quận

0.5000

 

0.5000

Tây Hồ

Quảng An

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

10

XD bãi đỗ xe giáp vườn hoa Bến Chùm (19/P2: QH A6)

DGT

BQL DA Quận

0.2000

 

0.2000

Tây Hồ

Quảng An

VB số 4390/UBND-ĐT ngày 26/7/2016 của UBND TP Hà Nội vv tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 10 bãi đỗ xe trên địa bàn quận Tây Hồ

11

Khu phức hp KS, căn hộ du lịch và dịch vụ (19/CCĐT: QH A6)

ODT

LD Cty Nam Quốc Sơn-T&T

0.9000

 

 

Tây Hồ

Quảng An

VB số 2838/UBND-KH&ĐT ngày 17/5/2016 của UBND TP HN vv chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án; BC số 554/BC-KH&ĐT ngày 06/5/2016 của Sở KHĐT HN

12

Khu tái định cư Xuân La (CT3, CT4)

ODT

Công ty cổ phần đô thị Hồ Tây

1.3400

 

 

Tây Hồ

Xuân La

Thông báo số 263-TB/TU ngày 23/6/2016 của Thành ủy về thực hiện các dự án xây dựng nhà ở TĐC trên địa bàn Thành phố

13

Xây dựng HTKT đấu giá tại điểm đất 565 Lạc Long Quân (số 565-569)

ODT

BQL DA quận

0.0066

 

0.0066

Tây Hồ

Xuân La

QĐ số 2069/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND quận Tây Hồ vv bổ sung danh mục đấu giá QSD đất nhỏ l, xen kẹt trên địa bàn quận Tây Hồ; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

14

Xây dựng HTKT đấu giá tại khu đất kẹt sau GPMB ngõ 38 Xuân La (Tổ 36 Cụm 5, số 38/24-38/26)

ODT

BQL DA quận

0.0192

 

0.0192

Tây Hồ

Xuân La

QĐ số 2069/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND quận Tây Hồ vv bổ sung danh mục đấu giá QSD đất nhỏ l, xen kẹt trên địa bàn quận Tây Hồ; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

15

Xây dựng HTKT đấu giá tại điểm đất nông nghiệp dọc tuyến đường Võ Chí Công

ODT

BQL DA quận

0.5000

 

0.5000

 

Xuân La

QĐ số 2069/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND quận Tây Hồ vv bổ sung danh mục đấu giá QSD đất nhỏ l, xen kẹt trên địa bàn quận Tây Hồ; Quyết định 2497/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 phê duyệt bổ sung danh mục và kinh phí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương bố trí cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

16

Xây dựng cơ sở làm việc Phòng cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Tây Hồ

CAN

Bộ Công An

0.1500

 

 

Tây Hồ

Khu đô thị Ciputra

VB số 1026/CSPCCCHN-P7 ngày 21/9/2016 của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

17

XD sân vận động phường Bưởi (khu ao Nhà thờ An Thái)

DTT

UBND phường

0.1800

 

 

Tây Hồ

Bưởi

dự án dân sinh bức xúc, không phi GPMB

18

Xây dựng 02 tuyến đường A4, A5 (Khu trung tâm đô thị THT)

DGT

Cty TNHH THT

7.7768

 

7.7768

Tây Hồ

Xuân La

Thông báo số 62/TB-VP ngày 29/3/2016 của VP UBND TP Hà Nội thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP; Biên bản cắm mốc GPMB kèm theo VB 7028/STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/7/2016 của Sở TNMTHN

19

DA ĐTXDCT khai thác mcát san lấp bãi nổi sông Hồng

SKS

DNTN Dũng Hoa

2.3000

 

 

Tây Hồ

Phú Thượng

Thông báo số 2626/TB-STNMT ngày 19/10/2016 của Sở TNMT Hà Nội về kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất

20

Cửa hàng xăng dầu Xuân La

TMD

Công ty CP dịch vụ thương mại và đầu tư CDT

0,05

 

 

Tây Hồ

Xuân La

Ngày 28/11/2016 UBND Thành phố có Quyết định số 6565/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án

21

XD đường giao thông và sân Nhà thờ An Thái

DGT

UBND phường

0.2200

 

 

Tây Hồ

Bưởi

dự án dân sinh bức xúc, không phải GPMB

 

Tổng

 

 

63.9860

0.0000

14.0506

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7210/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230