Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1382/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2498/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1382/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 604/TTr-STNMT ngày 23 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi hiệu lực thi hành Quyết định số 1057/QĐ-UBND và Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 quy định:

“ 1. Tại Điều 3 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”, nay sửa đổi lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020”.

2. Tại Điều 3 Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quy định: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”, nay sửa đổi lại thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020” ”.

Nay sửa đổi, điều chỉnh lại như sau:

“ 1. Tại Điều 3 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”, nay sửa đổi lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020”.

2. Tại Điều 3 Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”, nay sửa đổi lại thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020” ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1382/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124