Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7207/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7207/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7207/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN BA VÌ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9528/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 30/9/2016 và Báo cáo số 12033/BC-STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Vì (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ba Vì, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 12 năm 2016), với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch năm 2017 (ha)

 

Tng diện tích tự nhiên

 

42.300,49

1

Đất nông nghiệp

NNP

28.535,12

1.1

Đất trng lúa

LUA

8.469,57

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC

6.214,63

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK

2.446,24

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

6.249,93

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

75,50

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

6.103,62

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

3.944,46

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

1.144,93

1.8

Đất làm muối

LMU

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

100,87

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

13.739,11

2.1

Đất quốc phòng

CQP

1.237,62

2.2

Đất an ninh

CAN

74,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

10,82

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

84,92

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

31,20

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

3.493,91

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

16,11

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

91,60

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.681,33

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

81,17

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

89,17

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,36

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

23,67

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

571,88

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

25,15

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0,22

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,73

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

27,92

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

4.813,81

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1.364,20

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

15,32

3

Đất chưa sử dụng

CSD

26,26

6

Đất đô thị

KDT

1.362,23

b) Danh mục các Công trình, dự án

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo.

2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Ba Vì có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Vì đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2017.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND cấp huyện:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công
, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ TRONG KẾ HOẠCH SDĐ NĂM 2017
(kèm theo Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (mã đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý (có bản sao gửi kèm)

Ghi chú

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/ HĐND

Đất trồng lúa

Thu hi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

 

I

Các dự án không thay đi chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất 2016 chuyn sang KHSDĐ năm 2017 (đã cắm mốc chưa giao đất)

 

1

Dự án tiếp nước, cải tạo Khôi phục sông Tích đoạn qua huyện Ba Vì

DTL

UBND Thành phố

85.60

19.20

85.60

Ba Vì

Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt

QĐ s4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND TP; QĐ số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND TP

Đã thu hồi

x

2

Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rồng

DGT

SGiao thông vận tải

0.46

 

0.46

Ba Vì

Ba Trại

QĐ894/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2012 của sGiao thông vận tải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 6599/QĐ ngày 10/12/2014 của UBND Thành phố về việc giao ch tiêu KT-XH.

Đã thu hồi

x

3

Công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL32 với QL 32C theo hình thức BOT

DGT

Tập đoàn Phú Mỹ

18.86

 

13.86

Ba Vì

Phú Sơn, Thái Hòa, Phú Đông, Vạn Thng Phú Cường

QĐ 1237/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Cắm mốc

x

4

Đầu tư xây dựng công trình đường tnh lộ 414 (ĐT 87 cũ)

DGT

Sở Giao thông vận tải

3.52

 

3.52

Ba Vì

Tản Lĩnh

QĐ 1475/QĐ-UBND ngày 15/8/2007; Quyết định s2744/QĐ-UBND ngày 08/6/2009; Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 24/4/2014.

Cm mốc

x

5

Trung tâm Quốc gia hun luyện, đào tạo ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn - Giai đoạn 1

CQP

Binh chng công binh

3.08

 

3.08

Ba Vì

Thụy An

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4578/QĐ-BQP ngày 30/10/2015 của Bộ Quốc phòng

Cm mốc

x

6

Dự án đường tránh QL32

DGT

UBND huyện Ba Vì

6.9

5.4

6.9

Ba Vì

TT. Tây Đng

QĐ s 5195/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND Thành phố phê duyệt dự án đu tư đường tránh QL 32

Đã thu hồi

x

7

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì

DTS

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội

0.30

0.30

0.30

Ba Vì

TT. Tây Đng

QĐ s1106/QĐ-BHXH ngày 28/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư trụ sBảo hiểm xã hội Ba Vì

Đã thu hồi

x

8

Công trình bức xúc phục vụ dân sinh: Khu Tái định cư vùng ảnh hưởng 500m Bãi rác Xuân Sơn

ONT

UBND huyện Ba Vì

5

1

5

Ba Vì

Tản Lĩnh

QĐ số 4412/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND thành phố về cho phép thực hiện chuẩn bị dự án đầu tư.

Cm mốc

x

9

Đường giao thông liên xã Tiên Phong - Thụy An nối QL32 và TL 413 (giai đoạn 2)

DGT

UBND huyện Ba Vì

1.87

 

1.87

Ba Vì

Tiên Phong

QĐ694 ngày 27/6/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 780/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.

Cắm mốc

x

 

10

Ci tạo, nâng cấp Đường Ba Vành - Suối Mơ

DGT

UBND huyện Ba Vì

4.96

3.50

4.96

Ba Vì

Vân Hòa, Yên Bài

QĐ số 542/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt đu tư xây dựng công trình; QĐ số 701/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán

Cắm mốc

x

 

11

Cu Đồng Trm

DGT

Sở Giao thông vận tải

0.02

 

0.02

Ba Vì

Ba Trại

Quyết định phê duyệt dự án đu tư số 1292/QĐ-SGTVT ngày 24/10/2012 của Sở Giao thông vận tải

Cm mốc

x

 

12

Cầu Chi Phú

DGT

Sở Giao thông vận tải

0.02

 

0.02

Ba Vì

Sơn Đà

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1409/QĐ-SGTVT ngày 13/10/2012 của Sở Giao thông vận tải

Cắm mốc

x

 

13

Mrộng nghĩa trang Vĩnh Hng tại xã Vt Lại

NTD

Công ty CP Ao Vua

40

6.5

40

Ba Vì

Vật Lại

Giy chứng nhận đầu tư s 01121001728 ngày 13/8/2014 của UBND Thành phố

 

x

 

14

Di rời dân vùng ảnh hưởng Bãi rác Xuân Sơn bán kính 500 m thuộc xã Tản Lĩnh

DRA

UBND huyện Ba Vì

67.02

8.00

67.02

Ba Vì

Tản Lĩnh

VB s3055/UBND-TNMT của UBND thành phố Hà Nội; QĐ 1010/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự toán đo đạc cm mốc giới

Đã thu hồi 20 ha

x

 

15

San lấp mặt bng, xây dựng hạ tầng đấu giá QSD đất ở khu tái định cư thị trấn Tây Đng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

ODT

UBND huyện Ba Vì

3.20

1.50

3.20

Ba Vì

TT Tây Đng

Quyết định s921/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án, biên bản xác định mốc giới ngày 24/7/2012, Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500.

Cm mốc

 

x

16

Dự án Chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng

DCH

Công ty cổ phần LICOGI 13

2.10

1.50

2.10

Ba Vì

Tây Đng

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tnh Hà Tây về việc giao Công ty cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư và thực hiện dự án; Giấy phép quy hoạch số 1204/GPQH ngày 18/3/2016 của sQuy hoạch - Kiến trúc; Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch 1/500.

 

 

x

17

Dự án Khu nhà ở quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng.

ODT

Công ty cổ phần LICOGI 13

9.20

9.20

9.20

Ba Vì

Tây Đằng

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tnh Hà Tây về việc giao Công ty cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư và thực hiện dự án; Giấy phép quy hoạch số 1204/GPQH ngày 18/3/2016 của sQuy hoạch - Kiến trúc; Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chnh quy hoạch 1/500.

 

 

x

18

Đấu giá QSD đất tại Gò Thành

ONT

UBND xã Phú Sơn

0.48

 

0.48

Ba Vì

Phú Sơn

Văn bn số 1218/UBND ngày 23/9/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc chấp thuận chuyển hình thức từ giao đất sang đấu giá; Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500. QĐ số 1098/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc điều chnh hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá.

 

 

x

19

Đấu giá QSD đất tại Gò Móc

ONT

UBND xã Phong Vân

0.48

0.48

0.48

Ba Vì

Phong Vân

Văn bản 330/UBND ngày 16/3/2016 của UBND huyện Ba Vì chấp thuận chủ trương đu tư và giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án đấu giá QSD đất. QĐ số 1103/UBND ngày 01/7/2016 của UBND huyện Ba Vì vviệc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500.

 

 

x

20

Cửa hàng xăng dầu Minh Quang

SKC

Công ty TNHH Thương mại Và Xây dựng Hoàng Kiên

0.24

 

0.24

Ba Vì

Minh Quang

Văn bản số 3210 ngày 07/5/2013 của UBND TP chấp thuận chtrương đầu tư; Văn bản giao mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 09/10/2015; Giấy chứng nhận đầu tư số 011211001814 ngày 19/6/2015 của UBND TP Hà Nội; Quyết định số 1875 ngày 01/12/2015 của UBND huyện Ba Vì v/v thu hồi đất; Văn bản số 1053/TB-STNMT ngày 20/4/2016 của sTNMT thẩm đnh nhu cầu sử dụng đất của dự án

Đã thu hồi

x

 

21

Đường tnh lộ 411

DGT

UBND huyện Ba Vì

10.00

7.00

10.00

Ba Vì

Đồng Thái, Vạn Thng, Phú Đông, Phong Vân, Cổ Đô

QĐ số 6432/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 959/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND huyện Ba Vì điều chỉnh phương án tổng thbồi thường, HT GPMB

Cắm mốc

 

x

22

Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 411C

DGT

UBND huyện Ba Vì

11.30

2.10

11.30

Ba Vì

Vật Lại, Đồng Thái, Phú Sơn, Tòng Bạt

QĐ 5354/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 1382/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

Đã thu hồi

 

x

23

Đường giao thông liên xã Thị trấn Tây Đằng - Tiên Phong

DGT

UBND huyện Ba Vì

1.00

0.46

1.00

Ba Vì

Tây Đng, Tiên Phong

QĐ số 1622/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Ba Vì về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 405/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo KTKT.

Cm mốc

 

x

24

Đường nối QL 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ Suốt Hai

DGT

UBND huyện Ba Vì

37.40

12.00

37.40

Ba Vì

Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Vật Lại

QĐ 4165/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chgiới đường đtỷ lệ 1/500; QĐ số 5205/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi đợt II năm 2015.

 

 

x

25

Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc- Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình

DGT

Công ty TNHH BOT QL6- Hòa Lạc - Hòa Bình

2.66

 

2.66

Ba Vì

Yên Bài

Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư. Văn bản đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của đơn vị chủ đầu tư.

Đã thu hồi

 

x

26

Thu hồi 51.53ha đất làm thao trường huấn luyện cho trường trung cấp kỹ thuật công binh

CQP

UBND Thành phố

51.53

9.17

51.53

Ba Vì

Xã Thái Hòa, Xã Phú Sơn

QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND Thành phố v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500; QĐ 2038/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 về việc Giao bổ sung nhiệm vụ cho trung tâm giao dịch đất đai và phát trin quỹ đất Hà Nội

Đã thu hồi

 

 

27

Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện Học viện Biên Phòng

CQP

Học viện Biên Phòng

30.60

 

30.60

Ba Vì

Vân Hòa

Quyết định số 1856/QĐ-TM ngày 30/8/2013 của Bộ tổng tham mưu phê duyệt dự án đầu tư, biên bản xác định mốc giới ngày 19/12/2014, Quyết định số 2263/QĐ-TM ngày 11/11/2014 của Bộ tổng tham mưu phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng.

Cm mốc

 

 

28

Thao trường huấn luyện Ban chhuy quân sự huyện Ba Vì

CQP

Ban chhuy quân sự huyện Ba Vì

4.50

 

4.50

Ba Vì

Vật Lại

Quyết định số 2852/QĐ-TM ngày 29/12/2014 của Bộ tổng tham mưu về việc Quy Hoạch tổng thể hệ thống Trường bắn, Thao trường huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Văn bn 487/TTr-BCH ngày 30/5/2016 của Ban chhuy Quân sự huyện Ba Vì đề nghị đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 dự án Xây dựng trường bn và thao trường huấn luyện.

 

 

 

29

Xử lý sạt lở bhữu sông Đà khu vực Đan Thê - Tòng Bạt huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

DTL

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

7.62

 

7.62

Ba Vì

Xã Sơn Đà, Tòng Bạt

Quyết định số 2051/QĐ-SNN ngày 29/8/2012 của SNông nghiệp và PTNT Hà Nội

Cm mốc

 

x

30

Công trình: Cải tạo, mrộng nghĩa trang thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Đu tư Tiếp Nước, ci tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

NTD

SNông nghiệp và PTNT Hà Nội

1.10

 

 

Ba Vì

Xã Cẩm Lĩnh

Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 4524/UBND-NNNT ngày 24/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

Cm mốc

 

x

31

Công trình: Ci tạo, mrộng nghĩa trang thôn Vật Lại 2, xã Vật Lại, huyện Ba Vì phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Đầu tư Tiếp Nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

NTD

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

2.30

 

 

Ba Vì

Xã Vật Lại

Quyết định số 4927/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 8177/UBND-NNNT ngày 16/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 2464/SNN-QLXD ngày 05/11/2015 của sNông nghiệp và PTNT Hà Nội

 

 

x

32

Mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ

NTD

UBND Thành phố

203.80

26.30

 

Ba Vì

Xã Phú Sơn, Thái Hòa

QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND Thành phố v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tlệ 1/500

Đã thu hồi

 

x

33

Đu giá quyn khai thác khoáng sn tại Bãi ni sông Hồng, xã Đông Quang, huyện Ba Vì

SKS

Sở TNMT

5.40

 

 

Ba Vì

Xã Đông Quang

Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

 

 

x

34

Đu giá quyn khai thác khoáng sn tại Lô 01 Bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì

SKS

STNMT

25.00

 

 

Ba Vì

Xã Phú Châu

Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

 

 

x

35

Đu giá quyn khai thác khoáng sản tại Lô 02 Bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì

SKS

STNMT

25.00

 

 

Ba Vì

Xã Phú Châu

Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016

 

 

x

36

Xây dựng nhà máy, hệ thống cấp nước sạch nông thôn huyện Ba Vì, Hà Nội

SKC

CTCP ĐTXD cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì và CT CP Ao Vua

1.50

 

 

Ba Vì

Xã Phú Sơn

866/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

 

x

37

Xây dựng bến thủy nội địa tại Km 244+790 đến Km 244 + 950

SKC

Công ty cổ phần Qung Tây

1.00

 

 

Ba Vì

TT Tây Đng

Văn bn 2017/SGTVT-GTĐTNĐ ngày 23/7/2015 của sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

 

 

x

38

Đấu giá QSD đất tại khu xứ đồng Lổ

ONT

UBND xã Tòng Bạt

0.50

0.50

 

Ba Vì

Xã Tòng Bạt

Văn bản 962/UBND ngày 17/6/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. QĐ số 1104/UBND ngày 01/7/2016 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tlệ 1/500.

 

 

x

39

Nâng cấp cải tạo đê Minh Khánh

DGT

UBND huyện Ba Vì

8.00

 

8.00

Ba Vì

Minh Quang, Khánh Thượng

QĐ 5268, ngày 25/10/2010 của UBND TP phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản 801/TB-STNMT-KHTH ngày 10/9/2014 về việc bổ sung hồ sơ; Văn bản 2022/UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Ba Vì về việc giải trình, bổ sung hồ sơ thu hồi đất dự án ci tạo, nâng cấp đê Minh Khánh. Biên bn xác định mốc giới của sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/11/2012

Đã thu hồi

 

x

40

Dự án xây dựng trạm biến áp 110 KV Ba Vì

DNL

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

0.60

0.60

0.60

Ba Vì

Vật Lại

Ngày 08/3/2013 UBND Thành phố có văn bản số 1803/UBND-CT về địa điểm triển khai dự án; văn bản quy hoạch tổng mặt bng số 5605/QHKT-P7 ngày 08/7/2016

Cm mốc

 

x

II

Các dự án chưa thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất 2016 chuyển sang thực hiện KHSDĐ năm 2017

41

Trường mầm non Tản Lĩnh A

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.40

 

0.40

Ba Vì

Tản Lĩnh

QĐ 1374/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc Phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1736/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phân bổ vốn.

 

x

 

42

Trường mầm non Ba Vì (03 điểm trường)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.30

 

0.30

Ba Vì

Ba Vì

QĐ 1609/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc Phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng; QĐ số 1736/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phân bổ vốn.

 

x

 

43

Đường giao thông liên xã Phong Vân - C Đô

DGT

UBND huyện Ba Vì

1.98

 

1.98

Ba Vì

Phong Vân, Cổ Đô

QĐ số 1058/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND huyện Ba về việc Phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 276/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán

 

x

 

44

Đường giao thông liên xã Tản Hồng - Phú Cường

DGT

UBND huyện Ba Vì

2.92

 

2.92

Ba Vì

Tn Hồng, Phú Cường

QĐ số 1799/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

 

x

 

45

Cải tạo, nâng cấp đường từ TL414 - Ao Vua

DGT

UBND huyện Ba Vì

3.12

 

3.12

Ba Vì

Tản Lĩnh

QĐ số 1245/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư; 321/QĐ-UBND 26/4/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.

 

x

 

46

Đường Sơn Đà - Thuần Mỹ

DGT

UBND huyện Ba Vì

1.94

 

1.94

Ba Vì

Sơn Đà, Thuần Mỹ

QĐ số 948/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

x

 

47

Đường Cẩm Lĩnh - Ba Trại

DGT

UBND huyện Ba Vì

2.35

 

2.35

Ba Vì

Cm Lĩnh, Ba Trại

QĐ số 141/QĐ-UBND ngày 13/03/2012 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chnh, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu.

 

x

 

48

Nghĩa trang nhân dân Phú Hữu

NTD

UBND xã Phú Sơn

2.80

 

2.80

Ba Vì

Phú Sơn

QĐ s1041/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án

 

x

 

49

Khu Tái định cư mrộng nghĩa trang Yên Kỳ (điểm X5,X6 xã Phú Sơn)

ONT

UBND huyện Ba Vì

27.00

12.00

27.00

Ba Vì

Phú Sơn

97/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

x

 

IV

Các d án đăng ký mi năm KHSDĐ năm 2017

50

Dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích

DTL

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

108.71

40.00

92.82

Ba Vì

Cẩm Lĩnh, Thụy An, Vật Lại, Tây Đằng, Tiên Phong, Cam Thượng

QĐ 4927 ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 5403/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ ranh giới phạm vi xây dựng sông và đường qun lý hai bên sông đoạn I tỷ lệ 1/500 để làm cơ slập phương án và tổ chức giải phóng mặt bng.

Cm mốc, thu hồi theo đợt

 

 

51

Dự án Gia cố kè sạt lbờ hữu sông Đà thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

DTL

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

0.26

 

0.26

Ba Vì

Minh Quang

QĐ 5836/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đu tư

 

 

 

52

Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê hữu Đà và hữu Hồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

DTL

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

4

2.00

2

Ba Vì

Phong Vân, Cổ Đô, Phú Cường, Tn Hồng, Châu Sơn

QĐ 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1123/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB

Đã thu hồi 1,6 ha

 

 

53

Đường Tây Yên Kỳ đoạn Tòng Bạt - Phú Nhiêu - QL 32

DGT

UBND huyện Ba Vì

7.3

4

7.3

Ba Vì

Tòng Bạt - Phú Sơn - Vật Lại

QĐ 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đu tư dự án; Văn bản 8122/UBND-KH&ĐT ngày 23/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án.

 

 

 

54

Đường nối TL414 (87A cũ) đi Vân Hòa

DGT

UBND huyện Ba Vì

2

 

2

Ba Vì

Tản Lĩnh, Vân Hòa

QĐ 833/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư.

 

 

 

55

Đường trục xã Vân Hòa đi Tản Lĩnh mở rộng

DGT

UBND huyện Ba Vì

2

 

2

Ba Vì

Tản Lĩnh, Vân Hòa

QĐ 131/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư.

 

 

 

56

Trường mầm non Tòng Bạt (Khu đồi Dạ)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.32

 

0.32

Ba Vì

Tòng Bạt

QĐ 462/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

 

 

 

57

Trường mầm non Yên Bài A (Khu xóm Quýt)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.21

 

0.21

Ba Vì

Yên Bài

QĐ 1620/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

 

 

 

58

Trường mầm non Vạn Thắng (Khu La Xuyên)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.45

 

0.45

Ba Vì

Vạn Thng

QĐ 491/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

59

Trường mm non Vật Lại (Khu Yên Bồ)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.55

 

0.55

Ba Vì

Vật Lại

QĐ 492/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

 

 

 

60

Trường mầm non Khánh Thượng A

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.35

 

0.35

Ba Vì

Khánh Thượng

QĐ 1964/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

61

Trường mầm non Phong Vân (Khu Tân Phong)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.3

 

0.3

Ba Vì

Phong Vân

1281/QĐ-UBND ngày 25/16/2012 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

 

 

 

62

Trường trung học cơ sở Tản Lĩnh

DGD

UBND huyện Ba Vì

1.0

 

1.0

Ba Vì

Tản Lĩnh

QĐ 1944/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

 

 

63

Trường mầm non Thụy An

DGD

UBND huyện Ba Vì

0.5

 

0.5

Ba Vì

Thụy An

QĐ 1449/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

 

 

64

Xây dựng trụ sở Phòng Kinh tế và Văn phòng Ban chhuy phòng chống thiên tai và kho vật tư phục vụ công tác PCTT & TKCN huyện Ba Vì

DTS

UBND huyện Ba Vì

1.54

1.54

1.54

Ba Vì

Thị trấn Tây Đng

QĐ số 712/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND huyện Ba Vì cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 1503/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

 

 

 

65

Kè chống sạt lbờ hữu sông Hồng đoạn K0+400 - K1+050 xã Thái Hòa

DTL

UBND huyện Ba Vì

0.33

 

0.33

Ba Vì

Thái Hóa

QĐ số 6052/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

 

 

66

Kè chống sạt lbờ hữu sông Hồng đoạn K2+000 - K3+200 xã Phong Vân

DTL

UBND huyện Ba Vì

0.61

 

0.61

Ba Vì

Phong Vân

QĐ số 6030/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chtrương đầu tư dự án

 

 

 

68

Đấu giá QSD đất tại các xã

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì

15.00

4.00

15.00

Ba Vì

Vân Hòa, Yên Bài, Tản Hồng, Châu Sơn, Cổ Đô, Đông Quang, Sơn Đà, Tiên Phong, Vạn Thắng. Tây Đăng, Đồng Thái, Vật Lại, Chu Minh, Cẩm Lĩnh, Ba Trại, Tản Lĩnh, Phong Vân, Tòng Bạt, Phú Sơn.

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 13/7/2015, QĐ số 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015, QĐ số 1538/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt ch trương đầu tư dự án đấu giá quyền SDĐ ở thuộc các xã trên địa bàn huyện;

 

 

 

67

Khu nhà ở Vũ Lâm, thị trấn Tây Đằng

ODT

Công ty TNHH MTV dịch vụ nhà và Khu đô thị (HUDS)

7.4

7.40

 

Ba Vì

Thị trấn Tây Đằng

Văn bn số 2841/VP-XDGT ngày 15/4/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thực hiện dự án đầu tư dự án

 

 

 

70

Chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp tại các xã

HNK, CLN, NTS, NKH

Hộ gia đình, cá nhân

17.00

 

 

Ba Vì

Các xã, huyện Ba Vì

Nghị quyết HĐND xã và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 2011 - 2015 của xã đã được UBND huyện phê duyệt. Văn bn số 168/UBND ngày 04/8/2016 của UBND huyện Ba Vì về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện

 

 

 

71

Bệnh viện đa khoa Qung Tây

DYT

Công ty cphần Quảng Tây

1.8

1.5

 

Ba Vì

Thị trấn Tây Đng

Văn bn s5023/VP-VX ngày 27/7/2015 về việc góp ý, chấp thuận chủ trương triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Qung Tây; Văn bản góp ý của sở TNMT số 8400/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/12/2015 về việc chủ trương đầu tư dự án. Đang trình UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7207/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102