Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3055/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 3055/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3055/QĐ-UBND

Hà Tĩnh ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT (BỔ SUNG) KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN HƯƠNG KHÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 220/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện, thành phố, thị xã;

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Khê; Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hương Khê; Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê;

Xét đề nghị của UBND huyện Hương Khê tại Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 20/8/2020 về việc phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê;

Theo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2944/TTr-STMMT ngày 07/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Danh mục các công trình, dự án bổ sung thực hiện trong năm 2020

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích kế hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích thêm (ha)

Lấy từ các loại đất

Địa điểm thôn, xóm

Vị trí trên bản đồ KHSD đất

Ghi chú

LUA

RPH

RDD

Đất khác

I

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN

1,31

0,30

1,01

 

 

 

1,01

 

 

 

1.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1,31

0,30

1,01

 

 

 

1,01

 

 

 

1.1.1

Đất giao thông

1,31

0,30

1,01

 

 

 

1,01

 

 

 

1

Xây dựng cầu Bãi Hát và mở rộng đường 2 đầu cầu, xã Hòa Hải

1,20

0,3

0,9

 

 

 

0,90

Thôn 12, xã Hòa Hải

106

NQ 220

2

Xây dựng Cầu Tân Dừa, xã Hương Trạch

0,11

 

0,11

 

 

 

0,11

Thôn Tân Hội, xã Hương Trạch

107

NQ 220

II

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI (tự thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng để chuyển mục đích, nhận góp vốn; thu hồi nhưng không phải xin chấp thuận của HĐND tỉnh)

20,70

 

20,70

1,50

 

 

19,20

 

 

 

2.1

Đất nông nghiệp khác

3,50

 

3,50

 

 

 

3,50

 

 

 

1

Trang trại chăn nuôi tập trung (chăn nuôi lợn)

3,50

 

3,50

 

 

 

3,50

Thôn Tiền Phong, xã Hương Trà

108

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

1,68

 

1,68

 

 

 

1,68

 

 

 

1

Đất thương mại, dịch vụ

1,45

 

1,45

 

 

 

1,45

Thôn 8, xã Hương Long (đường HCM)

109

 

2

Đất thương mại, dịch vụ

0,23

 

0,23

 

 

 

0,23

Thôn 9, xã Hương Long (đường HCM)

110

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

8,20

 

8,20

 

 

 

8,20

 

 

 

2.3.1

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0,50

 

0,50

 

 

 

0,50

 

 

 

1

Xây dựng điểm lẻ Trường Mầm non Hương Giang

0,50

 

0,50

 

 

 

0,50

Thôn 7, xã Hương Giang

111

 

2.3.2

Đất giao thông

7,70

 

7,70

 

 

 

7,70

 

 

 

1

Đường vận xuất, vận chuyển Mỏ đất Rú Truông, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê

0,50

 

0,50

 

 

 

0,5

Khoảnh 1, Tiểu khu 194, xã Phúc Đồng

112

 

2

Đường Hà Linh - Phúc Trạch (giai đoạn 4)

3,50

 

3,50

 

 

 

3,5

Xã Lộc Yên

113

 

3,70

 

3,70

 

 

 

3,7

Xã Hương Đô

 

2.4

Đất ở tại nông thôn

2,60

 

2,60

0,14

 

 

2,46

 

 

 

1

Đất ở mới (Lấy từ đất Trường Tiểu học Tân Hòa cũ)

0,35

 

0,35

 

 

 

0,35

Thôn 1, xã Hòa Hải

114

 

2

Đất ở mới (Lấy từ đất Trạm y tế cũ)

0,07

 

0,07

 

 

 

0,07

Thôn 1, xã Hòa Hải

115

 

3

Đất ở mới

0,38

 

0,38

0,14

 

 

0,24

Thôn Bình Thái, xã Hương Bình

116

 

4

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn

1,80

 

1,80

 

 

 

1,80

20 xã trên địa bàn huyện

117

 

2.5

Đất ở tại đô thị

1,30

 

1,30

1,00

 

 

0,30

 

 

 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị

0,30

 

0,30

 

 

 

0,30

Thị trấn Hương Khê

118

 

2

Đất ở mới

1,00

 

1,00

1,00

 

 

 

TDP 19, thị trấn Hương Khê

119

 

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

2,50

 

2,50

 

 

 

2,50

 

 

 

1

Mỏ cuội sỏi tại xã Hương Trạch

2,50

 

2,50

 

 

 

2,50

Thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch

120

 

2.7

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,92

 

0,92

0,36

 

 

0,56

 

 

 

1

Xây dựng mới Nhà văn hóa, khu thể thao thôn 7, xã Hương Giang

0,50

 

0,50

 

 

 

0,50

Thôn 7, xã Hương Giang

121

 

2

Xây dựng mới Nhà văn hóa, khu thể thao thôn 4, xã Hương Giang

0,42

 

0,42

0,36

 

 

0,06

Thôn 4, xã Hương Giang

122

 

Tổng I+II: 17 danh mục công trình, dự án

22,01

0,30

21,71

1,50

 

 

20,21

 

 

 

2. Tổng hợp số liệu sau khi điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích theo KHSD

Tổng diện tích sau khi điều chỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

126.293,88

126.293,88

1

Đt nông nghiệp

NNP

114.286,70

114.272,04

1.1

Đất trồng lúa

LUA

4.322,78

4.321,28

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.930,19

3.928,69

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

392,62

392,62

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

3.855,41

3.854,03

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

17.629,46

17.619,88

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

29.926,65

29.926,65

1.5

Đất rừng đặc dụng

RĐD

17.479,86

17.479,86

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

40.735,41

40.729,71

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

101,33

101,33

1.8

Đất làm muối

LMU

0,00

0,00

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

235,87

239,37

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.441,57

7.456,48

2.1

Đất quốc phòng

CQP

393,54

393,54

2.2

Đất an ninh

CAN

0,98

0,98

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,00

0,00

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

0,00

0,00

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

0,00

0,00

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

15,02

16,70

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

82,32

82,32

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,00

0,00

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.733,76

2.742,55

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

16,98

16,98

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,00

0,00

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

4,36

4,36

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

863,24

865,51

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

93,09

94,39

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

19,65

19,65

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

5,45

5,45

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0,00

0,00

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,86

38,86

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

470,43

470,43

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

71,21

73,71

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

28,21

29,13

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,40

1,40

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

28,63

28,63

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.688,89

1.686,24

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

885,47

885,47

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,05

0,05

3

Đất chưa sử dụng

CSD

4.565,61

4.565,36

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Hương Khê theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện Hương Khê;
- Phó VP phụ trách;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3055/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166