Tra cứu 69/2009/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 263861 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

69/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng

Ban hành: 13/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2009

2

Thông báo 17/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 09 tháng 02 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hơn một năm thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ

Ban hành: 22/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

3

Quyết định 1747/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP kèm theo Quyết định 471/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Tuy Hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13/8/2009 CỦA CHÍNH PHỦ, ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/3/2010 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

4

Quyết định 112/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

112/2009/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13/8/2009 CỦA CHÍNH PHỦ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

5

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại Điều 21 và 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

6

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại điều 21 và 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

7

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

16/2010/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03/12/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13/8/2009 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

8

Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Bộ Tài chính ban hành

TRIỂN ĐẤT QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 34 NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí hiện hành và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh thuế, phí

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

9

Quyết định 471/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

10

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin và thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số: 387/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 10 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ, THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

11

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định tại điều 21 và điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

ĐIỀU 22 NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

12

Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

69/2023/ND-CP,Nghị định 69 2023 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 69/2023/ND-CP ngày 14/09/2023,Nghị định 69 Chính phủ về Quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 14/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2023

13

Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

69/2022/ND-CP,Nghị định 69 2022 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 69/2022/ND-CP ngày 23/09/2022,Nghị định 69 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định kinh doanh hàng hải 2022,NĐ 69 Chính phủ về

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2022

14

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

69/2021/ND-CP,Nghị định 69 2021 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 69/2021/ND-CP ngày 15/07/2021,Nghị định 69 Chính phủ về Xây dựng lại nhà chung cư 2021,NĐ 69 Chính phủ về Xây dựng

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

15

Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

69/2020/ND-CP,Nghị định 69 2020 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 69/2020/ND-CP ngày 24/06/2020,Nghị định 69 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP 2020,NĐ 69 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

16

Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

69/2019/ND-CP,Nghị định 69 2019 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 69/2019/ND-CP ngày 15/08/2019,Nghị định 69 Chính phủ về Tài sản công 2019,NĐ 69 Chính phủ về Tài sản công 2019,Nghị

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

17

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

69/2018/ND-CP,Nghị định 69 2018 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 69/2018/ND-CP ngày 15/05/2018,Nghị định 69 Chính phủ về Ngành ngoại thương 2018,NĐ 69 Chính phủ về Ngành ngoại thương

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

18

Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

69/2017/ND-CP,Nghị định 69 2017 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 69/2017/ND-CP ngày 25/05/2017,Nghị định 69 Chính phủ về Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017,NĐ 69 Chính phủ về Bộ Giáo dục và

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2017

19

Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

69/2016/ND-CP,Nghị định 69 2016 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 69/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 69 Chính phủ về Điều kiện kinh doanh 2016,NĐ 69 Chính phủ về Điều kiện kinh

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

20

Nghị định 69/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 175/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

69/2015/ND-CP,Nghị định 69 2015 Chính phủ,Nghị định 69 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 69 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 69 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 69 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 69 Chính phủ mới nhất, số 69 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 69/2015/ND-CP ngày 26/08/2015,Nghị định 69 Chính phủ về Tổ chức và hoạt động 2015,NĐ 69 Chính phủ về Tổ chức và hoạt

Ban hành: 26/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!