Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp từ 16/12/2020

17/12/2020 14:38 PM

Ngày 16/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1085/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Châu Thanh

Theo đó, khối lượng kiến thức Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp có 20 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án.

(Trước đây, theo điểm a khoản 1 Mục IV Quyết định 1107/QĐ-BNV có 14 chuyên đề giảng dạy, 4 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết đề án).

Khối lượng kiến thức này được chia 3 phần:

- Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 10 chuyên đề nhằm bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và 02 chuyên đề báo cáo;

(Trước đây, có 9 chuyên đề giảng dạy).

- Phần II: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 10 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ và 02 chuyên đề báo cáo;

(Trước đây, có 5 chuyên đề giảng dạy).

- Phần III: Khai giảng, đi thực tế, viết đề án cuối khóa, bế giảng.

(Trước đây, đi thực tế và viết đề án cuối khóa).

Quyết định 1085/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 16/12/2020 và thay thế Quyết định 1107/QĐ-BNV ngày 08/10/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,387

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn