Xử lý kỷ luật lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

xử lý kỷ luật

Hình từ Internet

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Kỷ luật lao động được thể hiện bằng nội quy lao động.

I. Xử lý kỷ luật lao động

1. Hình thức kỷ luật lao động

- Khiển trách.

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

- Cách chức.

- Sa thải - Xem chi tiết các trường hợp áp dụng hình thức này tại công việcXử lý kỷ luật sa thải người lao động”.

Tuyệt đối không được áp dụng biện pháp gây xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; hoặc, dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động.

2. Nguyên tắc kỷ luật lao động

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải chứng minh được lỗi của người lao động.

- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

- Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

- Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam.

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định.

+ Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Lưu ý: Các hành vi bị NGHIÊM CẤM khi xử lý kỷ luật lao động:

- Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

- Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

- Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

3. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. 

Khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

4. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật người lao động trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1. Chứng minh hành vi vi phạm:

- Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

- Trường hợp Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm xảy ra hành vi vi phạm: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2. Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động:

- Trước khi tiến hành cuộc họp: Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gửi văn bản Thông báo mời họp về việc xử lý kỷ luật người lao động về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự theo quy định. Đồng thời phải bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.

- Sau khi nhận được thông báo của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Khi nhận được thông báo của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì Công ty TNHH 2 thành viên trở lên quyết định thời gian, địa điểm họp.

- Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tiến hành họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo trước đó. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp (ngoài Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì Công ty TNHH 2 thành viên trở lên vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Bước 3. Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:

Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Bước 4. Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động: 

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nêu trên, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự theo quy định.

III. Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn. 

Tham khảo mẫu Quyết định xóa bỏ kỷ luật lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,607
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: