Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 02/2017/TT-BYT mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán

Số hiệu: 02/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa giá dịch vụ khám chữa bệnh không được bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập (viện phí đối với khám bệnh dịch vụ tại cơ sở y tế công lập).

 

1. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh nằm ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế

 
Thông tư 02/2017 quy định các mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các Phụ lục kèm theo gồm:
 
- Mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh;
 
- Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm;
 
- Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị.
 
Cũng tại Thông tư 02/BYT năm 2017, mức giá viện phí cụ thể đối với từng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập được Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo thẩm quyền.
 

2. Xác định số lần khám bệnh và giá khám bệnh dịch vụ theo Thông tư 02/BYT năm 2017:

 
- Người bệnh khám tại cơ sở, sau chuyển vào khu nội trú được tính là 1 lần khám bệnh;
 
- Người bệnh đến khám tại cùng một cơ sở y tế, nhưng khám ở nhiều chuyên khoa thì thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá viện phí lần đầu;
 
- Người bệnh đến khám bệnh nhưng sau thấy biểu hiện bất thường nên trở lại khám ngay trong ngày thì lần khám này được coi là lần khám bệnh thứ 2 trở đi trong ngày.
 
- Người bệnh vào viện khám lâm sàn, không đăng ký khám bệnh thì không tính tiền khám bệnh;
 
- Người bệnh vào khoa cấp cứu thời gian dưới 4 giờ mặc dù không qua khoa khám bệnh nhưng phải trả tiền khám bệnh (tiền ngày giường thì không phải trả).
 

3. Giá dịch vụ ngày giường điều trị đối với khám dịch vụ

 
Số ngày điều trị nội trú theo quy định tại Thông tư 02/TT-BYT như sau:
 
Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện - ngày vào viện) + 1
 
Giá ngày giường điều trị được tính 1 giường cho 1 người. Nếu nằm ghép 2 người 1 giường thì mức thu tối đa 50%/người, nằm 3 người trở lên thì mức thu tối đa 30%/người.
 
Thông tư 02 của Bộ Y tế năm 2017 quy định cách xác định mức giá ngày giường điều trị bỏng, hồi sức tích cực và cấp cứu.
 
Nếu trong cùng một lần phẩu thuật mà có nhiều can thiệp thì thanh toán theo giá viện phí dịch vụ cao nhất và các dịch vụ phát sinh được thanh toán như sau: 50% giá dịch vụ kỹ thuật nếu do 1 kíp kỹ thuật thực hiện, 80% nếu thay kíp kỹ thuật, 100% nếu phát sinh thủ thuật.
 
 
Thông tư 02/2017/TT-BYT về giá viện phí dịch vụ khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, bãi bỏ Thông tư liên bộ 14/TTLB năm 1995 về thu một phần viện phí, Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BLĐTB&XH, Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước và Thông tư 04/2013/TT-BYT.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15692/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2016;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế thì thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

4. Thông tư này không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Điều 2. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

a) Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư này gồm các chi phí sau:

a) Chi phí trực tiếp:

- Chi phí về: thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Riêng đối với một số loại thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và máu, chế phẩm máu: thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật;

- Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;

- Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ.

b) Chi phí tiền lương, gồm:

- Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ các khoản chi theo chế độ quy định tại Khoản 3 Điều này;

- Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

3. Chi phí tiền lương trong mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây:

a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;

d) Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 3. Nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý không được vượt quá mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này.

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:

a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

b) Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

c) Phòng khám bác sĩ gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học: áp dụng mức giá của trạm y tế xã, phường, thị trấn.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với các cơ sở y tế do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ còn lại thực hiện việc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như sau:

a) Đối với trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, phòng khám quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương.

b) Đối với bệnh xá quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa khu vực của địa phương.

c) Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV (bao gồm cả bệnh viện quân dân y): Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương.

d) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn lại khác: Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng IV của địa phương.

4. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chưa có trong quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của địa phương thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện xây dựng phương án giá báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

5. Đối với dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức tối đa khung giá:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và đề xuất mức giá trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này tạm thời quyết định mức giá;

b) Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm) các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, quy định bổ sung mức tối đa khung giá sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

c) Trình tự và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 4. Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh

1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá khám bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:

a) Chi phí về găng tay, mũ, khẩu trang, quần áo, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế, người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác; vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm, kim tiêm, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ cho công tác khám bệnh;

b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ khám bệnh; chi phí vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực khám bệnh;

c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, hệ thống lấy số khám tự động, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác khám bệnh.

2. Xác định số lần và giá khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể:

a) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được tính là một lần khám bệnh;

b) Trường hợp trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh;

c) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó thấy có biểu hiện bất thường, quay trở lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 2 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;

d) Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh có tổ chức các phòng khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người bệnh đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám tại các phòng khám chuyên khoa của khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính chi phí và số lần khám bệnh trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;

đ) Trường hợp người bệnh vào viện tại các khoa điều trị lâm sàng, không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh thì không được tính tiền khám bệnh;

e) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ (kể cả trường hợp ra viện, chuyển viện, tử vong) thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú;

g) Đối với Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh: áp dụng mức giá khám bệnh của bệnh viện hạng II trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ ngày giường điều trị

1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá tối đa ngày giường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:

a) Chi phí về găng tay thăm khám, găng tay sử dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc người bệnh, mũ, khẩu trang, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế và người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác;vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm kim tiêm thông thường loại dùng 01 lần, dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 10ml, kim lấy thuốc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc, điều trị hằng ngày;

b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực buồng bệnh;

c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.

2. Số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế, cụ thể:

a) Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện) + 1;

b) Trong trường hợp người bệnh vào viện hôm trước và ra viện vào hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 24 tiếng) chỉ được tính một ngày;

c) Trong trường hợp người bệnh chuyển 02 khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày. Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.

3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4. Giá ngày giường điều trị được tính cho 01 người/01 giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực – chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;

b) Trường hợp đơn vị chưa thành lập khoa Hồi sức tích cực nhưng trong khoa Cấp cứu có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực, giường bệnh sau phẫu thuật của các phẫu thuật loại đặc biệt, loại I và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu về trang bị cho giường hồi sức tích cực quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế nêu trên;

c) Khi người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý cần được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2, phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

6. Áp dụng mức giá ngày giường bệnh cấp cứu:

a) Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu trong khoa (ví dụ trong khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh/chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng) thì được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định;

b) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không đăng ký khám tại khoa khám bệnh: Nếu thời gian điều trị từ 04 giờ trở lên thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không phải chi trả tiền khám bệnh.

7. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao: được áp dụng mức giá ngày giường bệnh tương ứng đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

8. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: tạm thời áp dụng mức giá ngày giường bệnh nằm ghép 02 người theo từng loại chuyên khoa đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

9. Trường hợp bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi thực hiện dịch vụ đó.

Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng IV.

10. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2014/TT-BYT): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.

11. Trường hợp các phẫu thuật xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó.

12. Trường hợp các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá thanh toán ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.

13. Áp dụng giá ngày giường bệnh điều trị đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:

a) Giường Hồi sức tích cực (ICU): thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này;

b) Giường Cấp cứu: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều này;

c) Giường bệnh tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá ngày giường điều trị nội khoa loại 1 (quy định tại điểm 3.1 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng;

d) Giường bệnh nội khoa của các khoa còn lại: áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 2 (quy định tại điểm 3.2 Phụ lục II) đối với nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 3 (quy định tại điểm 3.3 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng đối với các bệnh còn lại.

14. Đối với các trường hợp liên chuyên khoa: áp dụng mức giá của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện.

Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm

1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ.

2. Giá của các phẫu thuật, thủ thuật chưa bao gồm chi phí máu, chế phẩm máu nếu có sử dụng. Trường hợp có sử dụng được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 33/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ theo thứ tự như sau:

a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho từng dịch vụ.

b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

c) Trường hợp các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá tối đa tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục "phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác" của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Chi phí gây mê: do có những dịch vụ khi triển khai thực hiện người bệnh có thể phải gây mê hoặc không cần phải gây mê nên chi phí gây mê của các dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này được quy định như sau:

a) Giá tối đa của các phẫu thuật quy định tại các chuyên khoa đã bao gồm chi phí gây mê. Riêng phẫu thuật thuộc chuyên khoa Mắt chưa bao gồm chi phí gây mê;

b) Giá tối đa của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao gồm chi phí gây mê (trừ một số trường hợp đã ghi chú cụ thể);

c) Trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa Mắt hoặc thực hiện các thủ thuật của các chuyên khoa khác mà người bệnh cần phải gây mê (do bác sỹ chuyên khoa gây mê thực hiện) thì được tính thêm chi phí của dịch vụ gây mê (dịch vụ số 1250 Phụ lục III) khi thực hiện dịch vụ.

5. Trong trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật, thực hiện thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất và các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh trong cùng một lần phẫu thuật được thanh toán như sau:

a) Bằng 50% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện;

b) Bằng 80% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;

c) Trường hợp dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 100% giá của dịch vụ phát sinh.

6. Đối với dịch vụ thay băng:

a) Dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤15 cm: chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương/mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương/mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay băng của các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh;

b) Dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:

- Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;

- Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;

- Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;

- Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.

c) Trường hợp “thay băng vết thương có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm”: thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư này.

7. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này:

a) Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương:

- Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III Thông tư này (do mức giá tối đa của dịch vụ 1302 đã tính chi phí của 2 lần định nhóm máu hệ ABO trên cùng một mẫu máu hoặc 2 mẫu máu của cùng một người bệnh bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu);

- Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

- Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ phát thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.

b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh:

- Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

- Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1301 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

- Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi cứ phát thêm một đơn vị máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu thì thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất;

- Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy.

8. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37ºC và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1358 hoặc 1359 quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Ngân sách bảo đảm kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với:

a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này;

b) Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

2. Trách nhiệm của Bộ Y tế:

a) Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;

b) Thống nhất với Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý;

b) Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ và thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Điều 8. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này quyết định mức giá và thời điểm thực hiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau:

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thời điểm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017;

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: thời điểm thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017 và phải thực hiện trong năm 2017.

3. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018:

a) Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính -Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

b) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

c) Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước;

d) Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các bộ, ngành khác quản lý.

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này: tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(02), PC(02)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 02/2017/TT-BYT

Hanoi, March 15, 2017

 

CIRCULAR

ON MAXIMUM PRICE BRACKET FOR MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES NOT COVERED BY HEALTH INSURANCE IN STATE-OWNED HEALTH FACILITIES AND GUIDANCE ON APPLICATION OF PRICES AND PAYMENT FOR MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES IN SOME CASES

Pursuant to the Law on medical examination and treatment No. 40/2009/QH12 dated November 23, 2009;

Pursuant to the Law on prices No. 12/2012/QH13 dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on organizing the local government No. 77/2015/QH13 dated June 19, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 85/2012/ND-CP dated October 15, 2012 on operational and financial regulations applicable to public medical providers and prices of medical examination and treatment services by public health facilities.

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2015/ND-CP dated February 14, 2015 providing for autonomy mechanism of public service providers.

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Health promulgates a Circular on maximum price bracket for medical examination and treatment services not covered by health insurance in state-owned health facilities and guidance for application of prices and payment for medical examination and treatment services in some cases.

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope

This Circular deals with maximum price bracket for medical examination and treatment services (hereinafter referred to as “medical services”) not covered by health insurance in state-owned health facilities and guidance for application of prices and payment for medical services in some cases.

2. Regulated entities

State-owned health facilities; uninsured patients; patients having health insurance card but receiving medical examination and treatment or using medical services not covered by health insurance; other relevant organizations and individuals.

3. For insured patients receiving medical examination and treatment as prescribed in the Law on Health Insurance, the prices of medical services covered by health insurance shall be applied as prescribed in the Joint Circular No. 37/2015/TTLT-BYT-BTC dated October 29, 2015 of the Ministry of Health and Ministry of Finance on unifying prices of medical services covered by health insurance among hospitals of the same level across the country.

4. This Circular does not apply to medical services in the following cases:

a) A public health service provider contributes and raises capital under joint venture or association agreements as prescribed in the Government’s Decree No. 85/2012/ND-CP dated October 15, 2012 and applies service prices in a manner that compensates for expenses and ensures accumulated earnings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A health facility make public-private partnership investment as prescribed in the Government’s Decree No. 15/2015/ND-CP dated February 14, 2015 on investment in the form of public-private partnership.

Article 2. Maximum price bracket for medical examination and treatment service

1. The maximum price bracket for medical services includes:

a) The maximum price bracket for medical examination services, which is provided in Appendix I enclosed herewith;

b) The maximum price bracket for in-patient services, which is provided in the Appendix II enclosed herewith;

c) The maximum price bracket for technical and testing services, which is provided in the Appendix III enclosed herewith;

2. The maximum price bracket prescribed in this Circular includes the following expenses:

a) Direct expenses:

- Expenses for medicines, perfusion, chemicals, medical consumables and replacements in service of medical services. Regarding some medicines, perfusion, chemicals, medical consumables and replacements that are yet to be included in the prices of medical services provided in Appendix II and Appendix III enclosed herewith, and blood and blood components, payment shall be made according to the actual amount used for patients and purchase price in accordance with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenses for maintenance of equipment and purchase of instruments;

b) Salaries expenses:

- Salary under grades, ranks, titles, allowances and contributions in accordance with the State regulations applied to public service providers; except for the expenditures mentioned in Clause 3 of this Article;

- Standing allowances, surgical and/or medical procedure allowances (hereinafter referred to as “special allowances”) prescribed in the Government’s Decision No. 73/2011/QD-TTg dated December 28, 2011.

3. The salaries expenses prescribed in Clause 1 of this Article shall not include expenditures covered by state budget as prescribed in the following documents:

a) Government’s Decree No. 64/2009/ND-CP dated July 30, 2009 on benefits for health officials and public employees working in extremely disadvantaged areas;

b) Government’s Decree No. 116/2010/ND-CP dated December 24, 2010 on benefits for on officials, public employees and paid armed forces’ personnel working in extremely disadvantaged areas;

c) Government’s Decree No. 46/2009/QD-TTg dated March 31, 2009 on special allowances for officials and public employees working in Friendship Hospital, Thong Nhat Hospital, Da Nang C Hospital affiliated to the Ministry of Health, Central Health Protection Divisions 1, 2, 2B, 3 and 5, Department A11 of 108 Hospital and Department A11 of Military Institute of Traditional Medicine (herein after referred to as “Decision No. 46/2009/QD-TTg”) and the Prime Minister’ Decision No. 20/2015/QD-TTg dated June 18, 2015 on amendments to some articles of the Decision No. 46/2009/QD-TTg;

d) Point a, Clause 8, Article 6 of Government’s Decree No. 204/2004/ND-CP dated December 14, 2004 on salaries paid to officials, public employees and armed forces’ personnel and Government’s Decree No. 76/2009/ND-CP dated September 15, 2009 on amendments to some articles of the Decree No. 204/2004/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The competent authorities prescribed in Clauses 2 and 3 of this Article shall decide prices of medical services applied to health facilities under their management, which shall not exceed the maximum price bracket for medical services prescribed in this Circular.

2. The Provincial People's Council shall decide prices of medical services applied to by health facilities under the management of local governments and decide or apply prices of medical services to some cases according to the following principles:

a) Hospitals with patient beds, provincial health centers licensed to provide medical services; graded district-level health centers licensed to provide disease prevention and medical treatment and examination services apply the prices applied to hospitals of similar level;

b) Ungraded health facilities apply the prices applied to grade IV hospitals;

c) Family clinics, medical clinics of entities, organizations and schools apply the prices applied to health stations of communes.

3. The Minister of Health shall decide prices of medical services applied to health facilities affiliated to the Ministry of Health and special grade and grade I hospitals affiliated to Ministries, ministerial authorities and Governmental authorities. The health facilities affiliated to the remaining Ministries, ministerial authorities and Governmental authorities shall apply prices of medical services as follows:

a) Health stations of entities and organizations, civil-military health stations and civil-military medical clinics shall apply prices of medical services applied to health stations of communes.

b) Civil-military medical infirmaries shall apply prices of medical services applied to local polyclinics.

c) Grade II, II, IV hospitals (including civil-military hospitals) shall apply service prices applied to local health facilities of the same level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The health facilities affiliated to Ministries, ministerial authorities and Governmental authorities provide technical services that are yet to be included in local prices of medical services, they shall formulate a pricing plan and report it to the Ministry of Health.

5. New technical services prescribed in Clauses 1 and 2, Article 69 of the Law on Medical Examination and Treatment and other remaining technical services for which the maximum price bracket is yet to be stipulated: (except the services ranked as equivalent in technique and provision expenses by the Ministry of Health)

a) The health facilities that set and propose prices to competent authorities prescribed in Article 3 of this Circular shall temporarily decide prices;

b) Every 6 months (on June 30 and December 31), entities and local governments shall submit a consolidated report to the Ministry of Health for consideration and adjustment of maximum price bracket after the Ministry of Finance’s approval.

c) Procedures and documentation of pricing plan are mentioned in the Law on Prices.

Article 4. Guidance on application of prices of medical examination

1. Direct expenses necessary for the determination of prices of medical examination prescribed in Point a, Clause 2, Article 2 of this Circular include:

a) Expenses for gloves, caps, masks, clothing, sheets, pillows, mattresses, mats, cloths for medical staff, patients; stationery such as paper, pens, books, printing ink, stamp pad ink, pins, specialized prints and other stationery; common medical consumables such as cotton, bandages, alcohol, gauze, pumps, needles, saltwater and other medical consumables in service of medical examination;

b) Expenses for electricity, water, waste treatment; laundry, steam, drying, washing, cloth sterilization, medical instruments; expenses for hygiene, environmental hygiene assurance, examination area disinfection and infection control;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Determine the number of medical visits and prices of medical examination in some specific cases:

a) In case a patient receives medical examination at a health facility and is then provided with inpatient treatment for professional requirements, it shall be determined as a medical visit.

b) On the same medical visit to the same health facility (possibly on the same day or due to objective conditions or professional requirements, the patient is yet to fully undergo the medical examination on the first day, and has to receive medical examination on the next day), after receiving medical examination at one speciality, he/she needs further medical examination at another speciality, from the second medical visit onwards, only 30% of prices of a medical visit shall be applied and the maximum payment for medical examination must not double the prices applied to a medical visit.

c) In case the patient goes to a health facility to receive medical examination and treatment and has received medical examination and medicines and provided with medicines for home treatment at home, but he/she then sees abnormal signs, returns to the health facility for further medical examination right on that day and continues to receive medical examination, such visit shall be the second visit onwards on a day. The payment shall be made according to Point b of this Clause;

d) In case the health facility provides specialized clinics at clinical departments, the patient registers medical examination services at outpatient department and receives medical examination at specialized clinic of the clinical department, it shall be determined as medical examination received at outpatient department. The determination of expenses and number of medical visits payment shall be made according to Point b of this Clause;

dd) In case the patient receives medical examination and treatment at clinical departments and does not register medical examination services at outpatient department, payment for medical examination shall not be made.

e) In case the patient receives medical examination at emergency department, not at outpatient department, and if the treatment duration is under 4 hours (including hospital discharge, referral, death), the patient shall only pay for medical examination, medicines, technical services and shall not pay for inpatient treatment.

g) Clinics of the Board for Protection and Care of the Health of provincial-level officials, which are not affiliated to Provincial General Hospital shall apply prices of medical examination of grade II hospitals within their province.

Article 5. Guidance for application of prices of inpatient services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Expenses for gloves for medical examination, gloves for injection, infusion and care, caps, masks, clothing, blankets, sheets, pillows, mattresses, mosquito-nets, mats, cloths for medical staff and patients; stationery such as paper, pens, books, printing ink, stamp pad ink, pins, specialized prints and other stationery; common medical consumables such as cotton, bandages, alcohol, gauze, pumps, common needles for single use, less than or equal to 10ml, saltwater and other consumables in service of daily medical care and treatment;

b) Expenses for electricity, water, waste treatment; laundry, steam, drying, washing, cloth sterilization, medical instruments; expenses for hygiene, environmental hygiene assurance, patient room disinfection and infection control;

c) Expenses for maintenance and purchase of equipment, instruments and tools, such as air conditioners, computers, printers, dehumidifiers, fans, automatic check-up systems, desks, chairs, beds, cabinets, lights, kits and tools in service of medical care and treatment.

2. The duration of an inpatient treatment shall be determined as prescribed in the Circular No. 28/2014/TT-BYT dated July 14, 2014. To be specific:

a) Duration of an inpatient treatment = (date of chischarge - date of admission) + 1

b) In case the patient is admitted to the hospital the day before and is discharged the next day (from 4 hours to under 24 hours), it shall be determined as 1 day;

c) In case the patient receives medical examination at two departments on the same day, it shall be determined as 1/2 day. In case the patient receives medical examination at 3 or more departments on the same day, prices of inpatient services on that day shall be determined as an arithmetic mean of payment for inpatient services at the department where the patient receives treatment in over 4 hours with the highest price and the department where the patient receives treatment in over 4 hours with the lowest price.

3. Prices of surgical, burn treatment services shall be applied within 10 days after surgery. From the 11th day onwards after surgery, prices of inpatient services for endocrinology prescribed in Section 3, Appendix II enclosed herewith and decided by a competent authority shall be applied.

4. Prices of inpatient services shall be charged on 01 patient/01 bed. In case of 02 patients/01 bed or 03 patients or more, only a maximum of 50% or 30% of the prices of the inpatient service decided by the competent authority shall be collected respectively.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Special grade hospitals, grade I or II hospitals have established an intensive care unit, poison control unit or center, intensive care - poison control unit, and such units and centers are eligible to be operated as prescribed in the Decision No. 01/2008/QD-BYT dated January 21, 2008.

b) The entity is yet to establish an intensive care unit, but the emergency department has some intensive treatment beds and postoperative beds after special or grade I surgeries and these beds shall satisfy requirements for intensive care beds prescribed in the abovementioned Decision No. 01/2008/QD-BYT of the Ministry of Health.

c) When the patient is on these beds with conditions that require care, treatment and supervision according to the regulation on emergency treatment, intensive care and poison control. The remaining cases shall apply the prices of intensive care inpatient services provided in the service No. 02, Appendix II of this Circular and decided by the competent authority.

6. Application of inpatient emergency treatment services:

a) Clinical departments with intensive care beds therein (for example, pediatric department has children intensive care beds, neonatal departments, intensive care departments for preterm newborns) shall apply the prices of intensive care inpatient services provided in the service No. 02, Appendix II of this Circular and decided by the competent authority.

b) In case the patient receiving medical examination at emergency department does not register medical examination at outpatient department: if the treatment duration is 04 hours or more, the patient shall only pay for inpatient treatment, medicines and technical services and shall not pay for medical examination.

7. In case the health facility adds extra patient beds besides the planned ones, the corresponding prices of inpatient services decided by the competent authority shall be applied.

8. In case the patient lies on a stretcher or an extra bed, prices of inpatient services for 02 patients/01 bed according to each speciality decided by the competent authority shall be applied.

9. In case a hospital is graded III, IV or ungraded, but is eligible for a special surgery performance approved by a competent authority, the highest prices of surgical inpatient services applied to the health facility providing such services shall be applied.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. In case a surgery is classified as different classes (except pediatric speciality) prescribed in the Circular No. 50/2014/TT-BYT dated December 26, 2014, prices of surgical or burn inpatient services shall be applied according to the surgery of the lowest class.

11. In case surgeries are classified as equivalent to a surgery prescribed in this Circular but are classified as different classes according to each speciality prescribed in the Circular No. 50/2014/TT-BYT, prices of surgical or burn inpatient services shall be applied according to the classification of that surgery.

12. In case a surgery is yet to be classified as prescribed in the Circular No. 50/2014/TT-BYT, prices of inpatient services after the surgery class IV applied to the hospital of corresponding grade shall be applied.

13. Prices of inpatient services by departments affiliated to hospitals of traditional medicine and hospitals of nursing and rehabilitation shall be applied as follows:

a) Intensive care beds: comply with Clause 5 of this Article;

b) Emergency beds: comply with Clause 6 of this Article;

c) Beds at cancer or pediatric department: apply prices of inpatient services for endocrinology class I applied to the hospital of corresponding grade (specified in Point 3.1 of Appendix II)

d) Endocrinologic beds of the remaining departments: apply prices of inpatient services for endocrinology class II (specified in Point 3.2 of Appendix II), for the patients with spinal cord injury, cerebrovascular accident and traumatic brain injury, apply prices of inpatient services for endocrinology class III (specified in Point 3.3 of Appendix II) applied to the hospital of corresponding grade, for the remaining diseases.

14. In case of inter-speciality cases: apply prices of the speciality of the lowest level in the departments corresponding to hospital class.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Prices of technical services shall include expenses for medicines, chemicals, medical consumables and replacements for provision of services except some special cases with specific notes. Hospitals must not charge patients for the expenses that have been included in prices of services.

2. Prices of surgeries or medical procedures shall not include expenses for blood or blood components if used. If used, payment shall be made as prescribed in the Circular No. 33/TT-BYT dated October 27, 2014.

3. Service prices shall be applied according to the following principles:

a) For specific services the maximum prices of which are provided in Appendixes enclosed herewith, prices of each service decided by the competent authority shall be applied.

b) For technical services the maximum prices of which are yet to be provided in Appendixes enclosed herewith and ranked as equivalent in technique and provision expenses, prices of services ranked as equivalent in technique and provision expenses by the Ministry of Health shall be applied.

c) For surgeries and medical procedures the maximum prices of which are provided in Appendixes enclosed herewith and ranked as equivalent in technique and provision expenses, prices of each surgery and medical procedures in section “other remaining surgeries and medical procedures” of each speciality provided in Appendix III enclosed herewith shall be applied.

4. Expenses for anesthesia: Because some services may require anesthesia or no anesthesia, expenses for anesthesia of the services enclosed with this Circular are as follows:

a) Maximum prices of surgeries prescribed by specialities include expenses for anesthesia. Regarding ophthalmic surgery, expenses for anesthesia are yet to be included.

b) Maximum prices of medical surgeries shall include expenses for anesthetics and sedative anesthetics, exclude expenses for anesthesia (except some certain cases with specific notes);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. In case of multiple interventions during the same surgery, highest prices of the most sophisticated technical service shall be applied and prices of other technical services arising during the same surgery shall be:

a) 50% of prices of the technical services that arise if such technical services are still provided by a surgical team.

b) 80% of prices of the technical services that arise if such technical services require another surgical team to provide;

c) In case the services that arise are medical procedures, 100% of prices of services that arise shall be charged.

6. Bandage change service

a) The “Changing bandages of under 15-cm-long wounds or incisions” service: inpatients shall make payment in the following cases: infected wounds/incisions; wounds with fluids, blood from the skin lesions with area of more than 6 cm2; wounds inserted with gauze; foot wound drainage with lots of fluid flowing; multi wounds/incisions; or incision after a surgery but two or more incisions must be created. Prices of bandage change service shall not be applied to the following cases: aparoscopy, common wound/incision bandage change, neonatal nasal bandage change.

b) Prices of “Changing bandages of over 15 to 30-cm-long wounds or incisions” service shall be applied to inpatients in the following cases:

- Infected incisions, gastric leakage, bile leakage, urinary leakage;

- Infected post-operative incisions (peritonitis or osteoarthritis or abscess), incisions after gastrointestinal or urinary or biliary tract or abdominal surgery.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case of caesarean section surgery, this price shall be applied, but not exceeding 03 times.

c) The price of “changing bandages of over 15 to 30-cm-long wounds or incisions” service shall be applied as prescribed in this Circular.

7. The ABO blood group determination service in blood transfusion, for the tests No. 1300, 1301 and 1302 prescribed in Appendix III of this Circular:

a) Regarding ABO blood group determined at medical testing laboratory upon delivery of the whole blood and components, including erythrocytes, platelets, leukocytes, plasma:

- Regarding determination of blood group of patients, lump sum payment shall be made according to prices of the service No. 1203 provided in Appendix III of this Circular (because the maximum prices of the service No. 1302 include expenses for 2 times of ABO blood group determination with the same blood or two blood samples of the same patient using 2 methods: serology test and red blood cells test);

- Regarding determination of ABO blood group of blood bags and blood components, lump sum payment shall be made according to prices of the service No. 1300 provided in Appendix III of this Circular;

- In case the patient receives many blood units or blood components at the same time, from the second blood unit or blood component onwards, when delivering 01 blood unit, extra payment shall be made for determination of ABO blood group of blood bags according to prices of the service No. 1300 provided in Appendix III of this Circular; In this case, it is not required to determine the patient’s ABO blood group since it is determined that he/she belongs to the ABO blood group when receiving blood units or the first blood component.

b) Determination of ABO blood group at the patient bed:

- Regarding the ABO blood group determined at the patient bed when the patient receives whole blood or erythrocytes or platelets, lump sum time payment shall be made according to prices of the service No. 1300 provided in Appendix III of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case the patient receives many blood units or blood products at the same time, from the second blood unit or blood product onwards, when delivering 01 whole blood unit or erythrocyte or platelet, extra payment shall be made for determination of blood group at the patient bed according to prices of the service No. 1302 provided in Appendix III of this Circular In this case, it is not required to determine the patient’s ABO blood group since it is determined that he/she belongs to ABO blood group when transfusing blood units or the first blood component.

- Prices of the ABO blood group determination services No. 1300, 1301, 1302 provided in Appendix III of this Circular shall be generally applied to in-vitro, stone slab or paper-based test methods.

8. For the immunological compatibility test performed at the temperature of 37 ºC and supplemented with the anti-globulin serum (indirect Coombs test), prices of the “immunological compatibility test supplemented with the anti-globulin serum” service No. 1358 or 1359 prescribed in Circular shall be applied.

Article 7. Implementation

1. Budget shall ensure funding according to the current levels of state budget for:

a) Expenditures according to applicable regulations specified in the documents mentioned Clause 3, Article 2 of this Circular;

b) In case the entity’s financial source fails to ensure regular operations, the entity classified by a competent authority as a public service provider of which part of its recurrent expenditure is covered itself or that of which recurrent expenditure is funded by the state budget.

2. Responsibilities of the Ministry of Health:

a) Assign the Department of Planning - Finance to act as an authority in charge and cooperate with relevant entities in implementing, carrying out inspection, preliminary review and final review of the implementation of this Circular nationwide;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Responsibilities of the Department of Health:

a) Take charge and cooperate with relevant entities in implementing, carrying out inspection, preliminary review and final review of the implementation of this Circular in the areas under its management;

b) Take charge and reaching an agreement with the Department of Finance on the service prices, and submit a report on service prices to the People’s Committee of the province, which will submit it to the People's Council of the province to consider deciding on the service prices and date of application according to Clause 2 Article 9 of this Circular, which are applied to health facilities under the local management.

Article 8. Terms of reference

In the cases where any of the legislative documents referred to in this Circular is amended or replaced, the newest one shall apply.

Article 9. Implementation clause

1. This Circular comes into force from June 01, 2017.

2. The authorities that have the power to decide the prices as prescribed in Clause 2, Article 3 of this Article shall decide prices and date of application, which are applied to health facilities. To be specific:

a) Regarding the health facilities classified by a competent authority as entities of which their recurrent expenditure are covered themselves or those of which their recurrent and investment expenditure are covered itself, the date of application shall be from June 01, 2017;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The following documents are null and void from January 01, 2018:

a) The Joint Circular No. 14/TTLB dated September 30, 1995 of the Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and Government Pricing Commission on guidelines for collection of partial hospital fee.

b) The Joint Circular No. 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLDTB&XH dated January 26, 12006 of the Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs amending the Circular No. 14/TTLB dated September 30, 1995 of the Ministry of Health, Ministry of Finance, Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and Government Pricing Commission on guidelines for collection of partial hospital fee.

c) The Circular No. 04/2012/TTLT-BYT-BTC dated February 29, 2012 of the Ministry of Health, Ministry of Finance on promulgating the maximum price bracket for medical services in the state-owned health facilities;

The Government’s Decree No. 04/2013/TT-BYT dated January 21, 2013 of the Minister of Health on guidelines for approval and application of prices of medical examination and treatment services to state-owned health facilities under the management of ministries.

Article 10. Transitional provisions

For the patient who is receiving medical treatment at a health facility before the application of the prices prescribed in this Circular and is released from that health facility or ends outpatient treatment visit after the application of the prices prescribed in this Circular, the prices approved by a competent authority before the application of prices prescribed in this Circular shall be applied until the patient is released from that health facility or ends outpatient treatment visit.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Health.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Le Tuan

 

APPENDIX I

MAXIMUM PRICES FOR MEDICAL TREATMENT SERVICE
(Issued together with Circular No.02/2017/TT-BYT dated March 15, 2017) of the Ministry of Health)

Unit: Dong

No.

Type of service

Maximum price including direct expenses and salaries expenses

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

1

Special grade hospitals

39,000

2

Grade I hospitals

39,000

3

Grade II hospitals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Grade III hospitals

31,000

5

Grade IV hospitals/Local polyclinics

29,000

6

Health stations of communes

29,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Consultation for determining tough cases (professional/case; only apply to the case in which professionals from different entities are invited to the consultation in medical examination and treatment facilities)

200,000

8

Examination for wound certificate, medical examination (exclusive medical tests and medical radiography)

120,000

9

Pre-employment examinations, driver medical examination, periodic medical examination (exclusive medical test and medical radiography)

120,000

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

350,000

 

APPENDIX II

MAXIMUM PRICE FOR A HOSPITAL BED-DAY
(Issued together with Circular No.02/2017/TT-BYT dated March 15, 2017) of the Ministry of Health)

Unit: Dong

No.

Type of service

Special grade hospitals

Grade I hospitals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Grade III hospitals

Grade IV hospitals

Note

A

B

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

1

Intensive Care Unit (ICU)/organ transplantation/ hematopoietic stem cell transplantation

677,100

632,200

568,900

 

 

 Exclusive medical ventilator expense (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Emergency, Intensive Care Medicine and Clinical Toxicology

362,800

335,900

279,100

245,700

226,000

 Exclusive medical ventilator expense (if any)

3

For Internal Medicine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3.1

Type 1: Departments of Infection, Pulmonology, Hematology, Oncology, Cardiology, Psychiatry, Neurology, Pediatrics, Gastroenterology, Nephrology, Endocrinology; Allergy (for patients with serious drug allergy: Steven Johnson/Lyell)

215,300

199,100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

149,800

140,000

 

 

The above-mentioned departments of specialist hospitals affiliated with the Ministry of Health in Hanoi and Ho Chi Minh City

 

215,300

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.2

Type 2: Departments of Musculoskeletal, Dermatology, Otorhinolaryngology, Ophthalmology, Odontology, Surgery, Obstetrics and Gynaecology without surgery, Traditional Medicine and Rehabilitation for groups of people suffering spinal cord injury, stroke, traumatic brain injury

192,300

178,000

152,500

133,800

122,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The above-mentioned departments of specialist hospitals affiliated with the Ministry of Health in Hanoi and Ho Chi Minh City

 

192,300

 

 

 

 

3.3

Type 3: Traditional Medicine and Rehabilitation Departments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

146,800

126,600

112,900

108,000

 

3.4

For hospital beds in local polyclinics

108,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Beds in health stations of communes

54,000

 

4

For Surgery

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.1

Type 1: After special types of surgery, 3rd-4th degree burns affecting over 70% of the body

306,100

286,400

255,400

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The above-mentioned departments of specialist hospitals affiliated with the Ministry of Health in Hanoi and Ho Chi Minh City

 

306,100

 

 

 

 

4.2

Type 2: After type 1 surgery, 3rd-4th degree burns affecting from 25% - 70% of the body

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

250,200

204,400

180,800

171,000

 

 

The above-mentioned departments of specialist hospitals affiliated with the Ministry of Health in Hanoi and Ho Chi Minh City

 

268,200

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

4.3

Type 3: After type 2 surgery, 3rd-4th degree burns affecting under 25% of the body

230,300

214,100

188,500

159,800

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

The above-mentioned departments of specialist hospitals affiliated with the Ministry of Health in Hanoi and Ho Chi Minh City

 

230,300

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type 2: After type 3 surgery, 1st-2th degree burns affecting under 30% of the body

197,300

183,000

152,500

133,800

127,000

 

5

Daytime beds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60.297

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!