Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
24/04/2024 17:00 PM

Xin cho tôi hỏi mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 thế nào? - Khánh Ly (TP Hà Nội)

Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

1. Mục đích và yêu cầu về việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Theo đó, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25/7/2016 nêu rõ, mục đích và yêu cầu về việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như sau: 

(1) Mục đích

- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

(2) Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Một số mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024:

Mẫu số 1:

Mẫu số 1

KẾ HOẠCH (BẢN ĐĂNG KÝ) ;

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII, XIII)

VÀ HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(NĂM 2024)

 

Họ và tên: ............................... ; ngày, tháng, năm sinh: ...............................

Đơn vị công tác: ...................................

Chức vụ đảng:..................; chức vụ chính quyền, đoàn thể: ........................

Sinh hoạt tại chi bộ: ........................................................................

Tôi xây dựng kế hoạch (đăng ký) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

1. - Cam kết thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sông, những biêu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ;

- Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng;

- Giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh;

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật;

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Nghiêm túc khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

2. Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Nội dung học tập:

- Học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chỉ tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ” và chuyên đề năm 2024: “.........................”.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

2.2. Nội dung làm theo

* Về tư tưởng:

Trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

....................................

 

Mẫu số 2:

Mẫu số 2

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Họ và tên: ………………………..; Ngày, tháng, năm sinh:……………..….

Đơn vị công tác:……………………………………….……………..………

Chức vụ đảng…………………………; Chức vụ chính quyền:…………...…

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………..…………..…..

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”, tôi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

1. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh ..... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ:

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2. Biện pháp để thực hiện (nêu cụ thể các biện pháp để thực hiện nội dung đã đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân)

......

 

Mẫu số 3:

Mẫu số 3

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Họ và tên: ..................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Sinh hoạt Đảng tại: .....................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

- Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

- Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

- Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

- Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

....

 

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,606

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn