Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3856/QĐ-BTC năm 2007 quy định định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Tồng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3856/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3856/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DIỆN TÍCH PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CÁC NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA TRỤ SỞ HỆ THỐNG TỔNG CỤC THUẾ, KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ TỒNG CỤC HẢI QUAN.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của trụ sở Hệ thống Tổng cục thuế, Kho bạc nhà nước và Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù là cơ sở tính toán quy mô phục vụ công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 05/8/2002 và 2794/QĐ-BTC ngày 15/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định định mức sử dụng diện tích phụ trợ đặc thù của trụ sở làm việc hệ thống Tổng cục thuế, Kho bạc nhà nước và Tổng cục Hải quan. Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản trị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: VT, Vụ TVQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

ĐỊNH MỨC

 SỬ DỤNG DIỆN TÍCH PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CÁC NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA TRỤ SỞ HỆ THỐNG TỔNG CỤC THUẾ
(Kèm theo Quyết định số 3856/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Phân định các loại trụ sở: Các công trình trụ sở của Tổng cục Thuế gồm 2 nhóm công trình (Nhóm 1 có 2 cấp, gồm cấp 1, 3; Nhóm 2, có 4 cấp, gồm cấp 1, 2, 3, 4)

a/ Nhóm công trình loại 1:Gồm 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong đó chia làm 2 cấp

- Cấp 1: trụ sở cục thuế TP Hà Nội và trụ sở cục thuế TP Hồ Chí Minh

- Cấp 3: trụ sở Chi cục thuế Quận, Huyện của TP Hà Nội và TP HCM

b/ Nhóm công trình loại 2:gồm các tỉnh và thành phố còn lại, chia làm 4 cấp

- Cấp 1: trụ sở cục thuế TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

- Cấp 2: trụ sở cục thuế các tỉnh còn lại (ngoài 5 thành phố trực thuộc trung ương đã tính ở trên)

- Cấp 3: trụ sở Chi cục thuế Quận, Huyện của 3 thành phố trực thuộc TW (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và trụ sở Chi cục thuế các thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

- Cấp 4: trụ sở Chi cục thuế các Huyện còn lại

2. Định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù

TT

Phòng chức năng

Cấp 1 (m2)

Cấp 2 (m2)

Cấp 3 (m2)

Cấp 4 (m2)

I

- Trụ sở nhóm 1

3.740

 

1.165

 

1

Không gian “một cửa liên thông”

250

 

100

 

2

Trung tâm dữ liệu

490

 

125

 

3

Hỗ trợ đối tượng nộp thuế

600

 

120

 

4

Phòng trước bạ

 

 

150

 

5

Kho ấn chỉ

100

 

20

 

6

Kho tài liệu

2000

 

500

 

7

Phòng LAB thông tin điện tử về chính sách thuế

300

 

150

 

II

- Trụ sở nhóm 2

1.145

1.142

594

445

1

Không gian “một cửa liên thông”

120

100

80

60

2

Trung tâm dữ liệu

295

252

84

55

3

Hỗ trợ đối tượng nộp thuế

200

150

60

60

4

Phòng trước bạ

-

-

150

100

5

Kho ấn chỉ

100

60

20

20

6

Kho tài liệu

600

500

200

150

7

Phòng LAB thông tin điện tử về chính sách thuế

100

80

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3856/QĐ-BTC năm 2007 quy định định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Tồng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.642
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116