Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27708 văn bản

1

Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2021 Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

2

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp cấp bách,Đảm bảo an sinh xã hội,Vi rút Corona ,Thương mại,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

3

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thị trường Bất động sản,Ngành bất động sản ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 4

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

4

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2018 về tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tổng kết thi hành ,Bộ đội biên phòng,Pháp lệnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

5

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

6

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2016 thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 112/2015/NQ-QH13 NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

7

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2015 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

8

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2014 về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

9

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2013 nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc ---------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

10

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/CT-TTg,Chỉ thị 11 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch sân golf Việt Nam,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

11

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về triệt để triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Bình Dương,Ứng dụng công nghệ số vào phòng chống dịch Bình Dương,Triển khai ứng dụng công nghệ vào phòng chống dịch,Công tác phòng chống dịch tỉnh Bình Dương,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

12

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Gia Lai,Đảm bảo an ninh quốc gia trong lĩnh vực du lịch tỉnh Gia Lai,Đảm bảo trật tự xã hội trong lĩnh vực du lịch tỉnh Gia Lai,Đảm bảo an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

13

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Kon Tum,Công tác phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum,Phòng chống dịch bệnh động vật trong dịch COVID 19,Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon Tum 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

14

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Tập trung phòng chống bệnh dại ở động vật tỉnh Đắk Lắk,Giải pháp phòng chống bệnh dại ở động vật tỉnh Đắk Lắk,Phòng chống bệnh dại ở động vật tỉnh Đắk Lắk 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

15

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Lào Cai,Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai,Quản lý buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai,Quản lý hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Lào Cai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

16

Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

17

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường phòng chống Covid trong tình hình mới,Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới Hà Nội,Thực hiện phòng chống Covid trong tình hình mới Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

18

Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Cao Bằng, ngày 04 tháng 05 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

19

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Quản lý hoạt động văn hóa gây tiếng ồn tại khu dân cư,Quản lý hoạt động gây tiếng ồn tại khu dân cư Ninh Thuận,Quản lý kinh doanh dịch vụ gây mất an ninh trật tự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

20

Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Thành phố Hải Phòng,Công tác phòng chống thiên tai Hải Phòng,Công tác tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29