Tổng hợp văn bản nổi bật về Xây dựng – Bảo hiểm

04/04/2016 08:31 AM

Trong tuần qua (từ ngày 28/3 – 02/4/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật liên quan đến xây dựng, bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Khánh Vi

1. Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình 

Theo Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng thi công đã ký.

- Bên nhận thầu phải lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để thực hiện.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao công việc, sản phẩm chủ yếu.

- Bên giao thầu và bên nhận thầu phải thỏa thuận các trường hợp được điều chỉnh tiến độ.

- Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ hợp đồng trên cở sở đảm bảo chất lượng công trình xây.

- Bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu về các tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng.

Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/5/2016 và thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD .

Những nội dung về hợp đồng thi công không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP .

2. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng 

Từ ngày 01/5/2016, Thông tư 08/2016/TT-BXD có hiệu lực, theo đó, giá hợp đồng tư vấn xây dựng được quy định như sau:

- Giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, lán trại, lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát, di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

- Giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD), tư vấn thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm:

+ Chi phí chuyên gia, vật tư vật liệu, máy móc, quản lý, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT.

+ Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

+ Chi phí đi thực địa.

+ Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu.

+ Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

+ Chi phí khác có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 08/2016/TT-BXD .

3. Công bố chỉ số giá xây dựng

Theo Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí ĐTXD thì việc công bố chỉ số giá xây dựng được quy định như sau:

- Chỉ số giá xây dựng được công bố gồm:

+ Chỉ số giá xây dựng quốc gia được Bộ Xây dựng công bố theo quý và theo năm.

+ Các loại chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí, theo cơ cấu chi phí, theo loại công trình được Sở Xây dựng công bố theo tháng, quý, năm theo các biểu 7.1, 7.2, 7.3 và 7.4 phần II Phụ lục 7 Thông tư này.

- Thời điểm công bố chỉ số giá xây dựng:

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo tháng: công bố vào tuần thứ hai của tháng kế tiếp sau.

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo quý: công bố vào tuần thứ hai của tháng đầu quý kế tiếp sau.

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo năm: công bố đồng thời với chỉ số giá quý IV của năm.

Thông tư 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/5/2016 và thay thế các Thông tư 04/2010/TT-BXD , 06/2010/TT-BXD02/2011/TT-BXD .

4. Mức lương mới xác định đơn giá nhân công xây dựng 

Từ ngày 01/5/2016, việc xác định đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện theo Thông tư 05/2016/TT-BXD .

Theo đó, mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng được quy định như sau:

- Vùng I: từ 2.350.000 đến 2.530.000 đồng.

- Vùng II: từ 2.150.000 đến 2.320.000 đồng.

- Vùng III: từ 2.000.000 đến 2.154.000 đồng.

- Vùng IV: từ 1.900.000 đến 2.050.000 đồng.

Địa bàn áp dụng các mức lương nêu trên theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Các mức lương này được xác định bằng cách lấy mức lương điều tra thực tế trung bình chia cho hệ số cấp bậc tương ứng tại Phụ lục 2 Thông tư này.

Mức lương điều tra thực tế trung bình đã bao gồm các khoản bảo hiểm mà người lao động phải nộp cho nhà nước, và chưa bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

Bộ Xây dựng sẽ công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường biến động trên 10%.

Thông tư 05/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 01/2015/TT-BXD .

5. Hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến

Ngày 21/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 943/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là đối với người khám chữa bệnh (KCB) BHYT không đúng tuyến.

Cụ thể:

- Đảm bảo quyền lợi  cho người có thẻ BHYT đến KCB không đúng tuyến có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ theo mức hưởng BHYT quy định.

- Nếu người có thẻ BHYT đến KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện từ 01/01/2016 đến 21/3/2016 có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ nhưng chưa hưởng quyền lợi BHYT thì BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, tổ chức giám định để chi trả trực tiếp chi phí KCB.

Đồng thời, Công văn này bãi bỏ Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Công văn 5388/BHXH-CSYT ngày 31/12/2015 hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT.

Xem chi tiết tại Công văn 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016.

6. Hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai 

Theo Công văn 1141/BHXH-DVT hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại (KK, KKL) thì đối với các thuốc có trong kết quả trúng thầu đang áp dụng để mua thuốc điều trị tại cơ sở KCB:

- BHXH các tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, cơ sở KCB rà soát các mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng chưa có giá KK, KKL công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Đồng thời, gửi thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp (DN) cung ứng thuốc trước 10/4/2016 yêu cầu DN khẩn trương hoàn thiện thủ tục KK, KKL giá thuốc theo quy định làm căn cứ thanh toán BHYT.

Sau 02 tháng kế từ ngày Sở Y tế, cơ sở KCB thông báo mà DN không hoàn thiện thủ tục KK và giá thuốc KK, KKL công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược thì cơ quan BHXH tạm dừng thanh toán chi phí thuốc cho đến khi giá thuốc KK, KKL được công bố theo quy định.

- Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá KK, KKL được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Xem chi tiết tại Công văn 1141/BHXH-DVT ngày 31/3/2016.

7. Không thu tiền tạm ứng của người bệnh BHYT khi khám bệnh

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT khi điều chỉnh giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, ngày 29/3/2016, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 06/CT-BYT chỉ đạo Giám đốc các bệnh viện, cơ sở KCB:

- Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh BHYT khi khám bệnh. 

Đồng thời, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có BHYT theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan BHXH và giá KCB theo yêu cầu.

- Không để người bệnh nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện. Đồng thời, bảo đảm điều kiện phòng bệnh thông thoáng, sạch sẽ, đủ ấm về mùa đông và mát vào mùa hè…

Tích cực triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao các kỹ thuật cao, giảm chuyển tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được điều trị ngay ở tuyến dưới.

- Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Xem chi tiết tại Chỉ thị 06/CT-BYT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 10,989

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:45 | 22/07/2019 Từ 01/9/2019, Thông tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 20/07/2019 Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm có hiệu lực từ 01/9/2019.
  • 14:00 | 19/07/2019 Quyết định 2887/QĐ-BQP ngày 09/7/2019 về công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 13:50 | 19/07/2019 Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
  • 13:40 | 19/07/2019 Từ 09/9/2019, Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; đê điều có hiệu lực thi hành.
  • 09:00 | 19/07/2019 Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực từ 01/9/2019.
  • 08:00 | 19/07/2019 Thông tư 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo.
  • 17:05 | 18/07/2019 Ngày 11/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYTquy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
  • 09:50 | 18/07/2019 Công văn 2568/BHXH-CSYT ngày 16/7/2019 về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.
  • 08:05 | 18/07/2019 Quyết định 818/QĐ-BHXH ban hành "Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" có hiệu lực thi hành từ 27/6/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn