Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Tăng cường hội nhập quốc tế về giáo dục, văn hóa

22/05/2014 08:56 AM

Lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế vào quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, đề án về phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, lao động... là một trong những Chương trình hành động của Chính phủ trong thời kỳ hội nhập quốc tế mới.

Ms.Thụy Hân
Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, Chính phủ cũng sẽ phải thực hiện các họat động như:

- Tăng cường vai trò chủ động của Việt Nam tại các thể chế, diễn đàn đa phương về văn hóa như tham gia các công ước, các cơ quan của UNESCO, các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC…;

-  Xây dựng và triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc, lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Tăng cường tham gia cơ chế hợp tác giải quyết vấn đề môi trường, đề xuất các sáng kiến nhằm đóng góp tích cực cho nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, động-thực vật, phòng chống thiên tai....

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,962

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 10/07/2020 Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
  • 17:00 | 10/07/2020 Từ 01/9/2020, Thông tư 14/2020/TT-BYT# quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 10/07/2020 Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 về tăng cường quản lý về đầu tư và phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế.
  • 10:50 | 10/07/2020 Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/9/2020.
  • 10:45 | 10/07/2020 Từ 17/9/2020, Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có hiệu lực thi hành.
  • 16:50 | 09/07/2020 Thông báo 848/TB-KCB ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020.
  • 16:50 | 09/07/2020 Công văn 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.
  • 15:55 | 09/07/2020 Từ 21/8/2020, Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn