Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1605/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) HUYỆN LỘC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 252/TTr-STNMT ngày 21/8/2013 và của UBND huyện Lộc Ninh tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 25/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh với những nội dung chủ yếu sau:

I. Phê duyệt phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của huyện Lộc Ninh với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

TT

Loại đất

Hiện trạng

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Địa phương xác định (ha)

Tổng

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)+(5)

(8)

 

DIỆN TÍCH T NHIÊN

85.395,15

100

85.395,15

0,00

85.395,15

100

1

Đất nông nghiệp

77.167,34

90,37

74.024,04

-1.560,18

72.463,86

84,86

1.1

Đất lúa nước

2.046,57

2,40

1.856,17

0,00

1.856,17

2,17

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Đất chuyên trồng lúa nước (lúa 2 vụ)

255,65

0,30

335,79

0,00

335,79

0,39

1.2

Đất trồng cây lâu năm

48.905,60

57,27

46.208,46

-449,64

45.758,82

53,58

1.3

Đất rừng phòng hộ

3.924,43

4,60

3.924,43

-29,42

3.895,01

4,56

1.4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sn xuất

21.351,10

25,00

21.551,10

-1.632,92

19.918,18

23,32

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

53,25

0,06

73,25

0,00

73,25

0,09

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

886,40

1,04

 

962,43

962,43

1,13

2

Đất phi nông nghiệp

8.208,26

9,61

11.351,57

1.579,73

12.931,30

15,14

2.1

Đất xây dựng trụ s cơ quan, công trình sự nghiệp

78,37

0,09

86,70

-18,44

68,26

0,08

2.2

Đất quốc phòng

291,26

0,34

1.006,53

-540,58

465,95

0,55

2.3

Đất an ninh

2,31

0,00

2,31

0,00

2,31

0,00

2.4

Đất khu công nghiệp

2.301,85

2,70

1.825,00

0,00

1.825,00

2,14

2.5

Đất cơ sở sn xuất kinh doanh

282,44

0,33

 

2.516,76

2.516,76

2,95

2.6

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

25,08

0,03

 

173,33

173,33

0,20

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

0,85

0,00

498,78

-106,50

392,28

0,46

2.8

Đất di tích danh thắng

150,72

0,18

157,18

256,58

413,76

0,48

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

0,75

0,00

24,69

2,00

26,69

0,03

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

21,77

0,03

21,76

-3,20

18,57

0,02

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

116,29

0,14

130,00

0,74

130,74

0,15

2.12

Đất mặt nước chuyên dùng

336,35

0,39

 

117,32

117,32

0,14

2.13

Đất phát triển hạ tầng

2.811,45

3,29

3.926,73

618,08

4.544,81

5,32

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

31,84

0,04

40,69

0,00

40,69

0,05

-

Đất cơ sở y tế

23,96

0,03

28,66

-6,46

22,20

0,03

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

60,11

0,07

105,70

-2,88

102,82

0,12

-

Đất cơ sở thể dục-thể thao

17,99

0,02

81,75

-20,23

61,52

0,07

2.14

Đất ở đô thị

130,11

0,15

275,00

-118,33

156,67

0,18

2.15

Đất phi nông nghiệp còn lại

2.302,53

2,70

 

2.078,85

2.078,85

2,43

3

Đất chưa sử dụng

19,55

0,02

19,55

-19,55

 

0,00

4

Đất đô thị

779,03

0,91

3.193,57

0,00

3.193,57

3,74

5

Đất khu du lịch

 

0

3.235,00

0,00

3.235,00

3,79

6

Đất khu dân cư nông thôn

2.160,65

2,53

 

3.454,62

3.454,62

4,05

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đu đến 2015

Kỳ cuối đến 2020

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

4.723,04

1.706,67

3.016,37

1.2

Đất trồng cây lâu năm

3.260,70

1.247,03

2.013,67

1.3

Đất rừng phòng hộ

29,42

0,00

29,42

1.5

Đất trồng rừng sản xuất

1.432,92

459,64

973,28

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0

0

0

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch: Trong kỳ quy hoạch 2011-2020 đất chưa sử dụng 19,55 ha được khai thác đưa vào phục vụ hết cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

II. Xét duyệt nội dung kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu

Hiện trạng năm 2011

Phân theo từng năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

85.395,15

85.395,15

85.395,15

85.395,15

85.395,15

1

Đất nông nghiệp

77.167,34

77.664,69

77.315,55

76.682,23

75.858,97

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

1.1

Đất lúa nước

2.046,57

2.170,01

2.145,37

2.095,37

2.035,37

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Đất chuyên trồng lúa nước (lúa 2-3 vụ)

255,65

295,95

345,95

395,95

466,04

1.2

Đất trồng cây lâu năm

48.905,60

49.266,69

49.127,76

48.734,09

48.230,46

1.3

Đất rng phòng hộ

3.924,43

3.924,43

3.924,43

3.924,43

3.924,43

1.4

Đt rừng đặc dụng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Đất rừng sản xuất

21.351,10

21.351,10

21.351,10

21.126,46

20.891,46

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

53,25

59,25

67,25

70,25

73,25

1.7

Đất nông nghiệp còn lại

886,40

893,21

699,64

731,64

704,01

2

Đất phi nông nghiệp

8.208,26

7.730,47

8.079,61

8.712,92

9.536,18

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

78,37

78,37

78,37

78,37

78,37

2.2

Đất quốc phòng

291,26

291,26

291,26

341,26

391,26

2.3

Đất an ninh

2,31

2,31

2,31

2,31

2,31

2.4

Đất khu công nghiệp

2.301,85

1.825,00

1.825,00

1.825,00

1.825,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

282,44

353,65

354,08

751,32

1.106,68

2.6

Đất sn xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

25,08

25,08

30,32

30,32

30,32

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

0,85

7,13

113,93

215,13

215,13

2.8

Đt di tích danh thắng

150,72

152,47

157,33

159,05

397,16

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại

0,75

18,34

21,34

21,34

21,34

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

21,77

21,77

18,87

18,87

18,87

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

116,29

116,29

116,29

116,29

116,29

2.12

Đt mặt nước chuyên dùng

336,35

161,77

158,77

158,77

155,77

2.13

Đất phát triển hạ tầng

2.811,45

2.885,26

3.114,97

3.175,12

3.312,92

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

31,84

33,64

34,24

35,60

38,90

-

Đất cơ sy tế

23,96

22,21

22,21

22,21

22,21

-

Đất cơ sở giáo dục, đào tạo

60,11

64,30

68,30

72,60

77,88

-

Đất cơ sở thể dục, thể thao

17,99

17,99

19,89

24,39

33,61

2.14

Đất ở đô th

130,11

131,11

133,11

136,11

141,11

2.15

Đất phi nông nghiệp còn lại

1.658,65

1.660,65

1.663,65

1.683,65

1.723,65

3

Đất chưa sử dng

19,55

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Đất đô thị

779,03

779,03

779,03

779,03

779,03

5

Đất khu du lch

 

 

 

 

3.200,00

6

Đất khu dân cư nông thôn

2.160,65

2.280,65

2.315,65

2.380,65

2.560,65

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo từng năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.706,67

115,76

148,93

615,72

826,26

1.1

Đất trồng cây lâu năm

1.247,03

115,76

148,93

391,08

591,26

1.2

Đất trồng rừng sản xuất

459,64

0

0

224,64

235

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

0

0

0

0

0

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Trong kế hoạch kỳ đầu, diện tích đất chưa sử dụng 19,55 ha được khai thác, sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp vào năm 2012.

Điều 2. Sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh được phê duyệt, UBND huyện Lộc Ninh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo các biện pháp, giải pháp sau:

1. Tchức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

2. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Lộc Ninh đến các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

3. Thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đt theo đúng quy hoạch, kế hoạch; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp cần điu chỉnh thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

4. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát trin công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiu đt trng lúa;

5. Đầu tư đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng kết cấu hạ tầng với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên dành quỹ đt cho các nhu cu phát trin công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đô thị, khu dân cư, đt xây dựng cơ sở hạ tầng, an ninh quc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng tài nguyên đất đai bền vững và có hiệu quả;

6. Đy mạnh cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất đai và môi trường sinh thái;

7. Tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về quản lý, sử dụng đất đai để điều chỉnh bổ sung, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả thực tin cao của phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

8. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của các xã, thị trấn cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Phân viện trưởng Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, P. KTN, KTTH;
- Lưu: VT(HH161).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33