Luật Thi đua khen thưởng mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
10/05/2024 08:21 AM

Luật Thi đua khen thưởng mới nhất đang áp dụng năm 2024 là luật nào? Có những văn bản nào hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng? – Thành Phú (Hà Nội)

Luật Thi đua khen thưởng mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Luật Thi đua khen thưởng mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Luật Thi đua khen thưởng mới nhất đang áp dụng năm 2024

Luật Thi đua khen thưởng mới nhất đang áp dụng năm 2024 là Luật Thi đua Khen thưởng 2022.

2. Tải về Luật Thi đua khen thưởng mới nhất

Luật Thi đua khen thưởng 2022, đang áp dụng 2024

3. Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng mới nhất

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng mới nhất

- Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu".

- Nghị định 93/2023/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

- Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng.

- Thông tư 11/2023/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư 15/2023/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành Nội vụ.

- Thông tư 31/2023/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải.

- Thông tư 22/2023/TT-BCT hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng trong ngành Công Thương.

- Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 18/2023/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường.

- Thông tư 10/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư 22/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Thông tư 118/2023/TT-BQP quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

- Thông tư 25/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng trong ngành y tế.

- Thông tư 79/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực tài chính.

- Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

- Nghị quyết 43/2024/UBTVQH15 quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.

- Nghị quyết 44/2024/UBTVQH15 quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

- Thông tư 1/2024/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởngNghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng.

- Thông tư 01/2024/TT-UBDT hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc.

- Thông tư 02/2024/TT-TTCP về Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" (có hiệu lực từ ngày 15/5/2024).

- Thông tư 03/2024/TT-TTCP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra (có hiệu lực từ ngày 15/5/2024).

- Nghị định 35/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" (có hiệu lực từ ngày 25/5/2024).

- Nghị định 36/2024/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật (có hiệu lực từ ngày 20/5/2024).

- Nghị định 43/2024/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ (có hiệu lực từ ngày 06/6/2024).

Thông tư 01/2024/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Toà án nhân dân (có hiệu lực từ ngày 11/6/2024).

- Thông tư 01/2024/TT-BXD hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024).

4. Mục tiêu của thi đua, khen thưởng

- Mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Điều 4 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022)

5. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

- Việc thi đua được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

+ Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch;

+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

- Việc khen thưởng được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

+ Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời;

+ Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được;

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;

+ Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

(Điều 5 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022)

6. Các loại hình khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng mới nhất

- Khen thưởng công trạng là khen thưởng cho cá nhân, tập thể thường xuyên có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Khen thưởng đột xuất là khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

- Khen thưởng phong trào thi đua là khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động, chỉ đạo trong thời gian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

- Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

- Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có quá trình công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

(Điều 8 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 44,013

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn