Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TRACH NHIEM HINH SU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 125343 văn bản

201

Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2019 về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng 1. Cơ quan, tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các sở, ngành có trách nhiệm: a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực và địa bàn được phân công quản lý;

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

202

Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

49/2020/ND-CP,Nghị định 49 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật thi hành án hình sự ,Hướng dẫn tái hòa nhập cộng đồng,Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng,Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng,Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

203

Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do thành phố Cần Thơ ban hành

THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

204

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ô nhiễm, sự cố môi trường thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 23. Khen thưởng 1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, được xem xét khen thưởng theo quy

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

205

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

206

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

với các công trình được phân cấp theo Quyết định này; 3. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng định kỳ hàng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn quận, huyện. Điều 5. Trách nhiệm Ban Quản lý các khu chế xuất và công

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

207

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện. 4.4. Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau: a) Trực tiếp; b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; c) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp bán bảo hiểm

Ban hành: 29/07/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

208

Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

43/2020/ND-CP,Nghị định 43 2020,Chính phủ,Thi hành án ,Thi hành án hình sự ,Hình thức tiêm thuốc độc,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

209

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

báo cáo tình hình quản lý an toàn thực phẩm cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế trên cơ sở giám sát và tổng hợp báo cáo của các sở, ngành, UBND cấp huyện. 3. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quy định tại Điều 62 của Luật An toàn thực phẩm và Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ- CP. Tổ chức tiếp nhận

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

210

Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2015 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Quảng Ninh ban hành

tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH vỀ viỆc giao quyỀn tỰ chỦ, tỰ chỊu trách nhiỆm vỀ tài chính đỐi vỚi đơn vỊ sỰ nghiỆp công lẬp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ các Nghị định: số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

Ban hành: 14/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

211

Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

212

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

luật có liên quan. 2. Đảm bảo sự tập trung, thống nhất, toàn diện trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương. 3. Đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. 4. Đảm bảo tính khoa học, đầy đủ và khả thi.

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

213

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương

tôn giáo. 12. Các hoạt động dẫn đến sự biến động về đất đai tôn giáo như: Mua, bán, trao đổi, nhận hiến tặng, lấn chiếm, cho mượn, cho thuê đất đai. 13. Việc đi lại, đăng ký tạm vắng, tạm trú của người tu hành. 14. Hoạt động của các "hiện tượng tôn giáo mới" xuất hiện trên địa bàn. Điều 4. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

214

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG Thời gian gần đây, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, tại một số địa phương để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

215

Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ

thực hiện) gồm: - Xây dựng kế hoạch công tác; - Phân công công việc cho các cán bộ; - Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; - Kiểm tra, giám sát công việc; - Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức; - Quản lý, sử dụng tài sản và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng. d. Có trách nhiệm báo cáo tình hình

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

216

Quyết định 2239/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong quá trình cung cấp thông tin. Chương II PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM Điều 3. Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tài chính 1. Văn phòng Bộ là đầu mối cung cấp thông tin đối với những

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

217

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo sự phân công, phân cấp của Bộ Công Thương. 5. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

218

Hướng dẫn 54/HD-UBND năm 2014 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và công tác kế toán, quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới theo quy định. 4. Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác kế toán

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

219

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

doanh khai thác chợ trên địa bàn. 6. Báo cáo tình hình đầu tư phát triển chợ; tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan. Điều 18. Trách nhiệm của Ban quản lý/Tổ quản lý chợ 1. Trình UBND cấp huyện phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

220

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

xã trực tiếp quản lý các hoạt động và cơ sở hành nghề y, dược tư nhân sau: hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo; các hình thức thông tin quảng cáo hành nghề y, dược và trang thiết bị y tế; cơ sở dịch vụ thẩm mỹ; cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động; cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215