Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 31/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Xuân Hải
Ngày ban hành: 14/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; căn cứ vào tình hình thực tế phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với những nội dung như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Mc tiêu

a) Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 11/CT-TTg).

b) Tăng cường công tác hoàn thiện thể chế về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội; hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013; hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015; nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, nhà cho công nhân khu công nghiệp và nhà cho sinh viên...; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung Chỉ thị số 11/CT-TTg; căn cứ tình hình, kết quả thực hiện và nhu cầu thực tế về nhà ở, khả năng cân đối từ nguồn ngân sách, nhu cầu của thị trường để quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đắk Nông cho phù hợp.

b) Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch này.

c) Các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

II. Nội dung

1. Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bt động sản; theo dõi, nm bt thông tin, tình hình din biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và tăng quá mức so với giá trị thực của bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát, đánh giá và lập, điều chỉnh bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh (nếu có).

3. Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, ... theo quy định.

4. Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội. Sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất sạch trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha theo quy định và do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

5. Kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh (nếu có) và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

III. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về quy hoạch, kiến trúc

a) Về quy hoạch xây dựng

- Tập trung thực hiện công tác lập, phê duyệt và triển khai các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn các huyện, thành phố làm cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

- Ban hành cơ chế quản lý theo quy hoạch, công khai quy hoạch xây dựng để người dân biết và giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Công bcông khai quỹ đất để phát triển các loại hình nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi đngười dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia phát triển nhà ở; đồng thời, thực hiện cấp giấy phép xây dựng, hướng dẫn người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch xây dựng và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu thực hiện thí điểm mô hình phát triển nhà ở khu vực nông thôn theo dự án, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương; hình thành các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

b) Về kiến trúc nhà ở

Ban hành quy chế quản lý xây dựng nhà ở để đảm bảo thực thi việc xây dựng theo đúng quy hoạch, trong đó công bcông khai quy hoạch xây dựng và thiết kế xây dựng đô thị để người dân biết và tuân thủ, làm căn cứ để quản lý cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, cảnh quan; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và đất đai (nhà ở không phép, trái phép, lấn chiếm đất công).

Đi với các đối tượng là công nhân lao động ở các khu công nghiệp: tiếp tục phát triển nhà tập thể có diện tích và tầng cao phù hợp với điều kiện sinh hoạt cũng như khả năng kinh tế của nhóm đối tượng này.

2. Giải pháp về đất đai

a) Triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tổ chức giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch để kêu gọi nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo.

b) Bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, tổng hp quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, đề xuất bố trí thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội.

c) Bố trí quđất dành để hoán đổi cho nhà đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai, huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở và đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.

3. Về vốn và cơ chế, chính sách tài chính về nhà ở

a) Căn cứ vào quy định của pháp luật về nhà , ban hành cơ chế tài chính đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, quy định:

- Các chính sách ưu đãi của Trung ương về chính sách tài chính đất đai (miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), chính sách thuế (thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp) và tín dụng và các hình thức hỗ trợ khác cho các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Các cơ chế ưu đãi:

Được vay vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà xã hội từ Quđầu tư phát trin của tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định.

b) Tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có nguồn huy động từ trái phiếu chính phủ, hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh.

c) Phát triển mô hình Quỹ tín dụng cộng đồng, Quỹ tiết kiệm nhà ở (nếu có) tạo điều kiện để người dân giúp đỡ nhau tự cải tạo, chỉnh trang nhà .

d) Được áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua theo quy định tại Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 18/10/2019 về phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020.

4. Về cơ chế ưu đãi đối vi nhà ở xã hi

Căn cứ quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030. Cụ thể:

- Thực hiện Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch, quản lý và khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ đầu tư ứng trước kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để địa phương hỗ trợ tổ chức giải phóng mặt bằng, giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà xã hội.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở xã hội, dành nguồn kinh phí thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10ha theo quy định tại điểm a khoản 4 của Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội nhưng không vượt quá 50 triệu đng/01 đi tượng được hưởng chính sách htrợ về xã hội (theo Điu 49, Luật Nhà ở năm 2014), trừ phần đầu tư hệ thống hạ tầng trong phạm vi nhà ở thương mại.

- Được vay vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội từ Quđầu tư phát triển của tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định.

5. Về giải pháp phát triển thị trường nhà ở và quản lý nhà ở sau đầu tư

a) Chú trọng thực hiện công tác dự báo nhu cầu, lập kế hoạch phát triển nhà ; đưa các chỉ tiêu về phát triển nhà , trong đó có chỉ tiêu bắt buộc phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm làm cơ sở chỉ đạo, kiểm điểm triển khai thực hiện của chính quyền các cấp; quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm các kế hoạch phát triển nhà ở được thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

b) Rà soát lại các dự án nhà ở, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm theo tiến độ quy định, để xem xét thu hồi, giao chủ đầu tư khác triển khai thực hiện.

c) Việc chỉnh trang đô thị phải được quan tâm và thực hiện đồng bộ, từ hệ thng hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên lạc, đường giao thông...) cho đến việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng. Phương án chỉnh trang đô thị được thực hiện theo từng khu dân cư, tuyến phố, trong đó ưu tiên chỉnh trang tại các khu dân cư nơi có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc xây dựng và thực thi pháp luật về nhà ở, xây dựng; kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin quy hoạch và dự án phát triển nhà theo đúng quy định của pháp luật; có chế tài và xử lý kịp thời đối với chủ đầu tư dự án cung cấp sai các thông tin về quy hoạch và dự án để trục lợi. Nghiên cứu cơ chế, hình thành tổ chức dịch vụ, dịch vụ công nghiên cứu, cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển nhà ở, các dự án nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn.

e) Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Thông qua việc cấp giấy chứng nhận nắm bắt thông tin về sự phát triển, giao dịch về nhà ở trên địa bàn và có sự điều tiết kịp thời.

6. Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà

a) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhà ở. Rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, quản lý đất đai, quản lý xây dựng để bảo đảm đơn giản, hiệu quả trong quá trình thực hiện xây dựng và quản lý nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp xin cấp giấy phép xây dựng và tự tổ chức xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cũng như để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường.

c) Rà soát, giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

a) Hàng năm, tổ chức công bố thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và các dự án bất động sản sau khi UBND tỉnh phê duyệt.

b) Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường bất động sản; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chn chỉnh hoạt động kinh doanh bt động sản, n định thị trường bt động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

c) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật và các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản... sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp các Sở, Ban, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh (nếu có).

e) Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tnh Đắk Nông.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật có liên quan theo thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoch và Đầu tư

Công bố, công khai danh sách các doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản; khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch, kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý của dự án và quy định pháp luật có liên quan.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức thực hiện những quy định có liên quan trong công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin phản ánh các quảng cáo, rao vặt liên quan lĩnh vực kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời.

6. Các Sở, Ban, ngành liên quan

Giao các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường triển khai các biện pháp n định thị trường bt động sản, nhm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn tình trạng lừa đảo, đầu cơ thổi phồng giá bất động sản để thu lợi bt chính.

7. UBND các huyện, thành phố

a) Ngăn chặn kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật.

b) Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn được duyệt.

c) Quản lý và cung cấp số liệu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

d) Kiểm tra, rà soát và thông báo cho người dân cảnh giác, không giao dịch đối với các dự án phân lô, bán nền chưa thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT & TH tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


197

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107