Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4244/QĐ-BQP năm 2012 phê duyệt dự án trồng rừng cảnh quan cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 4244/QĐ-BQP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Hữu Đức
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4244/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CẢNH QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ/BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 ca Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh; Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2010 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình; Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lp, thẩm định và công b quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét tờ trình số 1989/TTr-BTLBP ngày 28/8/2012 của Tư lệnh Bộ đội biên phòng về việc xin phê duyệt Dự án trồng rừng cảnh quan cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế/B Quốc phòng tại Báo cáo kết quả thẩm định số: 1086/CKT-KHTH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án trồng rừng cảnh quan cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 với các nội dung sau đây:

1. Tên dự án: Dự án trồng rừng cảnh quan cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020.

2. Địa điểm xây dựng: Khu vực cửa khẩu Hữu Nghị thị trấn Đồng Đăng, xã Bảo Lâm, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

3. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

5. Mục tiêu dự án:

Trồng rừng nhằm tạo cảnh quan môi trường đô thị khu vực cửa khẩu đồng thời trồng rừng bằng cây gỗ lâu năm phù hợp dọc tuyến giáp biên giới tạo dải hành lang cây chỉ thị, tạo hàng rào che chắn các công trình quân sự, tăng khnăng phòng thủ tuyến biên giới. Tạo khu rừng phòng hộ đầu nguồn có tác dụng giảm thiểu thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái.

6. Quy mô của dự án:

- Trồng mới rừng cảnh quan: 306 ha.

- Khoanh nuôi trồng bổ sung: 180 ha.

- Cải tạo rừng trồng: 370 ha.

- Bảo vệ rừng: 7.647 ha.

- Xây dựng đường ranh cản lửa: 3,97 km.

- Xây dựng bảng bảo vệ rừng: 3 cái.

- Xây dựng bảng tin: 3 cái.

7. Tổng mức vốn đầu tư: 29.034 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí lâm sinh: 22.460 triệu đồng.

- Chi phí hạ tầng: 125 triệu đồng.

- Chi phí khác: 6.449 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng: 2.258 triệu đồng.

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

9. Các giải pháp thực hiện:

- Về tổ chức thực hiện:

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án có sự tham gia của địa phương. Phối hợp với các ngành của địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Về cơ chế chính sách:

Thực hiện đúng theo các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình quy phạm, chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới, kết hợp chặt chẽ giữa việc bố trí ổn định dân cư các xã biên giới với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

- Về khoa học, công nghệ và khuyến lâm:

Nghiên cứu tuyển chọn các loài cây trồng phù hợp, cây gỗ lâu năm có giá trị kinh tế cao, xây dựng các mô hình khuyến lâm, mô hình canh tác trên đất dốc, ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo cháy rừng.

Tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ Ban quản lý dự án, đào tạo cho các chủ rừng về kỹ thuật trồng và bảo vệ rừng.

10. Phương thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện dự án.

11. Thiết kế công trình: Thiết kế từng năm theo kế hoạch vốn được giao.

12. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về Quản lý bảo vệ rừng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP, Cục trưởng Cục Tài chính/BQP và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;
- BCH Bộ đội biên phòng Lạng Sơn;
- Cục Kinh tế/BQP;
- Cục Tài chính/BQP;
- Cục KH&ĐT/BQP;
- Lưu: C20, Ng11b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Hữu Đức

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN TRỒNG RỪNG CẢNH QUAN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ, TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 4244 ngày 31/10/2012 của Bộ Quốc phòng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Hạng mục

ĐVT

Khối lượng

Thành tiền

I

Chi phí lâm sinh

 

 

18.417

1

Trồng mi rừng cảnh quan

Ha

306

14.137

2

Khoanh nuôi trồng bổ sung

Ha

180

900

3

Bảo vrừng

Lượt ha

7.647

1.530

4

Cải to rừng trồng

Ha

370

1.850

II

Xây dựng hạ tầng

 

 

88

1

Đường ranh cản lửa

Km

4

19

2

Biển báo bảo vệ rừng

Cái

3

9

3

Xây dựng bảng tin

Cái

3

60

III

Chi phí khác

 

 

6.905

1

Chi phí tư vấn

 

 

2.209

2

Chi phí BQL dự án 8%

 

 

2.263

3

Chi phí kiểm toán, Q.toán 0,69%

 

 

175

4

Chi phí dự phòng

 

 

2.258

 

Tổng cng (I+II+III)

 

 

25.410

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4244/QĐ-BQP năm 2012 phê duyệt dự án trồng rừng cảnh quan cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236